17.10.2020 18.31
Uutiset
 

Eura nousi koronakartalle

image

Terveyden ja hyvin­voin­ti­lai­toksen tämänpäiväisen tilaston mukaan Eura on noussut niiden kuntien joukkoon, joissa on raportoitu viisi koronatapausta.

Kun­nis­ta ei näy­te­tä tie­to­ja, jos ko­ro­na­ta­pauk­sia on 0–4, ei­kä esi­mer­kik­si Sä­ky­lä ole lis­tal­la.

Eu­ra­jo­en ra­por­toi­tu­jen ko­ro­na­ta­paus­ten luku tä­män päi­vän ko­ro­na­ti­las­tos­sa on 12, Lai­ti­lan 18 ja Rau­man 34 ta­paus­ta.

Sa­ta­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­rin kun­ta­yh­ty­män tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Rai­ja Uu­si­ta­lo-Sep­pä­lä tie­dot­ti per­jan­tai­na, et­tä Sa­ta­kun­nas­sa CO­VID-ti­lan­ne on edel­leen rau­hal­li­nen. Ta­pauk­sia oli to­det­tu 111. Kah­den vii­kon il­maan­tu­vuus Sa­ta­kun­nas­sa oli 7,4 / 100 000 asu­kas­ta. Sa­ta­kun­nan naa­pu­ri­maa­kun­nis­sa epi­de­mia on kui­ten­kin kiih­ty­mis­vai­hees­sa ja Vaa­sas­sa se on le­vi­ä­mis­vai­hees­sa.

– On to­den­nä­köis­tä, et­tä epi­de­mia le­vi­ää jat­kos­sa myös Sa­ta­kun­nas­sa, jos va­ro­toi­mia ei nou­da­te­ta. Olen­nais­ta on, et­tä hy­vää kä­si­hy­gie­ni­aa ja tur­va­vä­le­jä nou­da­te­taan ja lie­väs­ti­kin oi­rei­set ha­keu­tui­si­vat vii­veet­tä tes­tiin ja py­sy­vät ko­to­na ei­vät­kä oi­rei­se­na mene töi­hin, kou­luun, päi­vä­ko­tiin tai har­ras­tuk­siin, Uu­si­ta­lo-Sep­pä­lä to­te­si.