19.11.2021 6.00
Urheilu
 
Joni Tuominen

Virkeä viisikymppinen haluaa nostaa rallitoiminnan kartingin tueksi – "Nuoria on kivasti lähtenyt mukaan"

Jouni Iltanen (vas.) ja Ari Alhonen toivovat harrastajien löytävän entistä paremmin moottoriurheilun pariin. Hyviä merkkejä on ollut havaittavissa koronapandemiasta huolimatta.

Jouni Iltanen (vas.) ja Ari Alhonen toivovat harrastajien löytävän entistä paremmin moottoriurheilun pariin. Hyviä merkkejä on ollut havaittavissa koronapandemiasta huolimatta.

Joni Tuominen

image

Eu­ra | 50-vuo­tis­juh­li­aan lau­an­tai­na viet­tä­vän Eu­ran Ur­hei­lu­au­toi­li­jat ry:n ta­voit­tee­na on ke­hit­tää toi­min­taan­sa nos­ta­mal­la ral­li­toi­min­ta ta­kai­sin mik­ro­au­toi­lun rin­nal­le, sil­lä seu­ran tä­män­het­ki­nen toi­min­ta ni­vou­tuu pit­käl­ti kar­tin­gin ym­pä­ril­le. Eu­ran mik­ro­au­to­ra­taa kun­nos­tet­tiin jä­sen­ten toi­mes­ta vii­mek­si ke­säl­lä, ja seu­ran hal­li­tuk­seen kuu­lu­van Ari Al­ho­sen mu­kaan la­jin har­ras­ta­mi­sen olo­suh­teet ovat Eu­ras­sa hy­väl­lä ta­sol­la.

– Mie­les­tä­ni tämä on hyvä rata. Sitä on kaut­ta ai­kain ke­hut­tu haas­ta­vak­si ja opet­ta­vai­sek­si. Vä­hän ly­hyt se on, mut­ta myös tek­ni­nen ja sil­lä op­pii aja­maan.

Seu­ran hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Jou­ni Il­ta­nen ker­too ju­ni­o­ri­toi­min­nan ole­van hy­väl­lä ta­sol­la, mut­ta ju­ni­o­rien ja se­ni­o­rien ikä­luok­kien vä­lis­tä puut­tu­van har­ras­ta­jia. Jä­se­niä seu­ras­sa on ilah­dut­ta­va mää­rä, noin 110, mut­ta li­sää­kin luon­nol­li­ses­ti mah­tui­si.

– Tar­koi­tus on, et­tä mik­ro­au­to­toi­min­taa saa­tai­siin en­ti­ses­tään vir­kis­ty­mään seu­dul­la, ja nuo­ria on ki­vas­ti läh­te­nyt mu­kaan toi­min­taan. Kar­tin­gia voi käy­dä ko­kei­le­mas­sa 4–5-vuo­ti­aa­na, ja aloit­taa kun­nol­la vii­meis­tään 6–7-vuo­ti­aa­na, Il­ta­nen sa­noo.

Eu­ran Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den jä­sen­mak­su on täl­lä het­kel­lä ai­kui­sil­ta 30 eu­roa ja ju­ni­o­reil­ta 15 eu­roa, ja sii­hen on ai­em­min si­säl­ty­nyt myös mik­ro­au­to­ra­dan käyt­tö­oi­keus. Tu­le­vai­suu­des­sa ti­lan­ne saat­taa muut­tua ra­dan käyt­tö­mak­su­jen suh­teen.

– Sii­hen saat­taa tul­la joku muo­dol­li­nen kor­vaus myös jä­se­nil­le, Al­ho­nen ker­too.

Har­ras­tuk­sen aloit­ta­mis­ta pää­see ko­kei­le­maan ha­lu­tes­saan il­man jä­se­nyyt­tä ker­hon omis­ta­mil­la au­toil­la pien­tä ra­ta­mak­sua vas­taan. Omaa au­toa ei siis heti aluk­si tar­vi­ta, mut­ta ki­pi­nän syt­ty­es­sä in­ves­toin­tiin kan­nat­taa va­ra­ta Al­ho­sen mu­kaan vä­hin­tään noin 500 eu­roa.

– Sil­lä saa jo sel­lai­sen au­ton käy­tet­ty­nä, jol­la voi kil­pail­la ha­lu­tes­saan. Tie­tys­ti ajo­va­rus­teet pi­tää hank­kia li­säk­si.

