23.9.2021 5.23
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Aluevaalien ehdokashankinta on jo aluillaan, mutta miten ja kuka voi ryhtyä ehdolle?

Kuntavaalien hinnerjokilainen ääniharava ja kuntosali Kunnontilan yrittäjä Lauri Kreula allekirjoitti aluevaaliehdokkaaksi suostumuslomakkeen ja toimitti sen toiminnanjohtaja Leena Pellikalle heti käteen ensimmäisenä alueelta. Lopulliset valinnat ehdokkaista tekee aikanaan keskustan Satakunnan piirikokous.

Kuntavaalien hinnerjokilainen ääniharava ja kuntosali Kunnontilan yrittäjä Lauri Kreula allekirjoitti aluevaaliehdokkaaksi suostumuslomakkeen ja toimitti sen toiminnanjohtaja Leena Pellikalle heti käteen ensimmäisenä alueelta. Lopulliset valinnat ehdokkaista tekee aikanaan keskustan Satakunnan piirikokous.

Elli-Mari Ahola

Eu­ra, Sä­ky­lä | Eu­ran ja Sä­ky­län kun­ta­vaa­li­tu­lok­sen pe­rus­teel­la kol­men suu­rim­man puo­lu­een, SDP:n, kes­kus­tan ja ko­koo­muk­sen, pai­kal­li­set pii­ri­vai­kut­ta­jat huo­maa­vat kaik­ki omal­la ken­täl­lään vaa­li­vä­sy­myk­sen. Uu­det val­tuus­tot ovat vas­ta aloit­ta­neet työn­sä ke­sä­kuul­le siir­ret­ty­jen kun­ta­vaa­lien jäl­keen, ja nyt pi­täi­si jo ol­la kam­pan­joi­mas­sa alu­e­vaa­leis­sa.

Li­sä­haas­teen tuo se, et­tä vaa­lit ja koko nii­den myö­tä luo­ta­va jär­jes­tel­mä ovat täy­sin uu­det kai­kil­le osa­puo­lil­le.

– Uu­si hal­lin­to ja pal­ve­lu­jen to­teut­ta­mis­mal­li ovat alu­eil­la pää­tet­tä­viä asi­oi­ta. Tar­koi­tus on, et­tä hy­vin­voin­ti­a­lu­eet saa­vat ra­ken­taa jär­jes­tel­män­sä ai­dos­ti it­se, Sa­ta­kun­nan kes­kus­tan pii­rin toi­min­nan­joh­ta­ja, eu­ra­lai­nen Lee­na Pel­lik­ka sa­noo.

Paikkajakotavat puolueiden omia

Sen ver­ran eh­do­ka­sa­set­te­lu­ta­pa on ai­na­kin suu­rim­mil­la puo­lu­eil­la yh­te­näi­nen, et­tä kun­nal­li­set yh­dis­tyk­set ke­rää­vät pai­kal­li­sia eh­dok­kai­ta ja esit­tä­vät nii­tä pii­rin­sä päät­tä­vil­le toi­mie­li­mil­le, jot­ka va­lit­se­vat lo­pul­li­set eh­dok­kaat. Ää­nes­ty­sa­lu­ee­na on koko Sa­ta­kun­ta, eli koko maa­kun­ta ää­nes­tää sa­mal­ta lis­tal­ta ketä ta­han­sa. Puo­lu­e­koh­tai­sia ero­ja on sii­nä, kuin­ka pai­kat alu­eel­li­ses­ti 86 ni­men eh­do­kas­lis­tal­le ja­e­taan.

– De­ma­reil­la se me­nee asu­kas­lu­vun mu­kaan: Eu­raan pi­tää saa­da 4–5 eh­do­kas­ta ja Sä­ky­lään 2–3. Ei­vät nu­me­rot sil­ti ki­veen­ha­kat­tu­ja ole, vaan pii­ri kyl­lä poh­tii lo­pul­li­sia va­lin­to­ja, SDP:n pii­rin pu­heen­joh­ta­ja, eu­ra­lai­nen Har­ri Leh­to­nen ker­too.

Hän myön­tää, et­tä las­ken­ta­ta­paan liit­tyy ken­täl­lä epäi­lyk­siä.

– Moni ajat­te­lee, voi­ko sin­ne edes pääs­tä ja mik­si läh­teä eh­dol­le, kun Po­rin ää­nes­tys­po­ten­ti­aa­li on lä­hes kah­dek­san­ker­tai­nen.

Leh­to­nen muis­tut­taa, et­tä vaa­leis­sa on to­den­nä­köi­ses­ti ja­os­sa myös alu­e­lau­ta­kun­ta­paik­ko­ja. Hän ker­too, et­tä pii­rien vä­li­sis­sä neu­vot­te­luis­sa lau­ta­kun­ta­mal­li on saa­nut enem­män kan­na­tus­ta kuin val­taa kek­sit­tä­vä va­li­o­kun­ta­mal­li.

