7.6.2019 7.10
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Kahteen keskuskeittiöön

Euran rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski esittelee remontoitua ja laajennettua koulukeskuksen keittiötä. Iso osa laitteista uusitaan.

Euran rakennuspäällikkö Ari Jyräkoski esittelee remontoitua ja laajennettua koulukeskuksen keittiötä. Iso osa laitteista uusitaan.

Iida Vatja

image

Eura | Koulukeskuksen noin vuoden kestänyt keittiöremontti ja -laajennus valmistuivat ajallaan, ja koulujen alkaessa kaikki kunnan 2 400 koulu- ja päivä­ko­ti­lou­nasta kokataan koulukeskuksella.

Täl­lä het­kel­lä keit­to­las­sa asen­ne­taan vie­lä vä­li­ai­kais­ti­lois­ta siir­ty­nei­tä lait­teis­to­ja. Väis­tö­keit­ti­ön pur­ku aloi­te­taan lä­hi­päi­vi­nä.

– Al­ku on ai­na han­ka­laa, mut­ta kun se sii­tä läh­tee pyö­ri­mään, niin kaik­ki var­mas­ti toi­mii. Lai­te­kan­ta on ny­ky­ai­kais­ta ja asi­al­la ovat am­mat­ti­lai­set. Muu­tos on toki suu­ri, ja vii­mei­set sää­döt pys­tyy hi­o­maan vas­ta sit­ten, kun näh­dään, mi­ten kaik­ki käy­tän­nös­sä me­nee, ruo­ka­pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ar­ja Jus­si­la to­te­aa.

Lue kou­lu­kes­kuk­sen ke­sän re­mon­teis­ta ja uu­sis­ta kou­lu­lou­nas­käy­tän­nöis­tä ASK 6.6.