Rallitoiminta halutaan palauttaa

En­sim­mäi­nen Eu­ran Ur­hei­lu­au­toi­li­joi­den jär­jes­tä­mä kil­pai­lu oli Ki­pe­rin Ki­ha­rat vuo­den 1971 ke­sä­kuus­sa, ja heti pe­rään hei­nä­kuus­sa seu­ra oli hoi­ta­mas­sa kah­ta eri­kois­ko­et­ta Pep­si-ral­lis­sa. Vii­me vuo­si­na ral­li­toi­min­ta on ol­lut hii­pu­maan päin, mut­ta nyt seu­ras­sa on va­kaa tah­to pa­laut­taa suo­ma­lais­ten me­nes­tys­la­jin suo­si­o­ta.

Täy­sin il­man ral­lia seu­ran jä­se­net ei­vät ole har­ras­ta­jien puut­tu­es­sa­kaan ol­leet, sil­lä eu­ra­lai­set ovat aut­ta­neet mui­ta seu­ro­ja jär­jes­te­ly­puo­lel­la ral­li- ja jok­kis­ki­sois­sa. Pie­ni osa seu­ran jä­se­nis­tä oli mu­ka­na myös Jy­väs­ky­län MM-ral­lis­sa aut­ta­mas­sa jär­jes­tä­jiä esi­mer­kik­si lii­ken­tee­noh­jauk­ses­sa ja opas­ta­mi­ses­sa.

– Oma har­joi­tus­ral­li jär­jes­tet­tiin myös ja tar­koi­tus oli jär­jes­tää toi­nen­kin, mut­ta ko­ro­na ve­sit­ti sen. Kat­so­taan, mil­lai­nen tal­vi tu­lee, et­tä pys­tyt­täi­siin­kö jär­jes­tä­mään se nyt, pit­kän lin­jan ral­li­mies Il­ta­nen sa­noo.

Sekä Al­ho­nen et­tä Il­ta­nen ku­vai­le­vat seu­ran ti­lan­net­ta ylei­ses­ti hy­väk­si. Ku­lu­nee­na ke­sä­nä har­ras­ta­jia oli jo enem­män kuin en­nen ko­ro­na­pan­de­mi­aa, jo­ten us­koa mik­ro­au­toi­lun ja ral­lin kiin­nos­ta­vuu­teen löy­tyy.

Au­tour­hei­lu­har­ras­tuk­sen he nä­ke­vät muun mu­as­sa kas­vat­ta­van oi­ke­an­lai­seen lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­seen ja opet­ta­van au­ton kä­sit­te­le­mis­tä ja ryh­mä­työ­tai­to­ja.

– Ai­na­kin on sit­ten suu­rim­mat pai­neet pois en­nen kuin saa ajo­kor­tin. Ja tämä on myös ihan koko per­heen har­ras­tus, kak­sik­ko vink­kaa.

Näköislehti

Menovinkit

To 2.12. Jouluvalot syttyvät

klo 17 Hin­ner­jo­en Mat­ka­baa­ril­la (Hin­ner­jo­en­rait­ti 21, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 2. luuk­ku.

Pe 3.12. Aamusatutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jou­lui­sia sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan ja lo­puk­si jou­lu­as­kar­te­lua sekä yl­lä­tys osal­lis­tu­jil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 3.12. Jouluinen metsätori

klo 14–20 Tam­mis­ton puun esit­te­ly­a­lu­eel­la Hin­ner­jo­el­la (Ylä­neen­tie 183, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 3. luuk­ku.

La 4.12. Neulelauantai ja joulutori

klo 12–16 Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­vin­til­lä (Se­pän­tie, Kaut­tua). Neu­le­nurk­ka ja Eu­ra-ai­hei­sen neu­le­kil­pai­lun ju­lis­tus. Sa­maan ai­kaan jou­lu­to­ri avoin­na. Järj. Eu­ran kun­ta

Su 5.12. Luistelukauden avajaiset

klo 14–17 Hon­ki­lah­den kou­lun Hola-sta­di­o­nil­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra). Järj. Hove.

La 4.12. Diy-kosmetiikkapaja

klo 15–17 Hin­ner­jo­el­la (Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 4. luuk­ku.

Su 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 15–21 Mer­ja Ah­to­lan Gal­le­ri­an pi­hal­la (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie 12, Eu­ra).

Su 6.12. Itsenäisyyspäivä kirkoissa

klo 10 ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Eu­ran, Hon­ki­lah­den, Kiu­kais­ten, Sä­ky­län, Köy­li­ön, La­pin ja Ylä­neen kir­kois­sa ja klo 12 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa.

Su 6.12. Seppeleenlaskut sankarihaudoille

noin klo 11 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen. Sä­ky­län kirk­ko­maal­la pu­huu Po­rin pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen, Köy­li­ön san­ka­ri­hau­dal­la kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Saa­ri­nen ja Köy­li­ön mies­kuo­ro lau­laa.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhla

klo klo 11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Oh­jel­ma al­kaa klo 12.30. Juh­la­pu­hu­ja­na Ar­ja Lem­me­tyi­nen. Ti­lai­suus kat­sot­ta­vis­sa kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la klo 18. Ko­ro­na­pas­si tar­kis­te­taan. Järj. Eu­ran kun­ta ja seu­ra­kun­ta.