Kes­kus­tan ja­os­sa on asu­kas­lu­vun li­säk­si ana­ly­soi­tu kun­ta- ja edus­kun­ta­vaa­lien tu­los­ta ja teh­ty alu­eel­lis­ta pai­no­tus­ta.

– Ko­koo­muk­ses­sa on so­vit­tu, et­tä isom­mat kau­pun­git lah­joit­ta­vat pie­nem­mil­le paik­ko­ja. Sä­ky­läs­tä mei­dän pi­täi­si saa­da kol­me eh­do­kas­ta, ko­koo­muk­sen pii­ri­hal­li­tuk­sen jä­sen, sä­ky­lä­läi­nen Kris­ta Sor­ri ker­too.

Nimiä pöydällä vasta keskustalla

Leh­to­sen tie­toon ei ole tul­lut vie­lä yh­tään suos­tu­muk­sen al­le­kir­joit­ta­nut­ta eh­do­kas­ta Eu­ras­ta tai Sä­ky­läs­tä, mut­ta alus­ta­vas­ti lu­pau­tu­nei­ta on. Kes­kus­tal­la en­sim­mäi­sen al­le­kir­joi­te­tun lo­mak­keen alu­eel­ta pii­rin toi­min­nan­joh­ta­jal­le toi­mit­ti hin­ner­jo­ki­lai­nen Lau­ri Kreu­la, ja jul­ki­ses­ti eh­dok­kuu­ten­sa on il­mais­sut kan­sa­ne­dus­ta­ja Ee­va Kal­li. Alu­eel­la on vii­ti­sen alus­ta­vaa läh­ti­jää.

Ko­koo­muk­sel­la on ai­na­kin Sä­ky­läs­sä po­si­tii­vi­nen on­gel­ma. Kris­ta Sor­ri ker­too, et­tei kaik­kia in­nos­tu­nei­ta vält­tä­mät­tä voi­da ot­taa lis­tal­le.

– Näis­sä vaa­leis­sa ei rii­tä, et­tä on hyvä eh­do­kas ja pai­kal­li­ses­ti suo­sit­tu, vaan pi­täi­si ve­do­ta yli alu­een. Eh­dok­kaal­la pi­täi­si myös ol­la so­pi­va elä­män­ti­lan­ne ja riit­tä­vät re­surs­sit kam­pan­joi­da. Si­kä­li nämä vaa­lit muis­tut­ta­vat enem­män edus­kun­ta­vaa­le­ja kuin kun­ta­vaa­le­ja, hän poh­tii.

– Asi­ois­ta in­nos­tu­nei­suus on tär­kein kri­tee­ri. Asi­an­tun­ti­juus on hyvä, mut­ta ei­vät alu­e­päät­tä­jät pelk­kiä lää­kä­rei­tä­kään voi ol­la. Eh­dok­kai­ta pi­täi­si ol­la tasa-ar­voi­ses­ti, eri alu­eil­ta, am­mat­ti- ja ikä­ryh­mis­tä, Lee­na Pel­lik­ka avaa kes­kus­tan ajat­te­lua.

Har­ri Leh­to­nen toi­voo, et­tä de­ma­reis­ta kun­ta­vaa­lien kär­ki­ni­met eri puo­lil­ta in­nos­tui­si­vat eh­dol­le.

– Hyvä eh­do­kas on sel­lai­nen, kuin hyvä luot­ta­mus­hen­ki­lö on, hän ki­teyt­tää.

Oma vai yhteinen alue?

Tu­le­vat eh­dok­kaat ovat ta­sa­pai­not­te­lun edes­sä, sil­lä alu­e­val­tuus­tos­sa edus­te­taan koko Sa­ta­kun­taa ja ää­niä pi­täi­si ke­rä­tä yli kun­ta­ra­jo­jen, mut­ta ää­nes­tä­jil­le tär­kein­tä lie­nee oma alue.

– Eri­tyi­ses­ti nämä en­sim­mäi­set vaa­lit ovat sel­lai­set, et­tä on ajet­ta­va oman nur­kan­kin asi­aa ja esit­täy­dyt­tä­vä ko­ti­seu­dul­la "minä, tei­dän edus­ta­jan­ne". Toi­saal­ta pot­tia pi­tää ke­rä­tä koko Ala-Sa­ta­kun­nan alu­eel­ta, jos ai­koo men­nä läpi, Leh­to­nen pal­lot­te­lee.

– Us­kon vah­vas­ti sii­hen, et­tä ak­tii­vi­nen yh­teis­työ kan­taa. Yh­tei­ses­sä lin­jas­sa vie­rek­käis­ten kun­tien kans­sa alu­eem­me edus­ta­jat saa­vat ää­nen­sä kuu­lu­vil­le, Kris­ta Sor­ri ar­vi­oi.

– Kes­kus­ta on pe­rin­tei­ses­ti ja näis­sä­kin vaa­leis­sa pe­rä­met­sien puo­lus­ta­ja, Lee­na Pel­lik­ka luon­neh­tii.