13.10.2019 6.00
Uutiset
 

Juhlahumua koko viikko

Kirjasto on nykyisin paljon muutakin kuin paikka, josta lainataan kirjoja. Euran pääkirjastosta on haluttu esimerkiksi sohvia lisäämällä tehdä ihmisten olohuone, jossa voi viettää aikaa ja tutustua kirjallisuuden lisäksi esimerkiksi taiteeseen. Pääkirjaston historiaa selaavat vs. kirjastopäällikkö Hannele Helander (vas.) ja kirjastonhoitaja Heli Koski.

Kirjasto on nykyisin paljon muutakin kuin paikka, josta lainataan kirjoja. Euran pääkirjastosta on haluttu esimerkiksi sohvia lisäämällä tehdä ihmisten olohuone, jossa voi viettää aikaa ja tutustua kirjallisuuden lisäksi esimerkiksi taiteeseen. Pääkirjaston historiaa selaavat vs. kirjastopäällikkö Hannele Helander (vas.) ja kirjastonhoitaja Heli Koski.

Veera Reko

image

Eura | Euran kirjastotalo täyttää ensi viikolla 30 vuotta. Sen kunniaksi luvassa on monenlaista ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisille.

Eu­ran vs. kir­jas­to­pääl­lik­kö Han­ne­le He­lan­der ker­too, et­tä uut­ta kir­jas­toa toi­vot­tiin Eu­raan jo 70-lu­vul­la, jol­loin pää­kir­jas­to si­jait­si kun­nan­ta­lon yh­tey­des­sä noin 200 ne­li­ön ti­lois­sa. Lo­pul­ta suun­ni­tel­mat saa­tiin vi­reil­le vas­ta vuon­na 1981 ja uu­si 7,7 mil­joo­naa mark­kaa mak­sa­nut 870 ne­li­ön kir­jas­to­ta­lo val­mis­tui vuon­na 1989.

– Sil­loin jo pu­hut­tiin kult­tuu­ri­ta­los­ta ja mie­tit­tiin an­ka­ras­ti, teh­dään­kö laa­tik­ko vai luo­mus. On­nek­si teh­tiin luo­mus, sil­lä tääl­lä on esi­mer­kik­si hie­no hy­vin va­lais­tu näyt­te­ly­ti­la, joka on ää­rim­mäi­sen suo­sit­tu, Eu­ran kult­tuu­ri­pääl­lik­kö Sir­pa Wahlq­vist ker­too.

He­lan­de­rin mu­kaan näyt­te­ly­ti­la on myös yk­si kir­jas­to­ta­lon ve­to­nau­lois­ta, joka ke­rää kä­vi­jöi­tä kau­em­paa­kin.

– Kuu­kau­si­lai­naus­mää­rät ovat noin 12 000–15 000 luok­kaa, mut­ta kä­vi­jä­mää­rä on sitä suu­rem­pi, He­lan­der to­te­aa.

Lue tiis­tai­na 8. lo­ka­kuu­ta il­mes­ty­nees­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta, mil­lais­ta oh­jel­maa maa­nan­tai­na al­ka­van juh­la­vii­kon ai­ka­na jär­jes­te­tään.