7.10.2021 14.37
Uutiset
 

FB Ketju hakee kasvua investoimalla ja keskittämällä

FB Ketjutekniikka Oy hamuaa kasvua. Yritys on keskittänyt toimintonsa tänä vuonna Lappiin.

FB Ketjutekniikka Oy hamuaa kasvua. Yritys on keskittänyt toimintonsa tänä vuonna Lappiin.

Pasi Tiitola

image

Rau­ma, Lap­pi | Rau­ma­lai­nen kul­je­tin­ket­ju­jen val­mis­ta­ja FB Ket­ju täh­tää kas­vuun ja on kes­kit­tä­nyt ke­vääl­lä kaik­ki toi­min­ton­sa Rau­man La­pin toi­mi­pis­tee­seen. Yh­ti­ön uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si ni­mi­tet­tiin lo­ka­kuun alus­ta Mika Suo­mi, joka toi­mi ai­em­min yri­tyk­sen myyn­ti­joh­ta­ja­na. Hän ku­vai­lee yh­ti­ön ti­lan­net­ta ta­sai­sen hy­väk­si.

– FB Ket­ju on val­mis ot­ta­maan seu­raa­van ison as­ke­leen. Olem­me kes­kit­tä­neet kaik­ki toi­min­tom­me La­pin toi­mi­pis­tee­seen ja teh­neet myös toi­min­nan te­hok­kuut­ta li­sää­viä in­ves­toin­te­ja, Suo­mi ja hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mi­ka­el Ke­rä­nen ker­to­vat tie­dot­tees­sa.

Myyntijohtaja Mika Suomi harppasi lokakuussa FB Ketjun toimitusjohtajaksi.

Myyntijohtaja Mika Suomi harppasi lokakuussa FB Ketjun toimitusjohtajaksi.

Opa Latvala

Yh­tiö on os­ta­nut li­sää tont­ti­ti­laa Rau­man kau­pun­gil­ta ja in­ves­toi­nut uu­teen CNC-sor­viin. Li­sää in­ves­toin­te­ja on tu­los­sa.

– Uu­si tont­ti pa­ran­taa va­ras­toin­tia sekä mah­dol­lis­taa myös laa­je­ne­mi­sen La­pis­sa. Uu­si CNC-sor­vi muut­taa tuo­tan­toa en­tis­tä te­hok­kaam­paan suun­taan, jo­ten mo­ni­puo­lis­tam­me tuo­tan­toa ja li­sääm­me edel­leen oman työn osuut­ta.

Yli 75-vuo­ti­as FB Ket­ju val­mis­taa kul­je­tin­ket­ju­ja, nii­hin liit­ty­viä ko­la­ra­ken­tei­ta sekä ket­ju­pyö­riä eri te­ol­li­suu­den aloil­le. Yri­tyk­sen vuo­tui­nen lii­ke­vaih­to on noin 11 mil­joo­naa eu­roa ja tuo­tan­nos­ta noin 80 pro­sent­tia me­nee vien­tiin. Yri­tys työl­lis­tää noin 70 hen­ki­löä.

Yri­tys on osa ruot­sa­lais­ta Ad­d­tech-kon­ser­nia, joka on eri­kois­tu­nut te­ol­li­suu­sy­ri­tys­ten ja pal­ve­lu­e­lin­kei­no­a­lan yri­tys­ten kom­po­nent­tien ja jär­jes­tel­mien val­mis­tuk­seen.