13.2.2020 8.10
Urheilu
 

Panelia haki pisteet Paraisilta

Panelian Raikkaalla on tänä talvena vielä kolme runkosarjaottelua pelattavana.

Panelian Raikkaalla on tänä talvena vielä kolme runkosarjaottelua pelattavana.

image

Parainen | Panelian Raikas on jo lähes varmistanut paikkansa IV-divisioonan karsinnasta.

Sun­nun­tain 9. hel­mi­kuu­ta vie­ra­sot­te­lu sar­ja­jum­bo ParS­por­tia vas­taan pal­jas­ti, et­tä sar­ja­ti­lan­ne vai­kut­taa her­käs­ti myös jouk­ku­een asen­noi­tu­mi­seen. Pa­ne­lia haki hel­pon vie­ras­voi­ton, mut­ta jouk­ku­een va­ra­kap­tee­ni Alek­si Au­ri­on mu­kaan pa­ne­li­a­lai­set esit­ti­vät Pa­rai­sil­la ai­no­as­taan tar­vit­ta­van.

– Ei tämä kau­he­an hy­vin men­nyt. Mui­ta jouk­ku­ei­ta vas­taan täs­sä sar­jas­sa tuol­lai­nen esi­tys ei oli­si riit­tä­nyt, mut­ta sar­ja­jum­boa vas­taan tämä riit­ti. Kaik­ki­aan tämä oli ai­ka heik­ko ja fleg­maat­ti­nen esi­tys meil­tä, Au­rio suo­mi 10–4-voi­ton (3–1, 5–0, 2–3).

Vie­lä avau­se­rän ko­ti­jouk­kue pys­tyi nä­en­näi­ses­ti roik­ku­maan Pa­Ran rep­pu­se­läs­sä, mut­ta toi­ses­sa eräs­sä Rai­kas pu­dot­ti vas­tus­ta­jan täy­del­li­ses­ti kyy­dis­tä. Jouk­kue la­toi erään vii­si maa­lia. Kun tau­lul­la oli­vat 8–1 -joh­to­lu­ke­mat, ei vii­mei­seen erään asen­noi­tu­mi­nen ol­lut ko­vin help­poa.

– Pää­tö­se­rä oli mo­lem­min puo­lin ihan pe­lai­lua. Hal­lit­sim­me koko ot­te­lua ai­ka pal­jon niin, et­tä siel­lä hei­dän hyök­käys­pääs­sään se peli pyö­ri. Puo­lus­ta­mi­nen hie­man unoh­tui, ja ParS­port is­ki vas­ta­hyök­käyk­sis­tä, Au­rio sa­noi.

Maalinteossa
ongelmia

Ko­ti­jouk­kue on­nis­tui koh­ta­lai­sen hy­vin maa­li­pai­kois­saan, mut­ta Au­rio ei pys­ty­nyt al­le­kir­joit­ta­maan väi­tet­tä Pa­Ran puo­les­ta.

– Maa­lin­te­ko oli jäl­leen vai­ke­aa, se on vii­me ai­koi­na ol­lut on­gel­mam­me. Pai­kat oli­si ol­lut is­keä var­maan tup­la­mää­rä­kin maa­le­ja.

Pa­ne­lia pää­si pe­rä­ti kah­dek­san ker­taa yrit­tä­mään maa­lia yh­den mie­hen yli­voi­mail­la pa­rais­lais­ten jää­hyn ai­ka­na. Maa­li­verk­ko ei sil­ti hei­lu­nut kuin ker­taal­leen.

Ai­no­an yli­voi­ma­o­su­man is­ki Au­rio, joka tuu­let­te­li ot­te­lus­sa kol­mea täy­so­su­maa ja saa­lis­ti sal­doon­sa myös yh­den syöt­tö­pis­teen.

Au­ri­on kans­sa puo­lus­tus­pääs­sä joka tois­ta vaih­toa pe­lan­nut Robi Ös­ter­lund sä­es­ti hy­vin ta­ka­lin­jo­jen te­ho­pis­tei­tä. Hän is­ki kak­si maa­lia ja nap­pa­si yh­den syöt­tö­pis­teen.

Sun­nun­tain 3. loh­kon toi­ses­sa ot­te­lus­sa Ko­ke­mä­ki ni­tis­ti pai­mi­o­lai­sen PKS Viih­teen ja nou­si nel­jän pis­teen pää­hän kär­ki­paik­kaa pi­tä­väs­tä Pa­ne­li­as­ta.

Run­ko­sar­jaa on pe­laa­mat­ta kol­me kamp­pai­lua, ja vii­mei­siin pe­lei­hin Au­ri­ol­la oli sel­vät suun­ni­tel­mat.

– Hoi­de­taan en­si vii­kol­la Eu­ra­jo­ki ko­to­na, niin sit­ten se al­kaa ol­la jo täy­sin var­ma. Pe­laam­me sil­ti to­sis­saan lop­puun saak­ka. Vii­mei­nen peli on Ko­ke­mä­keä vas­taan. Se on hyvä mit­ta­ri juu­ri en­nen kuin meil­lä al­ka­vat ne to­si­pe­lit, Au­rio paa­lut­ti.

Hä­nen mu­kaan­sa nou­su­kar­sin­nois­sa kaik­ki fleg­maat­ti­suus pi­tää jät­tää taka-alal­le. Hän ker­too, et­tä pu­ku­ko­pis­sa sar­ja­ti­lan­tees­ta kes­kus­tel­laan var­sin vä­hän.

– Vä­lil­lä joku al­kaa sar­ja­tau­luk­koa las­kes­kel­la, et­tä mi­ten mon­ta pis­tet­tä pi­tää saa­da, et­tä hom­ma var­mis­tuu. Kaik­ki tie­tä­vät sil­ti ti­lan­teen.