11.6.2021 13.09
Uutiset
 

Eura jatkaa koronaviruksen torjunnassa alueellisen työryhmän suosituksilla

image

Eu­ra | Eu­ran kun­nan ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­aan liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia ja toi­men­pi­tei­tä ar­vi­oi­va työ­ryh­mä ko­koon­tui per­jan­tai­na 11. ke­sä­kuu­ta ar­vi­oi­maan Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­män an­ta­mia suo­si­tuk­sia Eu­ran kun­nas­sa. AT­TR:n ko­ko­nai­sar­vi­on pe­rus­teel­la Sa­ta­kun­ta ja myös Eu­ran kun­ta ovat epi­de­mi­o­lo­gi­ses­ti pe­rus­ta­sol­la.

Kun­ta tie­dot­taa, et­tä jat­kos­sa Eu­ran kun­nan oman pal­ve­lu­tuo­tan­non ja kun­nan ti­lo­jen käy­tön osal­ta nou­da­te­taan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­män an­ta­mia suo­si­tuk­sia.

AT­TR:n tors­tai­sel­la lin­jauk­sel­la esi­mer­kik­si mas­kin käyt­tö­suo­si­tus­ta epi­de­mi­an pe­rus­vai­hees­sa hie­man lie­ven­net­tiin. Mas­kia on edel­leen hyvä käyt­tää ai­na, jos lä­hi­kon­tak­tin vält­tä­mi­nen on vai­ke­aa.

Eu­ran kun­nas­sa yk­sit­täi­set pal­ve­lu­yk­si­köt tie­dot­ta­vat it­se, mi­kä­li edel­lä ole­vat suo­si­tuk­set ai­heut­ta­vat mer­kit­tä­viä ra­joi­tuk­sia pal­ve­lu­tuo­tan­toon. Kun­nan ko­ro­na­tie­dot­tees­sa muis­tu­te­taan myös, et­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­set mää­räyk­set edel­lyt­tä­vät edel­leen eten­kin si­sä­ti­lois­sa tur­va­vä­lien nou­dat­ta­mis­ta ja hy­gie­ni­as­ta huo­leh­ti­mis­ta.

Li­säk­si Eu­ran kun­ta kan­nus­taa kaik­kia kun­ta­lai­sia va­raa­maan it­sel­leen ajan ro­ko­tuk­siin. Ko­ro­na­vi­ruk­seen liit­ty­vä tar­tun­nan­jäl­ji­tys ja tes­taus ovat val­miu­des­sa koko ke­sän ajan Eu­ran sote-kes­kuk­ses­sa.