20.3.2020 14.01
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Euran kunta valmistelee mahdollisia lomautuksia

Euran pääkirjasto ja muut kirjastot menivät kiinni alkuviikosta hallituksen päätöksellä.

Euran pääkirjasto ja muut kirjastot menivät kiinni alkuviikosta hallituksen päätöksellä.

image

Eura | Euran kunnan laajennettu johtoryhmä on pohtinut kokouksissaan niiden henkilöiden lomauttamista, jotka ovat jääneet vaille päätoimista työtä hallituksen koronaepidemian johdosta antamien määräysten vuoksi.

Val­mius­lain mää­räys­ten vuok­si Eu­ras­sa sul­keu­tui­vat muun mu­as­sa kir­jas­tot, ui­ma­hal­lit ja nuo­ri­so­ti­lat. Myös lu­kio ja iso osa muis­ta­kin kou­luis­ta sul­ki oven­sa, kun op­pi­laat siir­tyi­vät etä­o­pe­tuk­seen ko­tei­hin­sa.

– Meil­lä on täl­lä het­kel­lä kym­me­niä hen­ki­löi­tä, joi­den oma pe­rus­työ on kes­key­ty­nyt. Heil­lä on vaih­to­eh­to­eh­tois­ta työ­tä, jota pys­tyy te­ke­mään het­ken, mut­ta käy­tän­nös­sä kym­me­nil­tä ih­mi­sil­tä lop­puu ai­ka pian työt. Oli­si eri­ar­vois­ta­vaa, jos palk­kaa mak­set­tai­siin niil­le­kin, joil­le ei ole töi­tä, hal­lin­to­joh­ta­ja Kari Kan­kaan­ran­ta sa­noo.

Vail­le pe­rus­työ­tään jää­neen hen­ki­lö­kun­nan muu­ta osaa­mis­ta on kar­toi­tet­tu, ja jou­kos­ta on löy­ty­nyt esi­mer­kik­si so­te­a­lan kou­lu­tus­ta omaa­via hen­ki­löi­tä. Kan­kaan­ran­ta pai­not­taa­kin, et­tä kun­nan en­si­si­jai­se­na tar­koi­tuk­se­na on pi­tää yl­lä hen­ki­lös­tö­re­surs­sia sil­tä va­ral­ta, et­tä avun­tar­ve pe­rus­tur­va­pal­ve­luis­sa kas­vaa mer­kit­tä­väs­ti ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­an vuok­si.

– Meil­lä täy­tyy ol­la val­mius osoit­taa li­sää hen­ki­lö­kun­taa pe­rus­tur­va­pal­ve­lui­hin. Myös tu­ki­pal­ve­lu­hen­ki­lös­töön voi­daan tar­vi­ta li­sä­kä­siä. Kai­kil­le ei kui­ten­kaan ole työ­tä, min­kä vuok­si nyt sel­vi­tel­lään, mitä yt-pro­ses­si kun­nis­sa täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa edel­lyt­tää.

Mah­dol­li­sis­ta lo­mau­tuk­sis­ta päät­tää kun­nan­hal­li­tus, joka ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran maa­lis­kuun lo­pus­sa. Kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­den mu­kaan lo­mau­tuk­set voi­si­vat al­kaa ai­kai­sin­taan huh­ti­kuun lo­pul­la.

– Ko­ro­na­e­pi­de­mi­as­ta te­kee vie­lä haas­ta­vam­man se, et­tä sen vai­ku­tuk­set ulot­tu­vat to­den­nä­köi­ses­ti ke­sä­lo­ma­kau­teen. Meil­lä on val­tuu­det lo­mien siir­tä­mi­seen tar­vit­ta­es­sa lop­pu­ke­säl­le. To­den­nä­köi­ses­ti jo­tain ke­vään lo­mi­a­kin voi­daan jou­tua jää­dyt­tä­mään so­te­puo­lel­la.