6.6.2019 15.27
Uutiset
 
Veera Reko

Ala-Satakuntaan uusi pankki – Köyliön, Säkylän ja Vampulan Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä

OP Köyliön, OP Säkylän ja OP Vampulan toimitusjohtajat, hallitusten puheenjohtajat ja hallintoneuvostojen puheenjohtajat pitivät yhdistymisaikeista tiedotustilaisuuden tänään Vampulan Osuuspankissa. Tilaisuuden lopuksi lyötiin kättä päälle hyvän yhteistyön merkiksi. Kuvassa Jukka-Pekka Sampolahti (vas.), Jari Katila, Ilkka Eskola, Jari Valonen, Timo Mäki, Elina Puosi-Koivisto, Maija Suni, Heidi Gestranius sekä Kari Hänti.

OP Köyliön, OP Säkylän ja OP Vampulan toimitusjohtajat, hallitusten puheenjohtajat ja hallintoneuvostojen puheenjohtajat pitivät yhdistymisaikeista tiedotustilaisuuden tänään Vampulan Osuuspankissa. Tilaisuuden lopuksi lyötiin kättä päälle hyvän yhteistyön merkiksi. Kuvassa Jukka-Pekka Sampolahti (vas.), Jari Katila, Ilkka Eskola, Jari Valonen, Timo Mäki, Elina Puosi-Koivisto, Maija Suni, Heidi Gestranius sekä Kari Hänti.

Veera Reko

image

Säkylä, Köyliö, Vampula | OP Köyliö, OP Säkylä ja OP Vampula suunnittelevat yhdistymistä ensi keväänä. Uuden pankin nimeksi tulisi OP Ala-Satakunta.

Pank­kien hal­li­tuk­set ovat al­le­kir­joit­ta­neet su­lau­tu­mi­sa­si­a­kir­jat tä­nään. Lo­pul­li­nen pää­tös yh­dis­ty­mi­ses­tä on tar­koi­tus teh­dä 24. syys­kuu­ta kun­kin osuus­pan­kin yli­mää­räi­ses­sä osuus­kun­nan ko­kouk­ses­sa, jos­sa jä­se­nil­lä on pää­tös­val­ta.

– Ju­ri­di­ses­ti se me­nee niin, et­tä kak­si kol­ma­so­saa jä­se­nis­tös­tä pi­tää kan­nat­taa eh­do­tus­ta, jot­ta se me­nee läpi, OP Vam­pu­lan toi­mi­tus­joh­ta­ja Kari Hän­ti ker­too.

Jos yh­dis­ty­mi­nen to­teu­tuu, in­teg­raa­ti­op­ro­ses­sis­sa me­ni­si Hän­tin mu­kaan vä­hin­tään noin vii­si vuot­ta.

Yh­dis­ty­mi­sai­kei­den taus­tal­la on usei­den vuo­sien pe­rus­teel­li­nen sel­vi­tys­työ, jon­ka poh­jal­ta kol­men pan­kin hal­li­tuk­set ovat pää­ty­neet lop­pu­tu­lok­seen, et­tä muut­tu­vas­sa ja di­gi­taa­li­ses­sa toi­min­ta­ym­pä­ris­tös­sä tar­vi­taan le­ve­äm­piä har­ti­oi­ta. Yh­dis­ty­mi­sel­tä toi­vo­taan ta­lou­del­li­ses­ti vah­vem­paa ja asi­ak­kai­ta pa­rem­min pal­ve­le­vaa pank­kia, joka säi­lyt­täi­si maa­seu­tu­mai­sen pan­kin luon­teen.

– Neu­vot­te­lu­ja on vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den ai­ka­na käy­ty mo­neen eri suun­taan. Tämä oli en­sim­mäi­nen, jos­sa tun­ne, jär­ki ja luot­ta­mus osui­vat yh­teen, Hän­ti muo­toi­lee.

