26.6.2020 11.03
Uutiset
 

Hellesää on lisännyt levähavaintoja – Pyhäjärveltäkin jo useita

Sinilevähavaintoja on jo ilmoitettu monin paikoin ympäri Pyhäjärveä.

Sinilevähavaintoja on jo ilmoitettu monin paikoin ympäri Pyhäjärveä.

Riina Kaski

image

Eura, Säkylä, Köyliö, Pöytyä, Yläne | Sinile­vä­ha­vain­tojen määrä on kasvanut Lounais-Suomessa tällä viikolla, joskin Varsinais-Suomen ely-keskuksen vakio­seu­ran­ta­paik­kojen sinilevämäärät ovat pysyneet pääosin vähäisinä. Myös sisävesiltä on alkanut kertyä havaintoja.

Köy­li­ön­jär­ven Yt­ti­län Ot­tan va­ki­o­ha­vain­to­pai­kal­la on ha­vait­tu vä­häi­nen mää­rä si­ni­le­vää, kun taas kan­sa­lais­ha­vain­to­na Jär­vi-me­ri­wi­kiin on kir­jat­tu Py­hä­jär­ven ete­lä­ran­nal­ta run­sas si­ni­le­vä­ha­vain­to. Tä­män het­kis­ten ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la Py­hä­jär­vel­lä Al­hon­ran­nas­sa, Kaut­tu­al­la ja Ka­tis­maas­sa ei oli­si le­vää, kun taas ai­na­kin Ylä­neen Peh­ku­ran­nas­sa ja Län­si-Sä­ky­läs­sä Kä­ki­nie­men­tien tun­tu­mas­sa run­saas­ti sekä Vas­ki­ran­nas­sa ja Num­mi­o­jal­la erit­täin run­saas­ti.

– Ke­sä­kuun hy­vin läm­min ajan­jak­so on pai­koin ai­kais­ta­nut si­ni­le­vän esiin­ty­mis­tä jär­vil­lä. Ajan­koh­taan näh­den si­ni­le­vä­ku­kin­to­ja on ha­vait­tu eri­tyi­ses­ti Ete­lä- ja Kes­ki-Suo­mes­sa kes­ki­mää­räis­tä enem­män. Läm­pi­män sään jat­ku­es­sa si­ni­le­vien pin­ta­e­siin­ty­mät voi­vat lä­hi­päi­vi­nä edel­leen run­sas­tua, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen tut­ki­ja Lau­ra Här­kö­nen to­te­aa tie­dot­tees­sa.

Vä­häi­nen mää­rä si­ni­le­vää ei vie­lä ole es­te ve­den käyt­tä­mi­sel­le, jos­kin ui­mi­sen jäl­keen kan­nat­taa pe­sey­tyä.

Jos ve­des­sä on run­saas­ti si­ni­le­vää, sitä ei pidä käyt­tää ta­lous­ve­te­nä, sau­na­ve­te­nä ei­kä syö­tä­vien kas­vien kas­te­lu­ve­te­nä.

Si­ni­le­vis­tä muo­dos­tu­neet lau­tat tai mas­sat ha­jo­a­vat ke­pil­lä kos­ket­ta­es­sa hip­pu­sik­si, ei­vät­kä ta­ker­ru tik­kuun.

Var­si­nais-Suo­men ely-kes­kus ot­taa vas­taan le­vä­ha­vain­to­ja ym­pä­ri Lou­nais-Suo­mea. Ha­vain­not voi il­moit­taa nu­me­roon 0295 022 530. Myös Jär­vi-Me­ri­wi­kiin voi kir­ja­ta le­vä­ha­vain­to­ja muu­al­ta­kin kuin va­ki­o­ha­vain­to­pai­koil­ta, joko kir­jau­tu­mal­la pal­ve­luun tai äly­pu­he­li­meen la­dat­ta­van, Jär­vi­wi­kin si­vu­jen kaut­ta löy­ty­vän Ha­vain­to­lä­het­ti-so­vel­luk­sen kaut­ta.