Su 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhlakahvit

ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen La­pin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kau­pun­gin ter­veh­dys Jas­min Määt­tä, juh­la­pu­he Vil­le Per­to­la. Mu­siik­kia La­pin VPK:n soit­to­kun­ta, kah­vi­tus La­pin VPK:n nais­ja­os­to. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Joulukonsertti

klo 15 al­ka­en Köy­li­ön kir­kos­sa Tai­na Ra­ja­lan 60-vuo­tis­jou­lu­kon­sert­ti. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Soihtukulkue

klo 16 par­ti­o­lais­ten it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kue La­pin par­ti­o­ta­lol­ta La­pin hau­taus­maal­le Sa­ha­mä­en­tien ja Ki­vi­sil­lan kaut­ta Kirk­ko­tiel­le.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 Hin­ner­jo­en Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ti 7.12. Kekseliäästi kahvipusseista -kirjan­jul­kis­tus­ti­laisuus

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Sei­ja Saa­ri­nen ker­too tuo­rees­ta kir­jois­taan, ja hä­nen kah­vi­pus­si­as­kar­te­lu­jaan on esil­lä kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Ti 7.12. Joululaulut raikaavat

klo 15–16 Päi­vä­ko­ti Jo­en­tiu'us­sa (Lää­kä­rin­tie 12, Hin­ner­jo­ki). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku.

Ti 7.12. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä) kä­si­töi­tä mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta kuun­nel­len. Oman kä­si­työn voi ot­taa mu­kaan tai osal­lis­tua ponc­ho­tilk­ku­jen te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ti 7.12. Sydämeni joulu -konsertti

klo 19 Eu­ran kir­kos­sa. Mu­ka­na Ja­nii­na Leh­to­nen, Jus­si Lam­me­la, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la ja Juk­ka He­lin. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 8.12. Joulun valoa kodalla

klo 17–19 Hin­ner­jo­en pu­ru­ra­dan ko­dal­ta, jon­ne opas­tus park­ki­pai­kal­ta (La­pin­tie 11, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 8. luuk­ku.

To 9.12. Toisen romu on toisen aarre

klo 12–19 Ilo­mä­en au­to­tal­li­kirp­pik­sel­lä Hin­ner­jo­el­la (Ilo­mä­en­tie 18, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 9. luuk­ku.

Instagram

Menovinkit

To 2.12. Jouluvalot syttyvät

klo 17 Hin­ner­jo­en Mat­ka­baa­ril­la (Hin­ner­jo­en­rait­ti 21, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 2. luuk­ku.

Pe 3.12. Aamusatutuokio

klo 10 Eu­ran pää­kir­jas­tol­la (Sa­ta­kun­nan­ka­tu 33, Eu­ra). Jou­lui­sia sa­tu­ja kuu­li­joi­den jak­sa­mi­sen mu­kaan ja lo­puk­si jou­lu­as­kar­te­lua sekä yl­lä­tys osal­lis­tu­jil­le. Järj. Eu­ran kir­jas­to- ja tie­to­pal­ve­lut.

Pe 3.12. Jouluinen metsätori

klo 14–20 Tam­mis­ton puun esit­te­ly­a­lu­eel­la Hin­ner­jo­el­la (Ylä­neen­tie 183, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 3. luuk­ku.

La 4.12. Neulelauantai ja joulutori

klo 12–16 Ruu­kin­puis­ton Tal­lin­vin­til­lä (Se­pän­tie, Kaut­tua). Neu­le­nurk­ka ja Eu­ra-ai­hei­sen neu­le­kil­pai­lun ju­lis­tus. Sa­maan ai­kaan jou­lu­to­ri avoin­na. Järj. Eu­ran kun­ta

Su 5.12. Luistelukauden avajaiset

klo 14–17 Hon­ki­lah­den kou­lun Hola-sta­di­o­nil­la (Kos­ken­ky­län­rait­ti 15, Eu­ra). Järj. Hove.

La 4.12. Diy-kosmetiikkapaja

klo 15–17 Hin­ner­jo­el­la (Häi­jy­mä­en­tie 106, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 4. luuk­ku.

Su 5.12. Hinnerjoen kyläjou­lu­ka­len­terin 5. luukku

klo 15–21 Mer­ja Ah­to­lan Gal­le­ri­an pi­hal­la (Hin­ner­jo­en kirk­ko­tie 12, Eu­ra).

