19.1.2020 13:00
Urheilu
 
Joni Tuominen

Yleisö­luis­te­lussa riitti vilskettä

image

Säkylä | Säkylän kunnan tarjoama ilmainen yleisö­luis­te­lu­vuoro oli erittäin suosittu, sillä jäällä kaarteli sunnuntaina useita kymmeniä innokkaita luistelijoita.

Kun­ta päät­ti pa­nos­taa tar­jo­a­mal­la il­mai­sen mai­lat­to­man ylei­sö­vuo­ron sun­nun­tai­sin kel­lo 10.45–11.45 ja mai­lal­li­sen vuo­ron tiis­tai­sin 16.15–18.15 niin kau­an, kun­nes ul­ko­jäät ovat kun­nos­sa. Ti­laus­ta vuo­roil­le tun­tui luis­te­li­joi­den mää­räs­tä pää­tel­len ole­van.

Kol­mat­ta ker­taa tänä tal­ve­na luis­te­le­maan las­ten­sa kans­sa läh­te­nyt eu­ra­lai­nen San­na Ylös­ta­lo ker­too käy­neen­sä ai­em­pi­na vuo­si­na las­ten­sa Mi­ka­e­lin ja Valt­te­rin kans­sa luis­te­le­mas­sa ul­ko­jäil­lä, mut­ta nor­maa­lia leu­dom­pi tal­vi on tänä tal­ve­na kir­jai­mel­li­ses­ti ve­sit­tä­nyt mah­dol­li­suu­det luon­non­jäil­lä käyn­tiin.

– On­han tämä tosi hie­no ja hui­ke­an hyvä jut­tu, et­tä täl­lai­nen mah­dol­li­suus tar­jo­taan, hän sa­noo Sä­ky­län kun­taa vuo­ron tar­jo­a­mi­ses­ta kii­tel­len.

Lah­des­ta ko­toi­sin ole­va, mut­ta nyt Eu­ras­sa asu­va San­na Ylös­ta­lo odot­taa edel­leen hiih­to­la­tu­ja ja muu­ten­kin lun­ta.

– Tal­ven kuu­luu ol­la lu­mi­nen. Hiih­tä­mäs­sä tu­li­si kyl­lä käy­tyä, jos lun­ta vaan oli­si, hän sa­noo.