13.10.2020 7.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Alasatakunnalla on 17 700 lukijaa

– Kansallisen Mediatutkimuksen tuore tutkimus kertoo, että Alasatakunnan jokaisella paperilehdellä on 17 700 lukijaa. Ensi vuonna tutkimukseen yhdistetään paikallislehtien digitaalistenkin kanavien lukijatiedot, Alasatakunnan toimitusjohtaja Heikki Nurmela kertoo.

– Kansallisen Mediatutkimuksen tuore tutkimus kertoo, että Alasatakunnan jokaisella paperilehdellä on 17 700 lukijaa. Ensi vuonna tutkimukseen yhdistetään paikallislehtien digitaalistenkin kanavien lukijatiedot, Alasatakunnan toimitusjohtaja Heikki Nurmela kertoo.

Liisa Nykänen

image

Tuore Kansallisen Mediatutkimuksen (KMT) tekemä tutkimus kertoo, että Alasatakunnalla on 17 700 lukijaa.

Pai­kal­lis­leh­det läh­ti­vät tänä vuon­na en­nä­tys­suu­rel­la jou­kol­la mu­kaan val­ta­kun­nal­li­seen sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­tien lu­ke­mis­ta mit­taa­vaan tut­ki­muk­seen. Niil­le las­ket­tiin kaut­ta lin­jan hy­viä lu­ki­ja­mää­riä, ja Ala­sa­ta­kun­nal­le enem­män kuin iloi­nen 17 700 lu­ki­jan luku.

Vii­mek­si teh­dyn le­vi­kin­tar­kas­tuk­sen mu­kaan Ala­sa­ta­kun­ta me­nee Eu­ran ja Sä­ky­län alu­eel­la 70 pro­sent­tiin ta­louk­sis­ta, ja ti­lauk­sia on sa­to­ja myös yri­tyk­siin. Jo­kai­sel­la leh­den ti­laus­kap­pa­leel­la on yli kak­si lu­ki­jaa, ja hei­tä on kai­ke­ni­käi­siä.

– Pai­kal­lis­leh­dil­le kaut­ta lin­jan mi­ta­tut kor­ke­at lu­ki­ja­mää­rät osoit­ta­vat, et­tä pai­kal­lis­leh­tiä pi­de­tään tär­kei­nä. Pai­kal­li­set uu­ti­set – suu­ret ja pie­net – ta­pah­tu­mat, ih­mi­set ja ai­dos­ti pai­kal­li­nen si­säl­tö kiin­nos­ta­vat lu­ki­joi­ta. Pai­kal­lis­leh­ti ko­ko­aa alu­een­sa asi­at yh­teen ja ker­too ne kat­ta­vas­ti ja luo­tet­ta­vas­ti. Kun sii­hen li­sä­tään vie­lä pai­kal­lis­ten yri­tys­ten mai­non­ta, leh­ti on mel­koi­nen tie­to­pa­ket­ti, jota il­man ei tule toi­meen, Ala­sa­ta­kun­nan toi­mi­tus­joh­ta­ja Heik­ki Nur­me­la sa­noo.

– Lu­ki­ja­mää­räm­me on kor­kea, ja sii­tä voim­me ol­la to­del­la yl­pei­tä, Nur­me­la sa­noo.

Hän huo­maut­taa, et­tä lä­hel­lä teh­dyn uu­tis­työn tär­keys on ko­ros­tu­nut sel­väs­ti nyt ko­ro­na-poik­keu­sai­ka­na.

Tänä vuon­na KMT tut­ki pai­kal­lis­leh­tien pai­ne­tun leh­den lu­ki­ja­mää­riä eli sitä, mon­ta­ko lu­ki­jaa leh­dil­lä on kes­ki­mää­rin jo­kais­ta nu­me­ro­aan koh­ti. En­si vuon­na myös pai­kal­lis­leh­tien di­gi­taa­lis­ten ka­na­vien lu­ki­ja­tie­dot ovat yh­dis­tet­tä­vis­sä ko­ko­nais­lu­ki­ja­mää­räk­si.

Mis­tä kyse?

Kan­sal­li­nen Me­di­a­tut­ki­mus (KMT) on val­ta­kun­nal­li­nen sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­tien lu­ke­mis­ta mit­taa­va tut­ki­mus yli 15 vuot­ta täyt­tä­nei­den suo­ma­lais­ten kes­kuu­des­sa.

Tut­ki­muk­ses­sa ovat pe­rin­tei­ses­ti ol­leet mu­ka­na kaik­ki mer­kit­tä­vät me­di­at.

Tänä vuon­na tut­ki­muk­seen osal­lis­tui uu­te­na jouk­ko­na 33 pai­kal­lis­leh­teä, joi­den lu­ki­ja­mää­riä mi­tat­tiin alu­eel­li­ses­ti.

Ala­sa­ta­kun­nan lu­ki­ja­mää­räk­si KMT:n tut­ki­mus mit­ta­si 17 700 lu­ki­jaa jo­kais­ta pai­net­tua leh­teä koh­ti, eli jo­kais­ta Ala­sa­ta­kun­taa lu­kee yli kak­si hen­ki­löä.