Su 6.12. Itsenäisyyspäivä kirkoissa

klo 10 ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Eu­ran, Hon­ki­lah­den, Kiu­kais­ten, Sä­ky­län, Köy­li­ön, La­pin ja Ylä­neen kir­kois­sa ja klo 12 Hin­ner­jo­en kir­kos­sa.

Su 6.12. Seppeleenlaskut sankarihaudoille

noin klo 11 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen. Sä­ky­län kirk­ko­maal­la pu­huu Po­rin pri­kaa­tin apu­lais­ko­men­ta­ja, evers­ti Riku Suik­ka­nen, Köy­li­ön san­ka­ri­hau­dal­la kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Saa­ri­nen ja Köy­li­ön mies­kuo­ro lau­laa.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhla

klo klo 11.30 Eu­ran seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa (Sork­kis­ten­tie 3, Eu­ra). Oh­jel­ma al­kaa klo 12.30. Juh­la­pu­hu­ja­na Ar­ja Lem­me­tyi­nen. Ti­lai­suus kat­sot­ta­vis­sa kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la klo 18. Ko­ro­na­pas­si tar­kis­te­taan. Järj. Eu­ran kun­ta ja seu­ra­kun­ta.

Su 6.12. Itsenäi­syys­päivän juhlakahvit

ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen La­pin seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa. Kau­pun­gin ter­veh­dys Jas­min Määt­tä, juh­la­pu­he Vil­le Per­to­la. Mu­siik­kia La­pin VPK:n soit­to­kun­ta, kah­vi­tus La­pin VPK:n nais­ja­os­to. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Joulukonsertti

klo 15 al­ka­en Köy­li­ön kir­kos­sa Tai­na Ra­ja­lan 60-vuo­tis­jou­lu­kon­sert­ti. Yli 16-vuo­ti­ail­ta vaa­di­taan ko­ro­na­pas­si.

Su 6.12. Soihtukulkue

klo 16 par­ti­o­lais­ten it­se­näi­syys­päi­vän soih­tu­kul­kue La­pin par­ti­o­ta­lol­ta La­pin hau­taus­maal­le Sa­ha­mä­en­tien ja Ki­vi­sil­lan kaut­ta Kirk­ko­tiel­le.

Ma 6.12. Itsenäi­syys­päivän kulkue

klo 17 Hin­ner­jo­en Kul­ma­to­rin pi­hal­ta (Ylä­neen­tie 16, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 6. luuk­ku. Järj. MLL Hin­ner­jo­ki.

Ti 7.12. Kekseliäästi kahvipusseista -kirjan­jul­kis­tus­ti­laisuus

klo 13–19 Ylä­neen kir­jas­tos­sa (Vai­ni­on­pe­rän­tie 2A, Pöy­tyä). Sei­ja Saa­ri­nen ker­too tuo­rees­ta kir­jois­taan, ja hä­nen kah­vi­pus­si­as­kar­te­lu­jaan on esil­lä kir­jas­ton näyt­te­ly­ti­las­sa. Järj. Ylä­neen kir­jas­to.

Ti 7.12. Joululaulut raikaavat

klo 15–16 Päi­vä­ko­ti Jo­en­tiu'us­sa (Lää­kä­rin­tie 12, Hin­ner­jo­ki). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 7. luuk­ku.

Ti 7.12. Kirjaston koukut

klo 18–19.30 Sä­ky­län pää­kir­jas­tol­la (Si­va­rin­ku­ja 6, Sä­ky­lä) kä­si­töi­tä mu­siik­kia tai ää­ni­kir­jo­ja ja kir­jas­to­tie­tout­ta kuun­nel­len. Oman kä­si­työn voi ot­taa mu­kaan tai osal­lis­tua ponc­ho­tilk­ku­jen te­koon. Järj. Sä­ky­län pää­kir­jas­to ja Köy­li­ön seu­dun Ny­ky­mar­tat ry.

Ti 7.12. Sydämeni joulu -konsertti

klo 19 Eu­ran kir­kos­sa. Mu­ka­na Ja­nii­na Leh­to­nen, Jus­si Lam­me­la, Vil­le Mä­ki­mat­ti­la ja Juk­ka He­lin. Järj. Eu­ran seu­ra­kun­ta.

Ke 8.12. Joulun valoa kodalla

klo 17–19 Hin­ner­jo­en pu­ru­ra­dan ko­dal­ta, jon­ne opas­tus park­ki­pai­kal­ta (La­pin­tie 11, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 8. luuk­ku.

To 9.12. Toisen romu on toisen aarre

klo 12–19 Ilo­mä­en au­to­tal­li­kirp­pik­sel­lä Hin­ner­jo­el­la (Ilo­mä­en­tie 18, Eu­ra). Hin­ner­jo­en ky­lä­jou­lu­ka­len­te­rin 9. luuk­ku.

Instagram