15.8.2019 8.05
Urheilu
 
Jasmin Rikkonen

Säkylässä ajetaan rallisprint ensimmäistä kertaa

image

Säkylä, Sydänmaa | Historic Rallisprint -sarjan toiseksi viimeinen osakilpailu Säkylän Huoltopiste Rallisprint kisataan sunnuntaina 8. syyskuuta.

Huit­tis­ten Ur­hei­lu­au­toi­li­jat ja Sä­ky­län Ur­hei­lu­au­toi­li­jat tuo­vat ral­lisp­rin­tin Sä­ky­lään en­sim­mäis­tä ker­taa.

– Sä­ky­län alu­eel­la ei ole ol­lut tä­män kal­tais­ta au­tour­hei­lua mo­neen vuo­teen, ja ral­lisp­rint­tiä ei ole ajet­tu iki­nä, kil­pai­lun­joh­ta­ja Ari-Pek­ka Saa­ri­nen to­te­aa.

Sy­dän­maan so­ra­teil­le odo­te­taan saa­pu­van 120 ki­saa­jaa, ja kat­so­jia en­na­koi­daan saa­pu­van use­am­pi sata. Kil­pai­lun ajak­si sul­je­taan Ta­ka­suon­tie, Ta­ka­suo-Ju­van­kos­ken­tie, Myl­ly­tie ja Ran­nan­kul­man­tie, ja Ju­van­kos­ken­tiel­le tu­lee py­sä­köin­ti­kiel­to noin kol­men ki­lo­met­rin mat­kal­le. Kil­pai­lun jär­jes­tä­jät ovat yh­tey­des­sä alu­een asuk­kai­siin tä­män vii­kon ai­ka­na. Jär­jes­tä­jät muis­tut­ta­vat kat­so­jia tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­ta.

– Ra­dan var­rel­la on vaa­ra-alu­ei­ta, jois­sa ei suis­tu­mis­vaa­ran ta­kia ole kul­kua ol­len­kaan.

Lue li­sää Sä­ky­län Huol­to­pis­te Ral­lisp­rin­tis­tä päi­vän leh­des­tä (15.7.)