25.11.2019 16.35
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Apetitin 2000-luvun merkittävin investointi vihittiin käyttöön Säkylässä

Apetitin uutta linjaa esittelivät ministeri Krista Kiurulle ja mediaväelle toimitusjohtaja Esa Mäki (vas.) ja tuotantopäällikkö Mika Luhtala.

Apetitin uutta linjaa esittelivät ministeri Krista Kiurulle ja mediaväelle toimitusjohtaja Esa Mäki (vas.) ja tuotantopäällikkö Mika Luhtala.

Iida Rissanen-Vatja

image

Säkylä | Uusi pyörykkä- ja pihvilinjasto kaksinkertaistaa kasvis- ja kalapohjaisten pihvien ja pyöryköiden tuotannon.

Lin­jas­to vi­hit­tiin maa­nan­tai­na käyt­töön juh­la­vin me­noin. Uu­den lin­jas­ton ra­ken­ta­mi­nen al­koi lop­pu­ke­säs­tä 2018, ja sitä on otet­tu käyt­töön elo­kuus­ta läh­tien vai­heit­tain.

– Mar­ras­kuus­sa lin­jal­la siir­ryt­tiin jo te­ke­mään kah­ta vuo­roa. Tämä lin­ja pyö­rii ym­pä­ri vuo­den, Ape­ti­tin toi­mi­tus­joh­ta­ja Esa Mäki ker­toi.

Suo­men hal­li­tuk­sen ter­veh­dyk­sen vih­ki­äis­ti­lai­suu­teen toi sa­ta­kun­ta­lai­nen per­he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­ru. Hän lau­sui Sä­ky­län teh­taan in­ves­toin­nin tun­tu­van eri­tyi­sen hy­väl­tä juu­ri nyt, sil­lä vii­me vuo­det ovat ol­leet sa­ta­kun­ta­lai­sel­le elin­kei­no­e­lä­mäl­le ko­via.

Lue li­sää ASK 26.11.