15.1.2022 10.07
Uutiset
 

ATTR: Tilanne on vaikea koko maakunnassa

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Sa­ta­kun­nan ko­ro­na­ti­lan­ne on pa­hen­tu­nut ja il­man­tu­vuus­lu­vut ki­pu­a­vat jyr­käs­ti. Po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den osuus on 17 pro­sent­tia. Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) to­te­si per­jan­tai­na, et­tä ti­lan­ne on vai­kea koko Sa­ta­kun­nas­sa. Kah­den vii­kon il­maan­tu­vuus ylit­tää tu­hat ta­paus­ta isos­sa osas­sa Sa­ta­kun­taa: Eu­ras­sa, Eu­ra­jo­el­la, Ko­ke­mä­el­lä, Rau­mal­la, Po­ris­sa, Me­ri­kar­vi­al­la, Ul­vi­las­sa, Kan­kaan­pääs­sä ja Kar­vi­as­sa.

Sa­ta­kun­nan alu­eel­la to­de­taan nyt iso­ja tau­ti­ryp­päi­tä, joi­den tar­tun­ta­ket­jua ei pys­ty­tä enää luo­tet­ta­vas­ti jäl­jit­tä­mään. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys laa­haa ja näy­te­vas­taus­ten saa­mi­ses­sa on kes­tä­nyt re­a­gens­si­pu­lan ta­kia ja sen vuok­si, et­tä näyt­tei­tä on jou­dut­tu lä­het­tä­mään ali­han­kin­ta­na muu­al­le. Jäl­ji­te­tyis­tä tar­tun­nan­läh­teis­tä mer­kit­tä­vin on yhä sama ta­lous, 37 pro­sent­tia. Lä­hi­pii­ris­tä tai ys­tä­vil­tä tar­tun­ta oli pe­räi­sin 26 pro­sen­tis­sa ta­pauk­sis­ta.

Yh­dis­tel­mä­tes­tin tu­los­ten pe­rus­teel­la myös RS-vi­ru­se­pi­de­mia jyl­lää yhä Sa­ta­kun­nas­sa, kun taas inf­lu­ens­saa on ol­lut vain yk­sit­täis­ta­pauk­sia.

Per­jan­tai­aa­mu­na Sa­ta­sai­raa­las­sa oli kuu­si ko­ro­na­po­ti­las­ta osas­to­hoi­dos­sa ja kak­si po­ti­las­ta te­ho­hoi­dos­sa. Ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­tol­la oli tors­tai­na hoi­dos­sa 10 ko­ro­na­po­ti­las­ta eris­tyk­ses­sä.

Sa­ta­kun­nas­sa on saa­nut en­sim­mäi­sen ro­ko­te­an­nok­sen 86,8 pro­sent­tia yli 12-vuo­ti­ais­ta, kak­si an­nos­ta 83,2 pro­sent­tia ja kol­man­nen ro­kot­teen 36,3 pro­sent­tia. AT­TR:n mu­kaan mah­dol­li­sim­man kor­kea ro­ko­tus­kat­ta­vuus ja ro­ko­tus­suo­jan yl­lä­pi­to ovat epi­de­mi­an tor­jun­nan sel­kä­ran­ka, vaik­ka ro­ko­tuk­sin tar­tun­to­ja ei voi­da­kaan es­tää.

Muutoksia toimin­ta­oh­jeisiin

Työ­ryh­mä suo­sit­taa, et­tä työ­nan­ta­jat hy­väk­syi­si­vät ti­la­päi­ses­ti vii­den vuo­ro­kau­den sai­ras­pois­sa­o­lon ja al­tis­tu­nei­den etä­työn. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pai­no­pis­te siir­re­tään sai­raa­loi­hin ja hoi­va­lai­tok­siin. Ko­ti­tes­tiä käy­te­tään ak­tii­vi­ses­ti.

AT­TR pää­tyi myös an­ta­maan Sa­ta­kun­taan yh­te­näi­sen toi­min­ta­oh­jeen, mitä tu­lee teh­dä, jos epäi­lee ko­ro­na­tar­tun­taa. Sen löy­tää Sa­ta­sai­raa­lan verk­ko­si­vuil­ta.

Ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua en­si­si­jai­ses­ti, jos on ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan viit­taa­via oi­rei­ta ja ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen on suo­si­tel­lut tes­tiä. Mui­ta syi­tä ovat työs­ken­te­ly so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­sa asi­a­kas- ja po­ti­las­työs­sä tai mis­sä ta­han­sa teh­tä­väs­sä ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­sa hoi­va- tai vam­mais­pal­ve­luis­sa, kuu­lu­mi­nen va­ka­van ko­ro­na­vi­rus­tau­din ris­ki­ryh­mään, ras­kaus ja se, et­tä per­heen­jä­sen työs­ken­te­lee so­si­aa­li- tai ter­vey­den­huol­lon teh­tä­väs­sä. Ter­vey­den­huol­toon tu­lee kui­ten­kin ot­taa ai­na heti yh­teyt­tä, jos voin­ti sitä vaa­tii.

AT­TR lin­jaa, et­tä eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­ai­ko­ja voi­daan Sa­ta­kun­nan ly­hen­tää THL:n uu­den oh­jeen mu­kai­ses­ti tie­tyis­sä ta­pauk­sis­sa vii­teen vuo­ro­kau­teen, kos­ka omik­ron-muun­nok­sen itä­mi­sai­ka on ly­hy­em­pi ja pa­ra­ne­mi­nen no­pe­am­paa. Van­ho­ja eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­pää­tök­siä ei kui­ten­kaan läh­de­tä muut­ta­maan.

Tie­dot­teen mu­kaan vä­hi­tel­len ol­laan siir­ty­mäs­sä ti­lan­tee­seen, jos­sa ko­ro­naan suh­tau­tu­mi­nen muut­tuu koh­ti ta­va­no­mais­ta hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­o­ta. Tu­le­vis­ta vii­kois­ta tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti pan­de­mi­an ras­kaim­mat, mut­ta tä­män aal­lon huip­pu hää­möt­tää jo.