11.5.2021 16.21
Uutiset
 

Avi keventää rajoituksia – Satakunnassa voi huomenna kokoontua 20 ihmistä hygienia ja turvavälit huomioiden

Yleisötilaisuuksia voi taas järjestää hiukan vapaammin, mutta hyvä hygienia ja turvavälit ovat edelleen välttämättömiä.

Yleisötilaisuuksia voi taas järjestää hiukan vapaammin, mutta hyvä hygienia ja turvavälit ovat edelleen välttämättömiä.

image

Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sel­lä suu­rin sal­lit­tu ko­koon­tu­mis­ten osal­lis­tu­ja­mää­rä si­sä­ti­lois­sa nou­see Var­si­nais-Suo­mes­sa 10 hen­ki­löön ja Sa­ta­kun­nas­sa 20 hen­ki­löön. So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön pää­tök­sel­lä ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­on tor­jun­nas­sa pai­no­te­taan jat­kos­sa alu­eel­li­sia ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia.

Sa­ta­kun­ta on tou­ko­kuun alus­sa siir­ty­nyt pe­rus­ta­sol­le, mut­ta tar­tun­to­jen il­maan­tu­vuu­den las­ku on ta­saan­tu­nut. Ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mi­nen to­teu­te­taan Sa­ta­kun­nas­sa siis mal­til­li­ses­ti ja por­ras­te­tus­ti. Sa­ta­kun­nan kun­tien alu­eel­la ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia voi­daan 12. tou­ko­kuu­ta eli huo­mi­ses­ta al­ka­en jär­jes­tää enin­tään 20 osal­lis­tu­jal­le edel­lyt­tä­en, et­tä asi­ak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien sekä seu­ru­ei­den on to­si­a­si­al­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa nou­dat­ta­en OKM:n ja THL:n an­ta­maa oh­jet­ta.

Eu­ran kun­nan alue Sa­ta­kun­nas­sa on alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­män (AT­TR) vii­mei­sim­män ar­vi­on mu­kaan kui­ten­kin edel­leen le­vi­ä­mis­vai­hees­sa. Kun­tien on mah­dol­lis­ta sää­tää alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton ra­joi­tuk­sia tiu­kem­pia si­säi­siä ra­joi­tuk­sia. Eu­ran ko­ro­na­joh­to­ryh­män on tar­koi­tus ko­koon­tua ar­vi­oi­maan kun­nan ti­lan­net­ta huo­men­na.

Var­si­nais-Suo­mi on edel­leen epi­de­mi­an le­vi­ä­mis­vai­hees­sa, min­kä vuok­si ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia voi Var­si­nais-Suo­men kun­tien alu­eel­la jär­jes­tää 15. tou­ko­kuu­ta al­ka­en enin­tään 10 osal­lis­tu­jal­le edel­lyt­tä­en, et­tä asi­ak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien sekä seu­ru­ei­den on to­si­a­si­al­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa nou­dat­ta­en OKM:n ja THL:n an­ta­maa oh­jet­ta.

Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys on voi­mas­sa Sa­ta­kun­nas­sa 12.–25.5.2021 ja Var­si­nais-Suo­mes­sa ajal­la 15.–31.5.2021. Jul­kis­ten ja yk­si­tyis­ten toi­mi­joi­den tu­lee edel­leen huo­mi­oi­da tar­tun­ta­tau­ti­lain py­kä­län 58 c mu­kai­set ti­lo­jen hy­gie­ni­a­vaa­ti­muk­set sekä var­mis­taa, et­tä asi­ak­kaat voi­vat vält­tää lä­hi­kon­tak­tit toi­siin­sa.