9.1.2021 7.41
Uutiset
 
Elli-Mari Ahola

Jakamisetiketti tutuksi

Jos käyttää Alasatakunnan verkkosivujen juttujen lopusta löytyviä somejakopainikkeita, jotka toimitusjohtaja Heikki Nurmelan tabletilla avoinna olevassa jutussakin näkyvät, juttuja voi jakaa vapaasti. Muunlaiseen jakamiseen pitää pyytää lupa.

Jos käyttää Alasatakunnan verkkosivujen juttujen lopusta löytyviä somejakopainikkeita, jotka toimitusjohtaja Heikki Nurmelan tabletilla avoinna olevassa jutussakin näkyvät, juttuja voi jakaa vapaasti. Muunlaiseen jakamiseen pitää pyytää lupa.

Elli-Mari Ahola

image

Tiedonvälitys on lehtien tehtävä ja uutisista käytävä keskustelu hyväksi. Digiaikakausi on kuitenkin tuonut uutisten jakamiseen pelisääntöjä, jotka eivät ehkä ole kaikille tuttuja.

El­li-Mari Aho­la

Jo­kai­nen on tör­män­nyt Fa­ce­boo­kis­sa, muus­sa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa tai yk­si­tyi­sil­lä verk­ko­si­vuil­la leh­den si­vus­ta otet­tui­hin va­lo­ku­viin tai mak­sul­li­ses­ta verk­kou­u­ti­ses­ta otet­tui­hin ku­va­kaap­pauk­siin, mut­ta tie­tä­vät­kö kaik­ki, et­tä täl­lai­seen jul­kai­suun tar­vi­taan lupa?

Kaut­ta ai­ko­jen toi­mi­tuk­seen on otet­tu yh­teyt­tä ja pyy­det­ty en­sin pa­pe­ri­sia ja myö­hem­min säh­köi­siä ko­pi­oi­ta ju­tuis­ta. Ih­mi­set ovat teh­neet lei­ke­kir­jo­ja it­sel­leen tär­keis­tä ai­heis­ta ja tal­len­ta­neet jut­tu­ja it­sel­leen.

– Tä­mä­hän on hie­noa. Leh­den kan­nal­ta on hyvä, et­tä jut­tu­jam­me tal­len­ne­taan ja myös ja­e­taan oi­ke­aop­pi­ses­ti. Se ker­too leh­den mer­ki­tyk­sel­li­syy­des­tä, Ala­sa­ta­kun­taa jul­kai­se­van Py­hä­jär­vi­seu­dun pai­kal­lis­leh­ti Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Heik­ki Nur­me­la sa­noo.

Jut­tu­jen ko­pi­oi­mi­nen ja tal­len­ta­mi­nen omaan yk­si­tyi­seen käyt­töön on sal­lit­tua.

Kysyvä voi
saada luvan

Kun leh­den yk­sit­täis­tä jut­tua esi­mer­kik­si käy­te­tään ko­ko­nai­suu­des­saan osa­na vaik­ka­pa jon­kin yh­tei­sön pai­net­tua his­to­riik­kia, on tyy­pil­li­ses­ti sel­vää, et­tä sii­hen on ky­syt­tä­vä leh­del­tä lu­paa, jot­ta ei riko te­ki­jä­noi­keuk­sia.

Moni ei kui­ten­kaan tule aja­tel­leek­si, et­tä oma so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa jul­kais­tu päi­vi­tys, joka si­säl­tää ko­pi­on ju­tus­ta, saat­taa ke­rä­tä no­pe­as­ti jopa suu­rem­man ylei­sön ja muut­tuu si­ten yh­tä lail­la lu­van­va­rai­sek­si.

– On hyvä muis­taa, et­tä koko Ala­sa­ta­kun­nan si­säl­tö on ti­laa­jil­le teh­tyä ja ai­na ti­laus­mak­sun ta­ka­na, Heik­ki Nur­me­la to­te­aa.

So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa yk­si­tyi­sen ra­jaa voi ol­la vai­kea ve­tää. Me­dia-alaan liit­ty­vis­tä oi­keu­den pää­tök­sis­tä voi kui­ten­kin teh­dä joh­to­pää­tök­sen, et­tä jo pa­ri­sa­taa Fa­ce­book-ka­ve­ria riit­tää sii­hen, et­tä hen­ki­lön jul­kai­sua voi­daan pi­tää jul­ki­se­na ei­kä vaik­ka­pa leh­ti­ar­tik­ke­lin yk­si­tyi­se­nä käyt­tö­nä. Sik­si ko­ko­nai­sen uu­ti­sen ko­pi­oi­mi­seen so­meen tai verk­ko­si­vuil­le täy­tyy ky­syä lupa.

– Olem­me jou­tu­neet puut­tu­maan esi­mer­kik­si ta­pauk­siin, jois­sa tiet­tyyn ai­hee­seen tai alu­ee­seen liit­ty­viä jut­tu­ja on sään­nöl­li­ses­ti ja­et­tu ko­ko­nai­suu­des­saan suu­riin Fa­ce­book-ryh­miin, Nur­me­la ker­too.

Osaatko
jakaa oikein?

Nur­me­la muis­tut­taa, et­tä leh­den si­säl­lön ja­ka­mi­nen on mah­dol­lis­ta ja sal­lit­tua, kun­han sen te­kee oi­kein. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa leh­den net­tiu­u­tis­ten lo­pus­ta löy­ty­vien so­me­ja­ko­pai­nik­kei­den käyt­tä­mis­tä. Täl­löin mak­sul­li­nen si­säl­tö py­syy mak­sul­li­se­na, ja nä­kyy ko­ko­nai­suu­des­saan vain ti­laa­jil­le.

– Kaik­ki leh­den ju­tut löy­ty­vät en­si­si­jai­ses­ti pai­ne­tus­ta leh­des­tä, jon­ka ti­laa­ja­na saa. Ny­ky­ään ti­laa­jat voi­vat lu­kea jut­tu­ja laa­jem­min myös ver­kos­ta.

Leh­den teks­te­jä saa toki myös si­tee­ra­ta, kun­han mer­kit­see läh­teen asi­an­mu­kai­ses­ti.

So­me­a­jan pe­li­sään­tö­jä

Sal­lit­tua on

Leh­den net­ti­jut­tu­jen ja­ka­mi­nen nii­den omia so­me­ja­ko­pai­nik­kei­ta käyt­tä­en.

Pai­ne­tun leh­den jut­tu­jen tai mak­sul­lis­ten verk­kou­u­tis­ten tal­len­ta­mi­nen, ku­vaa­mi­nen ja ko­pi­oi­mi­nen omaan yk­si­tyi­seen käyt­töön.

Jut­tu­jen si­tee­raa­mi­nen.

Sal­lit­tua ei ole

Tal­len­net­tu­jen, ku­vat­tu­jen tai ko­pi­oi­tu­jen pai­ne­tun leh­den jut­tu­jen tai mak­sul­lis­ten verk­kou­u­tis­ten jul­kai­se­mi­nen il­man lu­paa ko­ko­nai­si­na so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa tai verk­ko­si­vuil­la, jos lä­hi­pii­riä laa­jem­pi jouk­ko voi näh­dä jul­kai­su­si. Jul­kai­se­mi­seen pi­tää ky­syä leh­del­tä lu­paa.

Läh­de: Uu­tis­me­di­an liit­to