23.5.2020 12.15
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Avoimet Kylät -päivässä ei tänä kesänä silitellä lampaita – tapahtuma toteutetaan verkossa

Köyliössä Avoimet kylät -päivää vietettiin vuosi sitten muun muassa Lallin Lammas Oy:n lampaita ruokkien ja rapsutellen. Arkistokuva: Veera Reko.

Köyliössä Avoimet kylät -päivää vietettiin vuosi sitten muun muassa Lallin Lammas Oy:n lampaita ruokkien ja rapsutellen. Arkistokuva: Veera Reko.

Veera Reko

image

Avoimet Kylät -päivä järjestetään tänä vuonna poikkeuk­sel­li­sesti verkossa 13. kesäkuuta.

Avoi­met Ky­lät ver­kos­sa -päi­vän to­teu­tuk­ses­sa ky­lät jul­kai­se­vat ver­kos­sa esi­mer­kik­si vi­de­on ul­koi­lu­rei­teis­tä ja ret­kei­ly­koh­teis­ta, ku­va­gal­le­ri­an van­hois­ta ku­vis­ta, ky­lä­ko­lum­nin, ky­lä­his­to­rii­kin ly­hen­nel­män tai vaik­ka­pa pod­cas­tin ky­län elä­mäs­tä. Kylä tuot­taa ja päät­tää si­säl­lön, ja päi­vän ta­voit­tee­na on di­gi­o­saa­mi­sen vah­vis­ta­mi­nen ja yh­tei­sen nä­ky­vyy­den hyö­dyn­tä­mi­nen.

– Ky­lien brän­di on par­hail­laan hyvä, jo­ten nyt ky­lis­sä on oi­kea ai­ka ot­taa di­gi­loik­ka, Suo­men Ky­lien vies­tin­tä­suun­nit­te­li­ja Ans­si Ke­to­nen sa­noo.

Päi­vän yh­te­nä tee­ma­na on ul­koi­lu ja lä­hi­lii­kun­ta­pai­kat. Ta­voit­tee­na on esi­tel­lä ky­lien ul­koi­lu- ja lii­kun­ta­paik­ko­ja ver­kos­sa, jot­ta ih­mi­set löy­tä­vät pa­rem­min ul­koi­lu­mah­dol­li­suuk­sien pa­riin. Ta­pah­tu­ma­päi­vä­nä avoi­met­ky­lat.fi-si­vus­tol­le jul­kais­taan Suo­men kart­ta, jos­ta pää­see link­kien avul­la tu­tus­tu­maan ky­lien tuot­ta­maan si­säl­töön. Päi­vän jul­kai­suis­sa käy­te­tään tun­nis­tet­ta #avoi­met­ky­lät.

Tar­koi­tuk­se­na on in­nos­taa suu­ri mää­rä ky­liä mu­kaan tuot­ta­maan eri­lais­ta si­säl­töä. Päi­vään tuo­tet­tu si­säl­tö toi­mii ky­lien mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­li­na koko ke­sän ajan.

Avoi­met Ky­lät ver­kos­sa -päi­vän pää­a­si­al­li­sia jul­kai­su­ka­na­via ovat ky­lien omat verk­ko­si­vut ja Fa­ce­book. Kylä jul­kai­see ma­te­ri­aa­lin omal­le si­vul­leen tai ka­na­val­leen. Li­säk­si päi­vän ma­te­ri­aa­lia voi jul­kais­ta ky­län Yo­u­tu­be-ka­na­val­la ja Ins­tag­ra­mis­sa.

Avoi­met Ky­lät ver­kos­sa -päi­vän to­teu­tuk­seen voi osal­lis­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Il­moit­tau­tu­mi­nen on au­ki 31.5. saak­ka ja yh­teys­tie­dot löy­ty­vät osoit­tees­ta www.avoi­met­ky­lat.fi