23.9.2019 9.45
Uutiset
 
Veera Reko

Huovinrinteellä harjoitellaan sariinilla ja sinappikaasulla – Katso video Porin prikaatin uudelta koulutusalueelta

Porin prikaati järjesti perjantaina mediatilaisuuden uudesta taisteluainekoulutuksesta ja sitä varten Huovinrinteelle rakennetusta alueesta. Tilaisuus sisälsi toimintanäytöksen, jonka aikana käytettiin sinappikaasua. Jotakin harjoituksia varten kehitettyjen aineiden vahvuudesta kertoo se, että median edustajat saivat seurata näytöstä ilman suojavarusteita noin kymmenen metrin päähän sijoitetusta ”karsinasta”.

Porin prikaati järjesti perjantaina mediatilaisuuden uudesta taisteluainekoulutuksesta ja sitä varten Huovinrinteelle rakennetusta alueesta. Tilaisuus sisälsi toimintanäytöksen, jonka aikana käytettiin sinappikaasua. Jotakin harjoituksia varten kehitettyjen aineiden vahvuudesta kertoo se, että median edustajat saivat seurata näytöstä ilman suojavarusteita noin kymmenen metrin päähän sijoitetusta ”karsinasta”.

Veera Reko

image

Säkylä | Porin prikaatissa Säkylän varuskunnassa aletaan kouluttaa puolustusvoimien henkilöstöä, varusmiehiä ja reserviläisiä aidoilla kemiallisilla taisteluaineilla eli hermomyrkyiksi luokitelluilla, mutta harjoitusta varten laimennetuilla, sariinilla ja sinappikaasulla.

Tä­hän as­ti suo­je­lu­kou­lu­tuk­ses­sa on Suo­mes­sa käy­tet­ty oi­kei­den tais­te­lu­ai­nei­den si­jas­ta si­mu­lant­te­ja ja oi­keil­la ai­neil­la on käy­ty har­joit­te­le­mas­sa ul­ko­mail­la esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa ja Iso-Bri­tan­ni­as­sa.

Pää­tös oi­kei­den tais­te­lu­ai­nei­den käyt­töö­no­tos­ta ja niil­le so­pi­van tais­te­lu­ai­ne­kou­lu­tu­sa­lu­een ra­ken­ta­mi­ses­ta Sä­ky­län Huo­vin­rin­teel­le va­rus­kun­ta-alu­eel­le syn­tyi maa­voi­mis­sa jo vuon­na 2016. En­sim­mäi­set käyt­töö­not­to­har­joi­tuk­set tänä syk­sy­nä val­mis­tu­neel­la ra­dal­la jär­jes­tet­tiin hen­ki­lös­töl­le vii­me vii­kol­la. Suo­je­lus­mie­hik­si kou­lu­tet­ta­vil­le va­rus­mie­hil­le kou­lu­tus aloi­te­taan en­si vuo­den alus­ta.

Suo­je­lun eri­koi­so­sas­ton joh­ta­jan Kari Pai­la­mon mu­kaan uu­dis­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on pait­si ke­hit­tää maa­voi­mien suo­ri­tus­ky­kyä ja osaa­mis­ta myös osoit­taa, et­tä Suo­mes­sa pys­ty­tään krii­si­ti­lan­teis­sa toi­mi­maan ke­mi­al­lis­ten ai­nei­den kans­sa.

– Tar­koi­tuk­se­na on li­sä­tä omaa suo­ri­tus­ky­ky­äm­me ja ky­kyä an­taa tu­kea vi­ra­no­mai­sil­le krii­sin sat­tu­es­sa. Se on puo­lus­tus­voi­mil­le an­net­tu teh­tä­vä, joka py­ri­tään to­teut­ta­maan mah­dol­li­sim­man hy­vin. Li­säk­si ul­ko­mail­la kou­lut­tau­tu­mi­nen on ai­ka kal­lis­ta tou­hua, Pai­la­mo to­te­aa.

Lue tiis­tai­na 24. syys­kuu­ta il­mes­ty­väs­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta, mi­ten har­joi­tu­sa­lu­een ym­pä­ris­tös­tä ja kou­lu­tet­ta­vien ter­vey­des­tä pi­de­tään huol­ta.