12.5.2021 16.55
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Eura laski kiihty­mis­vai­heeseen – uimahalli aukeaa tiistaina

Koronarajoituksiin tulee pieniä lievennyksiä Eurassa. Uimahalli aukeaa tietyin rajoituksin ensi tiistaina, mutta saunaan ei pääse.

Koronarajoituksiin tulee pieniä lievennyksiä Eurassa. Uimahalli aukeaa tietyin rajoituksin ensi tiistaina, mutta saunaan ei pääse.

Esa Viippola

image

Eu­ra | Eu­ran ko­ro­na­lu­vut ovat vie­lä kor­ke­at ja nou­si­vat kes­ki­viik­ko­na yh­del­lä, mut­ta kun­ta ei ole enää epi­de­mi­o­lo­gi­ses­ti le­vi­ä­mis­vai­hees­sa vaan on las­ke­nut kiih­ty­mis­vai­hee­seen.

(Uu­tis­ta on täy­den­net­ty kel­lo 18.30 tul­leil­la Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­män tie­dot­teen tie­doil­la.)

Eu­ran ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­aan liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia ja toi­men­pi­tei­tä ar­vi­oi­va työ­ryh­mä ko­koon­tui kes­ki­viik­koil­ta­päi­väl­lä kä­sit­te­le­mään Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­män an­ta­mia suo­si­tuk­sia kun­nan kan­nal­ta. Se an­toi joi­tain muu­tok­sia kun­nan omaan toi­min­taan ja kun­nan ti­lo­jen käyt­töön liit­ty­viin suo­si­tuk­siin.

Ui­ma­hal­li voi­daan ava­ta Eu­ras­sa 18. tou­ko­kuu­ta tie­tyin ra­joi­tuk­sin. Nais­ten ja mies­ten puo­lil­le voi­daan ot­taa mo­lem­piin enin­tään 20 hen­ki­löä, ja sau­nat pi­de­tään sul­jet­tu­na. Ui­ma- ja ur­hei­lu­hal­li tie­dot­taa it­se yk­si­tyis­koh­dis­ta.

Myös ui­ma- ja ur­hei­lu­hal­lin sekä Kiu­kais­ten yh­teis­kou­lun kun­to­sa­lit voi­daan ava­ta ai­kuis­ten osal­ta yk­si­lö­har­ras­ta­mi­seen en­si tiis­tais­ta al­ka­en tur­va­mää­räyk­set huo­mi­oi­den.

Kun­nan ran­ta­sau­nat py­sy­vät kui­ten­kin tois­tai­sek­si sul­jet­tu­na sa­moin kuin ui­ma­hal­lin sau­nat.

Koulutiloissa ei vielä harrasteta

Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa ei tois­tai­sek­si käyn­nis­te­tä kun­nan ti­lois­sa. Kou­lu­jen ti­lat, jois­sa on kou­lu­toi­min­taa, on jo ai­em­min lin­jat­tu py­sy­väs­ti sul­je­tuk­si kun­nan ul­ko­puo­li­sel­ta käy­töl­tä ai­na­kin ke­vät­lu­ku­kau­den lop­puun 5. ke­sä­kuu­ta as­ti tur­val­li­sen kou­lu­työn ta­kaa­mi­sek­si.

Yli­op­pi­las­juh­lien jär­jes­te­lyt to­teu­te­taan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien­työ­ryh­män suo­si­tus­ten mu­kai­ses­ti

Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton voi­mas­sa ole­van pää­tök­sen mu­kaan Sa­ta­kun­nan kun­tien alu­eel­la si­sä­ti­lois­sa ja alu­eel­li­ses­ti ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa voi­daan jär­jes­tää ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia, joi­hin osal­lis­tuu enin­tään 20 hen­ki­löä edel­lyt­tä­en, et­tä tur­val­li­suus niis­sä voi­daan var­mis­taa nou­dat­ta­en ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri­ön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 21.9.2020 an­ta­maa oh­jet­ta. Mää­räys on voi­mas­sa Sa­ta­kun­nan kun­tien alu­eel­la ajal­la 12.–25. tou­ko­kuu­ta.

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­mä suo­sit­te­lee, et­tä yli 20 hen­ki­lön yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei jär­jes­tet­täi­si.

Eurassa 90 koronatapausta

Eu­ras­sa tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Tami Sirén ker­too, et­tä kes­ki­viik­ko­na ti­las­toi­tu Eu­ran 90. ko­ro­na­ta­paus ei tiet­tä­väs­ti lii­ty ter­veys­kes­kus­sai­raa­lan 9. tou­ko­kuu­ta to­det­tuun isoon al­tis­tu­mis­ryp­pää­seen, ei­kä täs­tä uu­des­ta ta­pauk­ses­ta ole ai­heu­tu­nut isoa al­tis­tu­mis­ta.

