17.9.2021 11.05
Uutiset
 
Mirja Linnemäki

Harjavallan tartuntarypäs synkistää Satakunnan koronatilannetta – Pyhäjär­vi­seu­dulla rauhallista

image

Sa­ta­kun­ta on ko­ro­nan le­vi­ä­mis­vai­hees­sa, to­te­aa alu­een tar­tun­ta­tau­ti­työ­ry­mä.

Tau­din il­maan­tu­vuus on vii­kos­sa yli kak­sin­ker­tais­tu­nut ja sen en­nus­te­taan edel­leen nou­se­van lä­hi­päi­vi­nä Har­ja­val­lan ak­ku­teh­taan laa­jan epi­de­mi­an ja Po­rin seu­dun lu­kuis­ten jouk­ko­al­tis­tus­ten vuok­si. BASF:n ak­ku­teh­taan or­ga­ni­saa­ti­os­sa on per­jan­tai­hin men­nes­sä to­det­tu yh­teen­sä 86 tar­tun­taa. Al­tis­tu­nei­ta on tun­nis­tet­tu noin 200 hen­ki­löä, ja lu­vut ovat kas­vus­sa.

Syys­kuun kah­den en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na Sa­ta­kun­nas­sa on to­det­tu 140 tar­tun­taa. Eu­ran tar­tun­to­jen ko­ko­nais­mää­rä epi­de­mi­an alus­ta lu­kien on nyt 172 ja Sä­ky­län 58, kun siel­lä täl­lä vii­kol­la to­det­tiin yk­si uu­si tar­tun­ta.

Vii­me vii­kol­la Sa­ta­kun­nas­ta to­det­tiin 71 uut­ta ko­ro­naan sai­ras­tu­nut­ta, jois­ta yli puo­let oli ka­ran­tee­nis­sa, kun tar­tun­ta to­det­tiin. Tä­män vii­kon lo­pul­la eris­tyk­ses­sä oli noin 140 Co­vid-19-po­ti­las­ta ja ka­ran­tee­nii­na­se­tet­tu ar­vi­ol­ta noin 840 al­tis­tu­nut­ta.

Sairastuneista valtaosa alle 40-vuotiaita rokottamattomia

Eni­ten po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia tu­lee nyt 21–20-vuo­ti­ail­le ja 41–50-vuo­ti­ail­le. Sai­ras­tu­neis­ta 80 pro­sent­tia on al­le 40-vuo­ti­ai­ta.

Sai­ras­tu­neet ovat pää­sään­töi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mia tai vain yh­den ro­ko­te­an­nok­sen saa­nei­ta hen­ki­löi­tä.

– Jou­kos­sa on muu­ta­mia kak­si ro­ko­te­an­nos­ta saa­nut­ta, mut­ta kai­ken kaik­ki­aan ro­ko­tuk­sen suo­ja­te­ho eten­kin vai­ke­aa sai­raut­ta koh­taan on eri­no­mai­nen ja tar­tun­taa­kin aja­tel­len var­sin hyvä, tar­tun­ta­tau­ti­työ­ryh­mä to­te­aa.

Sa­ta­sai­raa­las­sa eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa ei ole täl­lä het­kel­lä ko­ro­na­po­ti­lai­ta osas­to­hoi­dos­sa. Tyk­sin eri­tyis­vas­tuu­a­lu­eel­la oli kes­ki­viik­ko­na yh­teen­sä nel­jä po­ti­las­ta teho-osas­tol­la.

– Ko­ro­nan hal­lin­ta kuor­mit­taa nyt Sa­ta­kun­nan pe­rus­ter­vey­den­huol­toa pal­jon, sil­lä näyt­tei­den ot­to, mat­kal­ta pa­laa­vien tes­taus, tar­tun­nan­jäl­ji­tys ja ro­kot­ta­mi­nen vie­vät erit­täin pal­jon voi­ma­va­ro­ja, työ­ryh­mä sa­noo.

Ohjeistuksia lievennetty ja muutettu

Val­ti­o­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä ra­vin­to­lat voi­vat tors­tais­ta läh­tien ol­la avoin­na kel­lo kah­teen yöl­lä. An­nis­ke­lu lop­puu tun­tia ai­em­min.

Las­ten osal­ta on per­jan­tais­ta läh­tien voi­mas­sa uu­si tes­tau­soh­jeis­tus:

Al­le 12-vuo­ti­aat, joil­la on ko­ro­na­oi­rei­ta, tes­ta­taan, jos on ole­mas­sa al­tis­tus tar­tun­taan ko­ro­na­vi­rus­po­ti­laal­ta edel­tä­vän kah­den vii­kon si­säl­lä tai jos lap­sen per­he­pii­ris­sä on yli 16-vuo­ti­ai­ta, joil­la ei ole täyt­tä ro­ko­tus­suo­jaa tai jos lap­sen in­fek­tio-oi­reet edel­lyt­tä­vät tes­taus­ta lää­kä­rin ar­vi­on mu­kaan.

Muu­toin lie­vä­oi­reis­ta hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­o­ta voi­daan lap­sel­la seu­ra­ta ko­to­na ja päi­vä­ko­tiin tai kou­luun pa­la­ta, kun akuut­ti oi­rei­lu on pa­ran­tu­nut.