26.2.2021 12.52
Uutiset
 
Krista Koski

28. koronatapaus Eurassa – tällä hetkellä 5 henkeä tartuttavassa tilassa

Liisa Nykänen

image

Eura | Uusin koronatartunta todettiin karanteenin aikana sairastuneella.

Eu­ras­sa on to­det­tu 28. ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Tar­tun­ta to­det­tiin hen­ki­löl­lä, joka oli sai­ras­tu­nut tau­tiin ko­ti­ka­ran­tee­nis­sa ol­les­saan.

Eu­ran tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Tami Sirén ker­too Eu­ras­sa ole­van täl­lä het­kel­lä noin vii­si hen­ki­löä, jot­ka ovat ko­ro­naa tar­tut­ta­vas­sa ti­las­sa. Jo­kai­nen heis­tä on eris­tyk­ses­sä.

Sirén sa­noo, et­tä uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on Eu­ras­sa to­det­tu hie­man ai­em­paa suu­rem­mal­la no­peu­del­la.

– Mut­ta ei sel­lai­sel­la vauh­dil­la, jota esi­mer­kik­si Huit­ti­sis­sa on. Ja Rau­man ti­lan­ne on mah­dot­to­man heik­ko, Sirén ver­taa.