28.9.2020 16.05
Uutiset
 
Esa Viippola

Digitaalista Alasatakuntaa ja muita palveluja esiteltiin kirjastossa

Euran kirjastolla oli vajaat kymmenen kuulijaa, kun Alasatakunnan toimitusjohtaja Heikki Nurmela kertoi Alasatakunnan digitaalisista palveluista.

Euran kirjastolla oli vajaat kymmenen kuulijaa, kun Alasatakunnan toimitusjohtaja Heikki Nurmela kertoi Alasatakunnan digitaalisista palveluista.

Esa Viippola

image

Eura | Kunnan kirjasto- ja tietopalvelujen digitu­ki­ti­lai­suuden kumppanina oli maanantaina 28. syyskuuta Alasatakunta.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Heik­ki Nur­me­la ker­toi kuu­li­joil­le Ala­sa­ta­kun­nan vii­me ke­vään di­giu­u­dis­tuk­ses­ta, jos­sa tuo­tiin pai­ne­tun sa­no­ma­leh­den rin­nal­le uu­si ja toi­mi­vam­pi nä­köis­leh­ti verk­koon. Sa­mal­la kaik­kiin ti­lauk­siin kuu­lu­van verk­ko­si­vun uu­tis­mää­rää nos­tet­tiin.

– Ti­laa­jil­le tu­lee nyt net­tiin enem­män jut­tu­ja, osa jul­kais­taan en­sin ver­kos­sa ja pai­ne­tus­sa leh­des­sä myö­hem­min. Ti­laa­ja­jut­tu­jen li­säk­si verk­ko­si­vuil­la on muun mu­as­sa uu­ti­soi­tu ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta, ja sii­hen liit­ty­vät ju­tut ovat ol­leet kai­kil­le lu­ki­joil­le avoi­mia, Nur­me­la ker­toi.

Suu­rim­paan osaan Ala­sa­ta­kun­nan verk­ko­si­säl­lös­tä pää­see kä­sik­si kir­jau­tu­mal­la pal­ve­luun. Oh­jeet on lä­he­tet­ty kai­kil­le ti­laa­jil­le kir­jee­nä, ja mi­kä­li kir­jet­tä ei enää ole tal­lel­la, voi oh­jei­ta ky­syä soit­ta­mal­la Ala­sa­ta­kun­nan kont­to­riin nu­me­roon 02 8387 9200 tai lä­het­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen ti­lauk­set@ala­sa­ta­kun­ta.fi.

Kymmeniä lehtiä luettavaksi

Eu­ran kir­jas­to tar­jo­aa myös laa­jan va­li­koi­man sa­no­ma- ja ai­ka­kaus­leh­tiä lu­et­ta­vak­si. Kir­jas­ton ti­lois­sa ja lait­teil­la lu­et­ta­va­na on usei­ta kym­me­niä leh­tiä ym­pä­ri Suo­mea sekä noin 40 ai­ka­kaus­leh­tien vuo­si­ker­taa.

Kirjastopäällikkö Anni Tormas muistutti, että kirjastovirkailijat auttavat digipalveluihin liittyvissä kysymyksissä auliisti.

Kirjastopäällikkö Anni Tormas muistutti, että kirjastovirkailijat auttavat digipalveluihin liittyvissä kysymyksissä auliisti.

Esa Viippola

Leh­ti­sa­lin tie­to­ko­neil­la ja tab­le­teil­la lu­ke­mi­nen on­nis­tuu hel­pos­ti. Jot­ta kir­jas­ton tar­jo­a­mia ko­ko­el­mia pää­see se­lai­le­maan omal­la lait­teel­la, pi­tää in­ter­ne­tyh­teys ot­taa kir­jas­ton lan­gat­to­man ver­kon kaut­ta.

Ko­to­na käy­tös­sä on Sa­ta­kir­jas­to­jen e-leh­ti­pal­ve­lu osoit­tees­sa sa­ta­kir­jas­tot.emagz.fi, jos­sa on lu­et­ta­va­na kym­me­nen eri ai­ka­kaus­leh­teä. Pal­ve­lun käyt­töön kir­jau­du­taan oman kir­jas­to­kor­tin nu­me­rol­la ja pin-koo­dil­la.

Kir­jas­to­pääl­lik­kö An­ni Tor­mas muis­tut­ti ti­lai­suu­des­sa, et­tä di­gi­tu­en an­ta­mi­nen on ny­ky­ään kir­jas­ton teh­tä­viä sii­nä mis­sä kir­jo­jen ja leh­tien lai­naa­mi­nen.

– Säh­köi­sen tun­nis­tau­tu­mi­sen pal­ve­luis­sa, esi­mer­kik­si verk­ko­pan­kis­sa, kir­jas­to­vir­kai­li­ja ei kui­ten­kaan voi tie­to­suo­ja­mää­räys­ten ta­kia aut­taa kir­jau­tu­mi­sen jäl­keen.

Apua saa roh­ke­as­ti tis­kil­tä ky­sy­mäl­lä. Esi­mer­kik­si e-pal­ve­lui­den käyt­töön tar­vit­ta­van pin-koo­din saa no­pe­as­ti.