6.5.2020 15.09
Urheilu
 
Juha Kaita-aho

Sisälii­kun­ta­pai­koista tehdään päätöksiä lähiaikoina

Euran Urheilutalon uimahallin ja kuntosalin mahdollisesta avaamisesta tehdään päätöksiä lähitulevaisuudessa.

Euran Urheilutalon uimahallin ja kuntosalin mahdollisesta avaamisesta tehdään päätöksiä lähitulevaisuudessa.

Esa Viippola

image

Eura, Säkylä | Esimerkiksi Euran Urheilutalon uimahalli voitaisiin hallituksen ohjeiden mukaan avata periaatteessa kesäkuun alussa.

Kun­tien ul­ko­lii­kun­ta­pai­koil­la voi 1. ke­sä­kuu­ta al­ka­en liik­kua 50 hen­ki­löä ker­ral­laan, mikä mah­dol­lis­taa esi­mer­kik­si Eu­pan har­joit­te­lun Wemb­leyl­lä koko jouk­ku­een voi­min.

– Ur­hei­lu­kes­kuk­sen nur­mi saa­daan kun­toon tou­ko­kuun lo­pul­la. Te­ko­nur­mil­la ja juok­su­ra­dal­la on lii­kut­tu nyt al­le kym­me­nen hen­gen po­ru­koil­la oh­jeis­tuk­sia nou­dat­ta­en ja tur­va­vä­le­jä pi­tä­en, lii­kun­ta­pääl­lik­kö Vesa Nui­ja sa­noo.

Eu­ras­sa teh­dään pää­tök­siä Ur­hei­lu­ta­lon avaa­mi­ses­ta lä­hi­ai­koi­na. Ui­ma­hal­li voi­tai­siin ava­ta pe­ri­aat­tees­sa 1. ke­sä­kuu­ta al­ka­en tark­ko­jen oh­jeis­tus­ten kera. Avaa­mis­pää­tök­ses­tä riip­puu se, jär­jes­te­tään­kö Eu­ras­sa ke­sä­kuus­sa las­ten ui­ma­kou­lu­ja.

– Ui­ma­hal­li on men­nyt pe­rin­tei­ses­ti kiin­ni jo ju­han­nuk­se­na, jo­ten mi­nun ar­vi­o­ni on, et­tä sitä ei ava­ta. Ur­hei­lu­ta­lon kun­to­sa­lin voi­si näh­däk­se­ni ava­ta. Kou­lu­jen lii­kun­ta­sa­lit puo­les­taan ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet kiin­ni ke­säl­lä, Nui­ja sa­noo.

Nui­jan mu­kaan kau­si­kor­tin ui­ma­hal­liin tai kun­to­sa­leil­le os­ta­neil­le hy­vi­te­tään Ur­hei­lu­ta­lon sul­ku­ai­ka jo­ten­kin.

Myös Sä­ky­läs­sä las­ten ke­sän ui­ma­kou­lut riip­pu­vat sii­tä, au­kais­taan­ko Eu­ran ui­ma­hal­li. Pää­tök­set si­sä­lii­kun­ta­paik­ko­jen avaa­mi­ses­ta teh­tä­neen en­si vii­kol­la.

– Meil­lä on ol­lut ke­säi­sin yleen­sä käy­tös­sä vain Sä­ky­lä­hal­li ja kou­lu­kes­kuk­sen kun­to­sa­li. Olen ym­mär­tä­nyt, et­tä Ka­ko­kin suun­nit­te­lee har­joit­te­le­van­sa ul­ko­na ke­säl­lä, jo­ten voi ol­la, et­tä Sä­ky­lä­hal­lil­le­kaan ei ole käyt­tä­jiä, va­paa-ai­ka­sih­tee­ri Lau­ri Par­vi­ai­nen ker­too.

Kun­nan ja seu­ra­kun­nan yh­tei­ses­ti jär­jes­tä­mä las­ten ke­sä­lei­ri on ol­lut ai­ko­mus jär­jes­tää ke­sä­kuus­sa.

– Sii­tä­kin teh­dään lo­pul­li­nen pää­tös koh­ta. Sä­ky­lät­ri­ath­lon on nyt siir­ret­ty syk­syyn, mut­ta to­den­nö­köi­ses­ti se pe­ru­taan ko­ko­naan.