3.12.2019 11.52
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Avi:n lupa Eurajoen yläosan perkaamiseen kaatui hallinto-oikeudessa

Eurajoen vedenkorkeus on syksyn sateiden ja juoksutusten jälkeen nytkin hyvin korkealla. Kuva Euran keskustasta.

Eurajoen vedenkorkeus on syksyn sateiden ja juoksutusten jälkeen nytkin hyvin korkealla. Kuva Euran keskustasta.

Iida Rissanen-Vatja

image

Eura | Vaasan hallinto-oikeus kumosi aluehal­lin­to­vi­raston päätöksen ja palautti Eurajoen perkaamista ja kalata­lou­del­lista kunnostamista koskevan asian aluehal­lin­to­vi­raston uusin­ta­kä­sit­telyyn.

Hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen pe­rus­te­lu­jen mu­kaan hank­keen asi­a­no­sai­set on pait­si puut­teel­li­ses­ti sel­vi­tet­ty myös kuul­tu. Ha­ki­jan oi­keuk­sia alu­ei­siin ei ole kä­si­tel­ty ja hait­to­jen hal­lin­taa ja eh­käi­syä on kä­si­tel­ty puut­teel­li­ses­ti.

Lu­paa Eu­ra­jo­en ylä­o­san per­kaa­mi­seen ja alu­een ka­la­ta­lou­del­li­seen kun­nos­ta­mi­seen haki Eu­ran kun­ta. Hank­keen tar­koi­tuk­se­na on en­nen kaik­kea eh­käis­tä Eu­ran kes­kus­ta-alu­een, sen ala­puo­li­sen jo­ki­o­suu­den sekä Py­hä­jär­ven ran­to­jen tul­va­on­gel­mia. Lupa mah­dol­lis­taisi Eu­ra­jo­en ruop­paa­mi­sen kym­me­nen ki­lo­met­rin mat­kal­ta Eu­ran kes­kus­tas­ta Kiu­kai­siin as­ti.

Avi myön­si lu­van Eu­ra­jo­en ylä­o­san per­kauk­seen kol­men vuo­den kä­sit­te­lyn jäl­keen tam­mi­kuus­sa 2018. Avi:n pää­tök­seen vaa­ti­vat hal­lin­to-oi­keu­des­ta muu­tos­ta Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kuk­sen ka­la­ta­lous­pal­ve­lut ja Eu­ra­jo­en ve­sien­suo­je­lu­yh­dis­tys sekä Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Sa­ta­kun­nan pii­ri ry, Ala­sa­ta­kun­nan Ym­pä­ris­tö­seu­ra ry ja Suo­men luon­non­suo­je­lu­lii­ton Rau­man seu­tu ry yh­des­sä.

Lue li­sää ASK 5.12.

Kor­jat­tu klo 15.03 ot­si­kos­ta hovi-oi­keus hal­lin­to-oi­keu­dek­si.