6.7.2019 8.00
Urheilu
 
Joni Tuominen

Tansa­ni­a­lais­vie­raiden taidot ihastuttivat Eurassa

image

Eura | EuPan 08-syntyneiden joukkueen vieraina ovat olleet tällä viikolla tansanialaisen Singidan kaupungista tulleet jalka­pal­lo­ju­niorit.

Osa Eu­Pan po­jis­ta oli ih­meis­sään, kun tan­sa­ni­a­lais­ju­ni­o­rit ot­ti­vat en­si­kos­ke­tuk­si­aan Eu­ran jal­ka­pal­los­ta­di­o­nin te­ko­nur­meen ja pal­loi­hin en­nen tors­tain har­joi­tu­sot­te­lua. Use­am­mas­ta suus­ta kuu­lui "Ovat­pa he tai­ta­via" ja "Mi­ten he tuol­lai­sia temp­pu­ja osaa­vat" -tyy­li­siä lau­sah­duk­sia.

– Po­jat ovat har­joi­tel­leet nyt kun­nol­la vas­ta puo­len vuo­den ajan. Har­joi­tuk­sia on ol­lut nel­jäs­ti vii­kos­sa, ker­too mat­kan jär­jes­tä­jä­nä toi­mi­neen Lii­kun­nan Ke­hi­ty­syh­teis­työ Lii­Ke ry:n Topi Huis­man.

Huis­ma­nin mu­kaan tan­sa­ni­a­lais­po­jat ovat lii­kun­nal­li­ses­ti lah­jak­kai­ta, vaik­ka lii­kun­taa ei hei­dän ko­ti­maas­saan juu­ri­kaan edes ar­vos­te­ta. No­peus, ket­te­ryys ja voi­ma ovat vah­vuuk­sia, kun taas jal­ka­pal­loi­lul­li­ses­ti pe­lin ym­mär­rys on sel­ke­äs­ti suo­ma­lai­sia hei­kom­paa.

– Isois­ta kau­pun­geis­ta löy­tyy ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­ta, mut­ta esi­mer­kik­si Sin­gi­dan kau­pun­gis­sa ei käy­tän­nös­sä ole ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­ta. Kou­lu­jen vä­li­siä tur­nauk­sia on, mut­ta oi­ke­as­taan pai­kal­li­sen va­li­o­lii­ga­seu­ran ju­ni­o­ri­jouk­kue on ai­noa mah­dol­li­suus pääs­tä kun­nol­li­seen val­men­nuk­seen, Huis­man sa­noo.

Lue li­sää tan­sa­ni­a­lais­ten jal­ka­pal­lo­ju­ni­o­rei­den Eu­ran vii­kos­ta tiis­tai­na 9. hei­nä­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.