5.4.2021 12.15
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Euran koronaluku kasvoi yhdellä

Eurassa on todettu nyt yhteensä 65 ja Säkylässä 29 koronatartuntaa.

Eurassa on todettu nyt yhteensä 65 ja Säkylässä 29 koronatartuntaa.

image

Eura | Euran koronaluku nousi maanantaina 65:een. Säkylän koronaluku pysyi 29:ssä.

Eu­ran tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­van lää­kä­rin Tami Siré­nin mu­kaan uu­sin ta­paus ei lii­ty ai­em­piin tar­tun­ta­ket­jui­hin.

– Tä­män­het­ki­sen kä­si­tyk­sen mu­kaan tä­hän ta­pauk­seen ei lii­ty mon­taa al­tis­tu­mis­ta. Asi­aa yri­te­tään vie­lä sel­vit­tää tar­kem­min.

Siré­nin mu­kaan Eu­ran ko­ro­na­ti­lan­ne on yhä huo­les­tut­ta­va.

– Use­am­mas­sa tar­tun­ta­ket­jus­sa on il­men­nyt vii­kon si­säl­lä uu­sia tar­tun­to­ja.

Tes­te­jä on nyt otet­tu pal­jon, ja Siré­nin mu­kaan on mah­dol­lis­ta, et­tä niis­tä il­me­nee uu­sia tar­tun­to­ja.

Eu­ras­sa on täl­lä het­kel­lä ka­ran­tee­nis­sa Siré­nin ar­vi­on mu­kaan sa­ta­kun­ta ih­mis­tä.