29.4.2021 20.00
Uutiset
 

Euran koronatilanne on edelleen huolestuttava – muualla maakunnassa lievennetään määräyksiä

image

Eu­ra, Sä­ky­lä | Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­män (AT­TR) mu­kaan Sa­ta­kun­ta on siir­ty­nyt ko­ro­na­e­pi­de­mi­as­sa pe­rus­ta­sol­le, mut­ta Eu­ra ja Ko­ke­mä­ki ovat edel­leen le­vi­ä­mis­vai­hees­sa.

Ko­ro­na­ti­lan­ne on ke­hit­ty­nyt muu­al­la Sa­ta­kun­nas­sa suo­tui­sas­ti, mut­ta ti­lan­ne ei toki ole vie­lä ohi mis­sään. Eri­tyi­ses­ti Eu­ran ti­lan­teen ko­ros­te­taan ole­van maa­kun­nan huo­les­tut­ta­vin, sil­lä Eu­ras­sa on edel­leen usei­ta sai­ras­ta­pauk­sia. Ko­ke­mä­el­lä­kin il­maan­tu­vuus on kor­kea, mut­ta vii­me päi­vi­nä ta­paus­mää­rät ovat kui­ten­kin Ko­ke­mä­el­lä jo vä­hen­ty­neet.

Sä­ky­län osal­ta il­maan­tu­vuus oli jo nol­la, eli yh­tään uut­ta tau­ti­ta­paus­ta ei ole ol­lut 14 vuo­ro­kau­den si­säl­lä.

Maa­kun­nan tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen toi­mi­nut te­hok­kaas­ti, ja Sa­ta­sai­raa­las­sa on täl­lä het­kel­lä vain yk­si ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­o­ta sai­ras­ta­va po­ti­las, joka on jo siir­ty­nyt te­ho­hoi­dos­ta vuo­de­o­sas­to­hoi­toon.

Yliop­pi­las­juhliin suosituksia

Yli­op­pi­las­juh­lien jär­jes­tä­jät ei­vät voi vie­lä­kään huo­kais­ta ja lyö­dä luk­koon juh­la­jär­jes­te­ly­jään, mut­ta AT­TR on lu­van­nut tar­ken­taa yli­op­pi­las­juh­lien jär­jes­tä­mi­sen suo­si­tuk­sia ko­kouk­ses­saan 12. tou­ko­kuu­ta.

Mi­kä­li ti­lan­ne ke­hit­tyy suo­tui­sas­ti, ra­joi­tuk­sia voi­daan il­mei­ses­ti yhä lie­ven­tää. To­den­nä­köis­tä kui­ten­kin on, et­tä ylei­söä ei kou­lun sa­liin voi­da ot­taa kuin kor­kein­taan hy­vin ra­ja­tus­ti.

Juh­la siis voi­daan näil­lä nä­ky­min jär­jes­tää, mut­ta val­mis­te­luis­sa huo­mi­oi­daan yli­op­pi­lai­den la­ki­tus ryh­mis­sä ja juh­las­ta neu­vo­taan lä­he­tet­tä­mään strii­maus omai­sil­le.

Juh­lan ai­kaan huo­mi­oi­daan luon­nol­li­ses­ti myös ajan­ta­sai­set AVI:n ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set.

Myös har­ras­tuk­sis­sa ote­taan huo­mi­oon se, et­tä pe­rus­ta­sol­la ole­vil­la paik­ka­kun­nil­la voi­daan jo aloit­taa al­le 12-vuo­ti­ai­den ot­te­lu-, kil­pai­lu- ja esiin­ty­mis­toi­min­ta sekä ul­ko­na et­tä si­säl­lä 10. tou­ko­kuu­ta al­ka­en. Ylei­sön mää­rää ti­lai­suuk­sis­sa riip­puu kui­ten­kin AVI:n voi­mas­sa ole­vis­ta mää­räyk­sis­tä.

13–20 -vuo­ti­ai­den las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­nas­sa suo­si­tus on, et­tä ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa to­teu­te­taan omal­la jouk­ku­eel­la tai ryh­mäl­lä. Si­sä­ti­lois­sa ryh­mä­ko­ko suo­si­tel­laan ra­jat­ta­van kor­kein­taan kym­me­neen hen­ki­löön. Myös täs­sä ikä­ryh­mäs­sä voi­daan kil­pai­lu­toi­min­ta aloit­taa ul­ko­ti­las­sa 10. tou­ko­kuu­ta al­ka­en edel­lyt­tä­en, et­tä paik­ka­kun­nan epi­de­mi­a­ti­lan­ne on pe­rus­ta­sol­la.

Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­taa kos­ke­viin suo­si­tuk­siin ei tul­lut muu­tok­sia. Ai­kuis­ten ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta ul­ko­na tur­va­vä­lein on sal­lit­tua, mut­ta ryh­mä­har­ras­tus­toi­min­ta si­säl­lä ei edel­leen­kään suo­si­tel­la.

Va­pun yli men­nään edel­leen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sis­sa niin, et­tei yli kuu­den hen­ki­lön yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­te­tä. Sen si­jaan 3. tou­ko­kuu­ta al­ka­en ai­na 16. tou­ko­kuu­ta as­ti AT­TR esit­tää yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien vä­ki­mää­räk­si kym­men­tä hen­ki­löä.

Pe­rus­ta­son kun­nis­sa voi­daan ava­ta myös ui­ma­hal­le­ja ra­ja­tul­la ylei­sö­mää­räl­lä, mut­ta erik­seen muis­tu­te­taan, et­tei le­vi­ä­mis­vai­hees­sa vie­lä ole­vis­sa kun­nis­sa (Eu­ra, Ko­ke­mä­ki) ui­ma­hal­lien avaa­mis­ta suo­si­tel­la.

Rokotukset jatkuvat

Ro­ko­tuk­set Sa­ta­kun­nas­sa ovat edis­ty­neet hy­vin. To­sin en­si vii­kol­la Sa­ta­kun­taan saa­pu­va ro­ko­te­mää­rä on ai­em­paa pie­nem­pi, ja suu­ri osa ro­kot­teis­ta ku­luu te­hos­te­an­nok­siin. Ro­ko­te­mää­rien odo­te­taan jat­kos­sa kas­va­van ja ro­kot­ta­mi­sen te­hos­tu­van en­ti­ses­tään.

Ro­kot­teen toi­nen an­nos, te­hos­te­ro­ko­te, an­ne­taan 12 vii­kon ku­lut­tua en­sim­mäi­ses­tä ro­ko­tuk­ses­ta. On erit­täin tär­ke­ää py­syä ro­ko­tus­ten so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa. En­sim­mäi­sen ro­ko­tu­sa­jan va­raa­mi­sen yh­tey­des­sä on syy­tä tar­kas­taa, et­tä myös te­hos­te­ro­ko­tuk­sen ajan­koh­ta so­pii it­sel­le lo­ma­kau­des­ta huo­li­mat­ta. Te­hos­te­ro­ko­tu­sa­jan­koh­tien vaih­ta­mi­nen näin laa­jois­sa jouk­ko­ro­ko­tuk­sis­sa on ra­jal­lis­ten re­surs­sien ta­kia erit­täin on­gel­mal­lis­ta muis­ta kuin pa­kot­ta­vis­ta ter­vey­del­li­sis­tä syis­tä.

– Kat­ta­va ro­kot­ta­mi­nen suo­jaa vä­es­töä ko­ro­na­vi­ruk­sen va­ka­val­ta muo­dol­ta ja nii­den avul­la epi­de­mia pys­ty­tään kat­kai­se­maan. Kun oma vuo­ro saa­da ro­ko­tus tu­lee, on hy­vin tär­ke­ää käy­dä ro­ko­tus ot­ta­mas­sa. Vain si­ten saam­me ti­lan­teen hal­lin­taan ja pää­sem­me viet­tä­mään nor­maa­lia ke­sää, yli­lää­kä­ri Rai­ja Uu­si­ta­lo-Sep­pä­lä muis­tut­taa.

Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia on pää­tet­ty val­ti­o­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä ke­ven­tää tä­nään. Sa­ta­kun­nas­sa on kui­ten­kin edel­leen voi­mas­sa AVI:n mää­räyk­sel­lä kuu­den hen­gen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus jul­ki­sis­sa ti­lai­suuk­sis­sa ja myös yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa suo­si­tel­laan, et­tä yli kuu­den hen­gen ti­lai­suuk­sia ei jär­jes­tet­täi­si. 3. tou­ko­kuu­ta läh­tien yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sin hen­ki­lö­ra­joi­tus nou­see 10 hen­ki­löön ja AVI te­kee rat­kai­su­jaan ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­ta en­si vii­kol­la.

– Ras­kaan ko­ro­na­vuo­den jäl­keen meil­lä kai­kil­la on kai­puu­ta juh­liin ja ko­koon­tu­mi­siin, sil­ti muis­tu­tam­me, et­tä epi­de­mia ei vie­lä ole ohi ja tut­tu­ja va­ro­toi­mia ei pi­täi­si vie­lä unoh­taa, yli­lää­kä­ri Rai­ja Uu­si­ta­lo-Sep­pä­lä to­te­aa.