14.1.2021 10.07
Uutiset
 
Riina Kaski

Kännykät kädessä ulkoilemassa

Hinnerjoen kotiseutuyhdistyksen Mia Heikkilä veti kahdeksalle alakouluikäiselle Pokémon-päivän sunnuntaina Hinnerjoella. Aluksi kokoonnuttiin Nurtsille, jossa kuvassa osallistujista Linda Majuri, Kristian Majuri, Aarre Sulo, Eemil Erholahti ja Akseli Heinonen.

Hinnerjoen kotiseutuyhdistyksen Mia Heikkilä veti kahdeksalle alakouluikäiselle Pokémon-päivän sunnuntaina Hinnerjoella. Aluksi kokoonnuttiin Nurtsille, jossa kuvassa osallistujista Linda Majuri, Kristian Majuri, Aarre Sulo, Eemil Erholahti ja Akseli Heinonen.

Riina Kaski

image

Eura, Hinnerjoki | Hinnerjoella viiletti sunnuntaina yhdeksän ihmistä etsimässä pokémoneja. Poikien lisäksi mukaan oli uskaltautunut veljensä seurassa yksi tyttökin.

Hin­ner­jo­en ko­ti­seu­tu­yh­dis­tyk­sen Mia Heik­ki­lä veti Poké­mon-päi­vän, jo­hon osal­lis­tui kah­dek­san ala­kou­lu­lais­ta Hin­ner­jo­el­ta, La­pin Kuo­li­maal­ta ja Ko­dik­sa­mis­ta. Aluk­si Nurt­sil­la käy­tiin yh­des­sä läpi, mi­ten päi­vää pe­lin tah­dis­sa ryt­mi­te­tään.

Yh­teis­ko­koon­tu­mis­ta oli ta­ka­na puo­li­sen tun­tia, kun en­sim­mäi­sen po­jan kän­ny­kän ak­ku lop­pui. Heik­ki­lä oli en­na­koi­nut ti­lan­teen, jo­ten kän­nyk­kä saa­tiin el­vy­tet­tyä. Tä­hän Ee­mil Er­ho­lah­ti to­te­si, et­tä oli it­se va­rau­tu­nut vara-akul­la, kos­ka hä­nen pu­he­li­men­sa my­kis­tyi sa­mai­ses­sa Las­ten tam­mi­kuun ta­pah­tu­mas­sa vuo­si sit­ten.

– Poké­mon Go on pe­li­nä help­po ja mo­nes­ti yh­tei­söl­li­nen, ja sii­hen yh­dis­ty­vät lii­kun­ta ul­koil­mas­sa ja mo­nes­ti kult­tuu­ri­koh­teet, Heik­ki­lä sa­noi.

Hin­ner­jo­el­la on kylä täyn­nä stop­pe­ja, joi­ta voi kier­tää. Ide­a­na on teh­dä nii­tä li­sää­kin. Heik­ki­lä yrit­ti teh­dä Nurt­sil­le sto­pin, mut­ta ha­ke­mus ei men­nyt läpi, kos­ka kuva oli tur­han pi­meä ja kiin­teis­tö yk­si­tyi­so­mis­tuk­ses­sa.

Paikasta toiseen

Ko­ro­nan ta­kia pe­lin etä­o­mi­nai­suuk­sia on ke­hi­tet­ty. Esi­mer­kik­si rai­dei­hin voi osal­lis­tua myös etä­nä, jos saa kut­sun.

Po­ruk­ka kä­ve­li Nurt­sil­ta kir­jas­tol­le, jos­sa on sali eli gym.

Osa joukkueista voitti, osa hävisi raidin. Pojat peliin liittyvässä neuvonpidossa.

Osa joukkueista voitti, osa hävisi raidin. Pojat peliin liittyvässä neuvonpidossa.

Riina Kaski

Siel­lä käyn­nis­tyi raid, jos­sa osal­lis­tu­jat yrit­ti­vät en­nal­ta va­lit­se­mis­saan jouk­ku­eis­sa ku­kis­taa yh­teis­voi­min voi­ma­kas­ta poké­mo­nia.

– Jouk­ku­ei­ta on kol­me: si­ni­nen, pu­nai­nen ja kel­tai­nen, Heik­ki­lä tar­ken­si.

Kir­jas­ton jäl­keen moni poik­ke­si kou­lun tai­de­te­ok­sen edus­tan sto­pil­la, jos­ta jat­ket­tiin nuo­ri­so­seu­ran­ta­lol­le.

Sto­peil­ta met­säs­te­tään uu­sia poké­mo­ne­ja, joi­ta voi tie­tyin edel­ly­tyk­sin evol­va­ta eli ke­hit­tää nii­den omi­nai­suuk­sia.

Pe­lis­sä ede­tään eri­lais­ten ta­pah­tu­mien kaut­ta ylem­mäl­le ta­sol­le eli le­ve­lil­le. Heik­ki­län taso on 39, kun taas mui­den osal­lis­tu­jien vaih­te­li rei­lus­ta 20:stä yli 30:een.

Mis­tä on kyse?

Kän­nyk­kä­so­vel­lus

Poké­mo­nien maa­il­ma tu­lee tu­tuk­si, kun la­taa pu­he­li­meen Poké­mon GO -so­vel­luk­sen. Sen kaut­ta pe­la­taan yh­des­sä ja yk­sin.

Kun liik­kuu pai­kas­ta toi­seen, äly­pu­he­lin vä­ri­see, kun on lä­hel­lä poké­mo­nia. Hah­mo­ja voi pyy­dys­tää poké-pal­lol­la ja omi­aan kou­lut­taa. Pe­lis­sä nä­kee myös, mis­sä on poké-stop­pe­ja. Niis­tä voi ke­rä­tä esi­mer­kik­si poké-pal­lo­ja ja mui­ta esi­nei­tä.

Toi­sen tai toi­sia voi haas­taa tais­te­luun eli bat­t­leen koo­dil­la. Se on­nis­tuu ny­kyi­sin osit­tain myös etä­nä.

Ys­tä­vät pys­tyy li­sää­mään pe­lis­sä lis­tal­le, ja heil­le voi an­taa eri­lai­sia lah­jo­ja. Ys­tä­vyys­ta­soa saa myös nos­tet­tua.

Pe­lis­sä tu­le­vat tu­tuk­si myös esi­mer­kik­si kark­ki­bo­nuk­set, poké­mon-vaih­to­kaup­pa ja täh­ti­pö­ly. Gy­meil­lä eli sa­leis­sa saa­te­taan tais­tel­la raid bat­t­leis­sa, jois­sa jouk­ku­et­ta vas­tas­sa on voi­mak­kai­ta poké­mo­ne­ja.