13.1.2021 12.35
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Eurassa todettu kaksi koronatapausta tällä viikolla

Eurassa on ilmennyt lyhyellä aikavälillä kaksi uutta koronatapausta, jotka eivät kuitenkaan liiity toisiinsa.

Eurassa on ilmennyt lyhyellä aikavälillä kaksi uutta koronatapausta, jotka eivät kuitenkaan liiity toisiinsa.

Liisa Nykänen

image

Eura | Euran koronatapausten määrä näyttää THL:n tilastoissa lukua 16, mutta on lääkäri Tami Sirénin mukaan todellisuudessa 17.

– Eu­ras­sa on to­det­tu täl­lä vii­kol­la kak­si uut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta, ker­too tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Tami Sirén.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen kun­nit­tai­ses­sa ko­ro­na­ti­las­tos­sa Eu­ran ta­paus­ten luku nou­si kes­ki­viik­ko­na vii­des­tä­tois­ta kuu­teen­tois­ta, mut­ta Siré­nin mu­kaan oi­kea luku on 17, min­kä pi­täi­si päi­vit­tyä pi­ak­koin ti­las­toi­hin­kin.

Kum­pi­kaan Eu­ran uu­sis­ta ko­ro­na­ta­pauk­sis­ta ei ole ai­heut­ta­nut suu­ria al­tis­tu­mis­mää­riä.

– Toi­ses­sa uu­des­sa ta­pauk­ses­sa ei ole saa­tu sel­vil­le tar­tun­nan läh­det­tä niin kuin kävi yh­des­sä Eu­ras­sa ai­em­min­kin ol­lees­sa tar­tun­ta­ta­pauk­ses­sa. Mo­lem­mat nyt ly­hy­el­lä ajal­la sel­vil­le tul­leis­ta ko­ro­na­po­ti­lais­ta ovat ol­leet lä­hes täy­sin ko­deis­saan, Tami Sirén ker­too.

Hän sa­noo, et­tä Eu­ras­sa on ha­keu­dut­tu ko­ro­na­tes­tei­hin suh­teel­li­sen hy­vin ja va­ro­vai­suut­ta ja hy­gie­ni­aoh­jei­ta on nou­da­tet­tu muu­ten­kin.