6.4.2021 12.50
Uutiset
 
Pia Mattila-Lonka

Euran luku nousi kahdella – Hinnerjoella koronan brittivarianttia

image

Eura, Säkylä | Koronaluvut ovat edelleen nousussa Pyhäjär­vi­seu­dulla, ja tiistaina Euraan kirjattiin jo 67:s tartunta.

Sä­ky­län ko­ro­na­lu­ku on py­sy­nyt THL:n pi­tä­mäs­sä re­kis­te­ris­sä en­nal­laan eli 29 ta­pauk­ses­sa.

Eu­ran tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Tami Sirén ar­vi­oi­kin va­ro­vai­ses­ti, et­tä ky­sees­sä ole­vat po­si­tii­vi­set uu­det ta­pauk­set oli­si­vat pe­räi­sin Eu­ran uu­dem­mis­ta tar­tun­ta­ket­juis­ta.

– Näi­tä ta­pauk­sia on kui­ten­kin jo sen ver­ran pal­jon ja meil­lä sel­vi­tel­lään use­am­pia tar­tun­ta­ket­ju­ja.

Eu­ras­sa kou­lui­hin liit­ty­vien ko­ro­na­ta­pauk­sien al­tis­tu­nei­ta on tes­tat­tu, ja jon­kin ver­ran tes­te­jä on jo val­mis­tu­nut ja osoit­tau­tu­nut on­nek­si ne­ga­tii­vi­sik­si. Tes­te­jä on otet­tu myös oi­reet­to­mis­ta.

– Mut­ta täy­tyy odot­taa ka­ran­tee­ni­ai­ka lop­puun, ja vii­kon ku­lut­tua tie­de­tään enem­män. Hin­ner­jo­el­la on tes­teis­sä löy­ty­nyt myös ko­ro­na­vi­ruk­sen brit­ti­va­ri­ant­tia, mikä le­vi­ää ole­tet­ta­vas­ti te­hok­kaam­min. Ero ei kui­ten­kaan ole ol­lut dra­maat­ti­ses­ti suu­rem­pi.