14.10.2019 7.46
Uutiset
 

Auto ajoi liikennevaloissa odottaneiden perään – lähti karkuun, mutta matka loppui piikkimattoon

image

Säkylä, Köyliö | Köyliössä valtatie 12:n tietyönmaan liikennevaloissa odottaneiden autojen aamu sai ikävän käänteen hieman kello 7 jälkeen maanantaina.

Kak­si au­toa jo­not­ti ti­lan­tees­sa va­lo­jen vaih­tu­mis­ta, kun kol­mas au­to tuli ja tör­mä­si taa­em­man au­ton pe­rään si­ten, et­tä se osui edel­leen jo­non en­sim­mäi­sen pe­rään.

Ti­lan­tees­sa ei päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan ai­heu­tu­nut pa­hem­pia louk­kaan­tu­mi­sia.

Ket­ju­ko­la­rin ai­heut­ta­nut kul­jet­ta­ja oli nous­sut au­tos­taan ja ha­lu­si so­pia asi­an pai­kan pääl­lä. Kul­jet­ta­ja oli tuok­sah­ta­nut pai­kal­la­o­li­joi­den mu­kaan vah­vas­ti al­ko­ho­lil­le. Kun asia ei eden­nyt toi­vo­tul­la ta­val­la, tör­mäi­li­jä meni ta­kai­sin au­toon­sa ja jat­koi mat­kaan­sa Rau­man suun­taan.

Rau­man po­lii­si­par­tio ot­ti au­tos­ta ko­pin ja vi­rit­ti piik­ki­ma­ton tiel­le Uo­ti­las­sa. Kul­jet­ta­jak­si osoit­tau­tui vuon­na 1961 syn­ty­nyt mies. Al­ko­met­ri­koe an­toi tu­lok­sek­si 2,25 pro­mil­lea, ja mies vie­tiin Rau­man van­ki­laan. Po­lii­si mää­rä­si mie­hen vä­li­ai­kai­seen ajo­kiel­toon. Hän­tä epäil­lään tör­ke­äs­tä rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta, tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta ja lii­ken­ne­pa­os­ta.

Jut­tua täy­den­net­ty kel­lo 12.10 po­lii­sin tie­dot­teel­la.