28.12.2019 7.30
Uutiset
 
Liisa Nykänen

Kansa­lai­so­pis­toissa alkamassa vilkas opistokevät

Sataopiston koulutussuunnittelija Jenni Silvanto sanoo, että keväällä Eurassakin alkaa monta mielenkiintoista kansalaisopistokurssia ja nuorille on luvassa muun muassa lisää kuvataideoppia.

Sataopiston koulutussuunnittelija Jenni Silvanto sanoo, että keväällä Eurassakin alkaa monta mielenkiintoista kansalaisopistokurssia ja nuorille on luvassa muun muassa lisää kuvataideoppia.

Liisa Nykänen

image

Eura, Säkylä | Sataopistosta jaettiin paksuin kevätkurssien esitevihkonen kautta aikain, ja Säkylän kansa­lai­so­pis­tos­sakin on tarjolla keväällä lähes sata uutta kurssia.

– Ke­vät­kau­dek­si on tie­dos­sa Eu­raan­kin pal­jon kiin­nos­ta­via kurs­siu­u­tuuk­sia, mak­sut­to­mia lu­en­to­ja ja ryh­mien avoi­mia ovia, sa­noo Sa­ta­o­pis­ton kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja Jen­ni Sil­van­to Kän­nöl­tä.

Koko Sa­ta­o­pis­ton alu­eel­la eli Huit­ti­sis­sa, Eu­ras­sa, Har­ja­val­las­sa ja Pun­ka­lai­tu­mel­la al­kaa ke­vään ai­ka­na noin 200 uut­ta kurs­sia ja Eu­ras­sa näi­tä on 60.

Lue li­sää Eu­ran ja Sä­ky­län opis­to­ke­väis­tä Ala­sa­ta­kun­nas­ta 31.12.