– Saam­me lop­pu­vii­kol­la tu­lok­sia ter­veys­kes­kus­vä­en kont­rol­li­näyt­teis­tä, ja jos niis­tä ei tule uu­sia ko­ro­na­ta­pauk­sia, us­kal­taa va­ro­vas­ti sa­noa, et­tä olem­me me­nos­sa Eu­ras­sa­kin pa­rem­paan suun­taan. Vie­lä ei kui­ten­kaan voi sa­noa mi­tään var­maa, Sirén ker­too.

Sä­ky­län ko­ro­na­lu­ku oli kes­ki­viik­ko­na py­sy­nyt en­nal­laan ja oli 34.

Satakunta pääosin perustasolla

Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) ko­koon­tui kes­ki­viik­ko­na. Sen ko­ko­nai­sar­vi­on pe­rus­teel­la Sa­ta­kun­ta jat­kaa pe­rus­ta­sol­la, mut­ta Eu­ra­jo­ki ja Nak­ki­la ovat edel­leen le­vi­ä­mis­vai­hees­sa sekä Eu­ra ja Ko­ke­mä­ki kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Sa­ta­kun­nan ko­ko­nais­ti­lan­ne on työ­ryh­män mu­kaan edel­leen var­sin hyvä, ja ti­lan­ne on py­sy­nyt vii­kon ajan san­gen va­kaa­na. Eten­kin Rau­man seu­tu on kui­ten­kin mel­ko lä­hel­lä pe­rus­ta­son ja kiih­ty­mis­vai­heen ra­jaa, ja Kes­ki-Sa­ta­kun­nas­sa ja Eu­ras­sa ta­pauk­sia on ol­lut muu­ta Sa­ta­kun­taa enem­män.

Sa­ta­sai­raa­lan ti­las­to­jen mu­kaan Sa­ta­kun­nas­sa on nyt to­det­tu yh­teen­sä 1625 CO­VID-19 ta­paus­ta. Ko­ro­na­kar­tas­sa il­maan­tu­vuus on 25,5 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk (55 ta­paus­ta).

Eu­ras­sa on to­det­tu kah­den vii­kon ai­ka nel­jä ko­ro­na­ta­paus­ta, ja kun­nan il­maan­tu­vuus­lu­ku on 34,8. Sä­ky­län vas­taa­va luku on 15.

Sa­ta­kun­nas­sa oli kah­den vii­kon ai­ka­na yk­si jouk­ko­al­tis­tus Eu­ran ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­o­sas­tol­la. Täs­sä al­tis­tu­nei­ta oli yh­teen­sä 29 po­ti­las­ta ja 14 hen­ki­lö­kun­nan jä­sen­tä. Jat­ko­tar­tun­to­ja ei ole tois­tai­sek­si to­det­tu.

Laitevika hidastaa tulosten saantia

Sa­ta­sai­raa­las­sa ei ole ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­o­ta sai­ras­ta­via po­ti­lai­ta osas­to­hoi­dos­sa.

Sa­ta­Di­a­gin ko­ro­na­di­ag­nos­tiik­ka on toi­mi­nut no­pe­as­ti ja luo­tet­ta­vas­ti pit­kään. Tiis­tai­na to­det­tiin kui­ten­kin lai­te­rik­ko Po­rin la­bo­ra­to­ri­on isoim­mas­sa PCR-lait­tees­sa, ja mer­kit­tä­vä osa näyt­teis­tä jou­du­taan lop­pu­vii­kon ajan lä­het­tä­mään tut­kit­ta­vak­si Tur­kuun. Vas­taus­ten tulo voi vii­väs­tyä noin vuo­ro­kau­del­la osas­ta näyt­teis­tä. Rau­mal­la di­ag­nos­tiik­ka su­juu nor­maa­lis­ti. Vas­taus­ta tu­lee odot­taa oma­eh­toi­ses­sa ka­ran­tee­nis­sa.

Ko­ro­na­e­pi­de­mi­an tor­jun­nas­sa on luo­vut­tu val­ta­kun­nal­li­sis­ta toi­men­pi­de­ta­sois­ta, joil­la muun mu­as­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten osal­lis­tu­ja­mää­rät ra­joi­tet­tiin kuu­teen hen­ki­löön. Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sel­lä suu­rin sal­lit­tu ko­koon­tu­mis­ten osal­lis­tu­ja­mää­rä si­sä­ti­lois­sa nou­see Sa­ta­kun­nas­sa 20 hen­ki­löön edel­lyt­tä­en, et­tä asi­ak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien sekä seu­ru­ei­den on mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa nou­dat­ta­en OKM:n ja THL:n an­ta­maa oh­jet­ta.