4.5.2021 12.23
Uutiset
 

Ilmakiväärillä varustautunut otettiin kiinni – poliisin mukaan sivullisia ei ollut vaarassa

Liisa Nykänen

image

Sä­ky­lä, Köy­liö | Sä­ky­läs­sä Py­hän Hen­ri­kin­tiel­lä oli huo­mi­o­ta he­rät­tä­nyt po­lii­si­o­pe­raa­tio yk­si­tyi­sa­lu­eel­la tiis­tai­na en­nen puol­ta päi­vää, kun po­lii­si sai il­moi­tuk­sen aseis­tau­tu­nees­ta hen­ki­lös­tä.

Köy­li­ön Py­hän Hen­ri­kin­tie oli kat­kais­tu­na ope­raa­ti­on ajan, mut­ta voi­tiin ava­ta lii­ken­teel­le noin kel­lo 12 ai­kaan, jol­loin myös ti­lan­ne al­koi ol­la ohi..

Yk­si hen­ki­lö otet­tiin kiin­ni. Hä­nen hal­lus­taan löy­tyi il­ma­ki­vää­ri. Po­lii­sin mu­kaan si­vul­li­sia ei ol­lut vaa­ras­sa. Po­lii­sis­ta ker­ro­taan li­säk­si, et­tä ti­lan­tees­sa ei am­mut­tu lau­kauk­sia.

Lou­nais-Suo­men po­lii­si ker­toi asi­as­ta ly­hy­es­ti Twit­te­ris­sä ei­kä tie­do­ta sii­tä enem­pää.

Uu­tis­ta päi­vi­tet­ty klo 13.