11.6.2021 8.09
Uutiset
 

ATTR linjasi perus­ta­so­ti­lanteen mukaisia lievennyksiä ja ohjeistuksia

image

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) ko­koon­tui tä­nään ar­vi­oi­maan ti­lan­net­ta, ja sen vaa­ti­mia toi­men­pi­tei­tä. AT­TR:n ko­ko­nai­sar­vi­on pe­rus­teel­la Sa­ta­kun­ta on epi­de­mi­o­lo­gi­ses­ti sel­ke­äs­ti pe­rus­ta­sol­la. Maa­kun­nan il­maan­tu­vuus­lu­ku on 12,5 ta­paus­ta 100 000 asu­kas­ta koh­den kah­des­sa vii­kos­sa.

Pie­nim­mil­lä paik­ka­kun­nil­la yh­den per­heen muu­ta­ma tar­tun­ta tai pari kau­si­työn­te­ki­jän po­si­tii­vis­ta näy­tet­tä saat­taa nos­taa il­maan­tu­vuut­ta hiu­kan, mut­ta kaik­ki­aan ti­lan­ne on Sa­ta­kun­nas­sa ta­sai­sen hyvä ja tar­tun­ta­ket­jut on sul­jet­tu. Tar­tun­nan­jäl­ji­tus on te­ho­kas­ta, ja tar­tun­nois­ta lä­hes 40 pro­sent­tia on pe­räi­sin ul­ko­mail­ta. Maa­ta­lou­den kau­si­työn­te­ki­jöi­den 72 tun­nin tes­taus on osoit­tau­tu­nut tär­ke­äk­si ja ti­loil­la nou­da­te­taan hy­vin oh­jeis­tuk­sia. Nii­den an­si­os­ta laa­jem­mat al­tis­tus­ti­lan­teet ja epi­de­mi­at on pys­tyt­ty es­tä­mään.

ar­tun­nois­ta nel­jän­nes oli pe­räi­sin sa­mas­ta ta­lou­des­ta. Työ­pe­räi­siä tar­tun­to­ja oli nyt vain yk­si. Li­säk­si to­det­tiin yk­si tar­tun­ta tut­ta­va­pii­ris­tä. Vii­me vii­kol­la to­det­tiin vie­lä yk­si tar­tun­ta, joka oli to­den­nä­köi­sin pe­räi­sin Rau­man kul­ta­juh­lin­nas­ta. Ta­paus di­ag­no­soi­tiin vii­veel­lä.

Al­fa-muun­nos on Sa­ta­kun­nas­sa edel­leen val­lit­se­va. Uu­sia Del­ta-muun­nos­tar­tun­to­ja (In­ti­an va­ri­ant­ti) ei ole il­men­nyt.

Muutoksia suosituksiin

AT­TR teki myös muu­tok­sia seu­raa­viin suo­si­tuk­siin ja ra­joi­tuk­siin. Mas­kin käyt­tö­suo­si­tus­ta epi­de­mi­an pe­rus­vai­hees­sa hie­man lie­ven­net­tiin Mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan nyt seu­raa­vis­sa ti­lan­teis­sa ja seu­raa­vil­le yli 12 vuo­ti­ail­le hen­ki­löil­le: jouk­ko­lii­ken­tees­sä, ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin ha­keu­tu­vat hen­ki­löt mat­kal­la näyt­tee­not­toon ja en­nen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta, jos on vält­tä­mä­tön syy liik­kua ko­din ul­ko­puo­lel­la, ris­ki­a­lu­eel­ta Suo­meen saa­pu­vat mat­kus­ta­jat hei­dän siir­ty­es­sään maa­han­tu­lo­pis­teel­tä ka­ran­tee­niin tai jos heil­lä on ka­ran­tee­nin ai­ka­na vält­tä­mä­tön syy liik­kua ko­din ul­ko­puo­lel­la, sai­raa­las­sa, ter­veys­kes­kuk­ses­sa tai ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van lai­tok­sis­sa vie­rail­ta­es­sa tai työs­ken­nel­tä­es­sä.

Kas­vo­mas­kia on hyvä käyt­tää li­säk­si ai­na ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen on vai­ke­aa, esi­mer­kik­si ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa ja ti­lan­teis­sa, jois­sa on pal­jon ih­mi­siä sa­maan ai­kaan

Myös etä­työ­suo­si­tus­ta lie­ven­net­tiin. Sekä jul­ki­sen sek­to­rin et­tä yk­si­tyis­ten työ­nan­ta­jien työ­te­ki­jöil­le suo­si­tel­laan kui­ten­kin yhä etä­työ­tä, jos työ­teh­tä­vät sen mah­dol­lis­ta­vat, ja suo­si­tel­laan, et­tä työ­pai­koil­la edis­te­tään työ­jär­jes­te­lyi­tä, joil­la vä­hen­ne­tään lä­hi­kon­tak­te­ja ja mui­ta ris­ki­te­ki­jöi­tä.

Ohje tapah­tu­man­jär­jes­tä­jille

Sai­raan­hoi­to­pii­ri on jul­kais­sut oh­jeen ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jien ja kun­tien tar­tun­ta­tau­ti­vi­ra­no­mais­ten tu­ek­si ylei­sö­ta­pah­tu­mien ter­veys­tur­val­li­suus­suun­ni­tel­man te­ke­mis­tä var­ten. Ylei­sö­ti­lai­suu­den jär­jes­tä­jä vas­taa sii­tä, et­tä ter­veys­tur­val­li­suus on huo­mi­oi­tu mää­räys­ten mu­kai­ses­ti ja et­tä oh­jei­ta so­vel­le­taan val­lit­se­van ti­lan­teen mu­kai­ses­ti.

Suun­ni­tel­maa ei tar­vit­se erik­seen hy­väk­syt­tää kau­pun­gin tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­val­la vi­ra­no­mai­sel­la, mut­ta se pi­tää ol­la teh­ty. Kui­ten­kin, jos ta­pah­tu­mas­ta on teh­tä­vä il­moi­tus po­lii­sil­le, pyy­de­tään suun­ni­tel­mal­le hy­väk­syn­tä myös tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­val­ta vi­ra­no­mai­sel­ta. Li­sä­tie­toa ja neu­voa suun­ni­tel­man laa­din­taan saa kun­nan tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­val­ta lää­kä­ril­tä ja hoi­ta­jil­ta.