Pank­kien hal­li­tuk­sis­sa ja hal­lin­to­neu­vos­tois­sa asi­aa on pui­tu mo­nel­ta eri kan­til­ta. Yh­tei­sym­mär­rys löy­tyi kai­kil­ta il­man ää­nes­tyk­siä.

– Ai­em­min näh­tiin, et­tä pär­jä­tään il­man yh­dis­ty­mis­tä, mut­ta nyt vuo­sia on ku­lu­nut ja on huo­mat­tu, et­tä asi­ak­kai­ta pys­ty­tään pal­ve­le­maan pa­rem­min isom­mas­sa ko­ko­nai­suu­des­sa, OP Sä­ky­län hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Timo Mäki to­te­aa.

Käy­tän­nös­sä yh­dis­ty­mi­nen ta­pah­tui­si niin, et­tä OP Köy­liö ja OP Vam­pu­la su­lau­tui­si­vat OP Sä­ky­lään, jon­ka nimi muu­tet­tai­siin Ala-Sa­ta­kun­nan Osuus­pan­kik­si. Uu­den pan­kin pää­kont­to­ri oli­si Sä­ky­läs­sä ja toi­mi­tus­joh­ta­jak­si tu­li­si OP Sä­ky­län toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Ka­ti­la.

Uu­den pan­kin va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­ja­na toi­mi­si OP Köy­li­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Va­lo­nen ja OP Vam­pu­lan toi­mi­tus­joh­ta­jas­ta Kari Hän­tis­tä tu­li­si in­teg­raa­ti­op­ro­ses­sin vas­tuu­hen­ki­lö.

Uu­den hal­lin­to­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja va­lit­tai­siin OP Köy­li­ös­tä ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja OP Vam­pu­las­ta. Kaik­kien osuus­pank­kien työn­te­ki­jät siir­tyi­si­vät Ala-Sa­ta­kun­nan Osuus­pan­kin pal­ve­luk­seen van­hoi­na työn­te­ki­jöi­nä, ei­kä kont­to­rei­ta sul­jet­tai­si.

– Suu­rim­mas­sa osas­sa ra­ken­ne­ke­hi­tys­hank­kei­ta ru­ve­taan miet­ti­mään, mikä kont­to­ri sul­je­taan. Meil­lä en­si­si­jai­se­na aja­tuk­se­na on ol­lut, et­tä kaik­ki säi­ly­vät. Kun kol­me toi­mi­jaa ryh­tyy ra­ken­ta­maan uut­ta pank­kia, saa­daan oman­nä­köi­nen rat­kai­su, Hän­ti to­te­aa.

Jos pank­ki­fuu­sio to­teu­tuu, Ala-Sa­ta­kun­nan Osuus­pan­kis­ta tu­li­si OP Ryh­män 55. suu­rin pank­ki. Sil­lä oli­si vuo­den 2018 lo­pun avain­lu­ku­jen pe­rus­teel­la töis­sä 19 hen­keä, omis­ta­ja-asi­ak­kai­ta 6 047 ja asi­ak­kai­ta 11 471. Ta­sees­sa kai­kil­la kol­mel­la pan­kil­la oli vuo­den 2018 lo­pus­sa ra­haa yh­teen­sä 254 mil­joo­naa eu­roa.

Pank­kien yh­dis­ty­mi­ses­tä on tar­koi­tus jär­jes­tää kaik­kien pank­kien kont­to­reis­sa in­fo- ja kes­kus­te­lu­ti­lai­suus tiis­tai­na 18. ke­sä­kuu­ta kel­lo 18 al­ka­en. Täl­löin pank­kien omis­ta­ja-asi­ak­kail­la on mah­dol­li­suus pe­reh­tyä yh­dis­ty­mis­suun­ni­tel­maan ja kes­kus­tel­la sii­tä.

Lue li­sää ai­hees­ta tiis­tai­na 11. ke­sä­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta.