14.4.2021 12.05
Uutiset
 
Esa Viippola

Euran koronaluku nousi 76:een, Säkylässä löytyi 31. tapaus

image

Eura, Säkylä | THL:n tartun­ta­tau­ti­re­kis­teriin kirjattiin keskiviikkona kahden tapauksen lisäys Euraan. Nyt koronaluku on Eurassa 76, Säkylässä luku säilyy 31:ssa.

Eu­ran tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Tami Sirén ker­too kah­den uu­den kir­jauk­sen liit­ty­vän jo ai­em­min to­det­tui­hin tar­tun­toi­hin. Nii­tä oli yh­teen­sä kol­me, jois­ta yk­si eh­ti THL:n kar­tal­le tiis­tai­na ja lo­put kak­si kes­ki­viik­ko­na. Kaik­ki tar­tun­nat to­det­tiin ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­ta, eli uu­sia al­tis­tu­mi­sia ei tul­lut.

Sä­ky­län ko­ro­na­lu­ku on en­nal­laan 31:ssa, mut­ta so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Tai­na Ju­vo­sen mu­kaan ta­paus­ten mää­rä on nous­sut yh­del­lä. Luku nou­si jo tiis­tai­na 31:een, mut­ta tuol­loin Sä­ky­läs­tä ei löy­ty­nyt sitä vas­taa­vaa ta­paus­ta.

– Nyt on to­det­tu yk­si uu­si tar­tun­ta ka­ran­tee­nis­sa jo ol­leel­la, eli to­del­li­nen luku on nyt 31, Ju­vo­nen sel­ven­tää.

Uu­tis­ta on päi­vi­tet­ty 14.4.: li­sät­ty tie­to Sä­ky­län uu­si­mas­ta to­de­tus­ta tar­tun­nas­ta.