16.2.2020 5.00
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Euran tavoitteena on saada 60 uutta yritystä tänä vuonna

Yksi Euran uusista yrityksistä on Ari Saarenmaan Café&Grill Agora, joka aukeaa viikolla kahdeksan.

Yksi Euran uusista yrityksistä on Ari Saarenmaan Café&Grill Agora, joka aukeaa viikolla kahdeksan.

Liisa Nykänen

image

Eura | Euraan on perustettu parina viime vuonna 56 yritystä vuodessa. Kunnan vetovoi­ma­pal­ve­luiden tavoitteena on nostaa määrä tänä vuonna 60:een.

Yri­tys­ke­hit­tä­jä Har­ri Virén pi­tää ta­voi­tet­ta re­a­lis­ti­se­na ja sa­noo ajan näyt­tä­vän uu­sien yri­tys­ten pe­rus­ta­mi­sen kan­nal­ta hy­väl­tä, jopa ”kut­kut­ta­val­ta”. Vie­lä hän ei pys­ty sa­no­maan, mi­ten Am­cor Fle­xib­les Fin­lan­din Kaut­tu­an teh­taan lo­pet­ta­mi­nen vai­kut­taa yri­tys­ken­täl­le, mut­ta joi­tain yri­ty­sai­hi­oi­ta Virén tie­tää ai­na­kin muu­ta­mal­la teh­taal­ta pois jää­väl­lä ole­van.

Kun­nan ve­to­voi­ma­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­a­lu­et­ta joh­ta­va kun­nan­joh­ta­ja Juha Ma­ja­lah­ti ker­too, et­tä te­keil­lä ja tu­los­sa on mo­nen­lai­sia käy­tän­nön toi­mia, joil­la Eu­raan py­ri­tään saa­maan jat­kos­sa­kin li­sää uu­sia yri­tyk­siä. Kun­taa mark­ki­noi­daan edel­leen­kin hy­vä­nä paik­ka­na asua ja yrit­tää, ja al­ka­vil­le yri­tyk­sil­le on muun mu­as­sa neu­von­ta­pal­ve­lu­ja ja yri­tysk­li­nik­ka­toi­min­taa. Pe­rin­teis­tä tont­ti- ja toi­mi­ti­la­mark­ki­noin­tia teh­dään luon­nol­li­ses­ti myös ak­tii­vi­ses­ti.

– Ke­vään ai­ka­na jär­jes­te­tään eri­lai­sia ta­pah­tu­mia, jois­sa huo­mi­oi­daan myös Am­co­ril­ta työt­tö­mik­si jää­vien ti­lan­net­ta. Kun­ta ei ha­lua me­net­tää sitä osaa­mis­ta, jota teh­taal­ta pian va­pau­tuu, Ma­ja­lah­ti sa­noo.

Li­sää ai­hees­ta Ala­sa­ta­kun­nas­sa 13.2.