12.6.2019 9.33
Uutiset
 

Kanalan jätekuormaa siivottiin tieltä

image

Eura | Munituskanalan maata­lous­jät­teitä sisältäneestä kuljetuksesta oli päässyt munankuoria ja muuta jätekuormaa leviämään Jokiahteentielle keski­viik­ko­aamuna vähän ennen yhdeksää. Kiukaisten palokunnat siivosivat tien puolessa tunnissa, eikä tilanteesta aiheutunut haittaa liikenteelle.

Pa­lo­kun­ta sai hä­ly­tyk­sen va­hin­gon­tor­jun­ta­ti­lan­tee­seen Eu­raan Pa­ne­li­aan joh­ta­val­le Jo­ki­ah­teen­tiel­le kes­ki­viik­ko­aa­mu­na kel­lo 8.50.

Päi­vys­tä­vän pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan tiel­le oli pääs­syt jä­te­kuor­mas­ta pu­to­a­maan etu­pääs­sä ka­nan­mu­nan­kuo­ria ja muu­ta ka­na­lan jä­tet­tä. Jo­ki­ah­teen­tien lii­ken­ne kat­kais­tiin on­net­to­muus­pai­kal­la sik­si ai­kaa, et­tä pa­lo­kun­ta sai har­jat­tua ja pes­tyä tien taas puh­taak­si.

Pa­lo­mes­ta­rin mu­kaan tiel­lä ol­leis­ta mu­nan­kuo­ris­ta oli­si voi­nut ol­la vaa­raa lä­hin­nä vain moot­to­ri­pyö­räi­li­jöil­le, mut­ta hei­tä ei kes­ki­viik­ko­aa­mu­na ol­lut pai­kal­la liik­ku­nut.