14.5.2021 6.03
Uutiset
 
Esa Viippola

Katja Kuulan kalenterista loppui tila: "Itse ajattelen tätä enemmän hengähdystaukona politiikasta kuin lopettamisena"

Katja Kuula päätti keskittyä yhden valtuustokauden jälkeen muihin luottamustoimiin. Paluuta politiikkaan hän ei kuitenkaan sulje pois tulevaisuudessa.

Katja Kuula päätti keskittyä yhden valtuustokauden jälkeen muihin luottamustoimiin. Paluuta politiikkaan hän ei kuitenkaan sulje pois tulevaisuudessa.

Esa Viippola

Sä­ky­lä | Ko­koo­muk­sen val­tuu­tet­tu, sai­raan­hoi­ta­ja Kat­ja Kuu­la on is­tu­nut ku­lu­van kau­den var­si­nai­se­na val­tuu­tet­tu­na ja oli sitä en­nen kau­den va­ral­la. Va­jaan vuo­den päi­vät pää­tös­tä kyp­sy­tel­ty­ään Kuu­la to­te­si, et­tä on ai­ka an­taa ti­laa muil­le.

– Kun läh­den jo­hon­kin mu­kaan, ha­lu­an teh­dä sen kun­nol­la. Ai­ka ei rii­tä kaik­keen.

Kuu­la on Sä­ky­län Nais­voi­mis­te­li­joi­den pu­heen­joh­ta­ja ja vuo­si sit­ten hä­net va­lit­tiin myös Eu­ran seu­dun Te­hyn am­mat­ti­o­sas­ton pu­heen­joh­ta­jak­si.

– Kum­pi­kin on lä­hel­lä sy­dän­tä, ja nyt ha­lu­an an­taa enem­män ai­kaa niil­le sekä lä­hei­sil­le­ni, väis­ty­vä val­tuu­tet­tu pe­rus­te­lee pää­tös­tään.

Po­li­tii­kan oven Kuu­la kui­ten­kin pi­tää vä­hin­tään ra­ol­laan.

– Kos­kaan ei voi sa­noa, et­tä ei kos­kaan enää. Kun­nal­lis­po­li­tii­kas­ta on sa­not­tu, et­tä en­sim­mäi­nen kau­si me­nee sii­hen, et­tä pää­see pää­tök­sen­te­on si­säl­le, ja sit­ten al­kaa vas­ta tul­la tu­lok­sia. It­se ajat­te­len tätä enem­män hen­gäh­dys­tau­ko­na kuin lo­pet­ta­mi­se­na, Kat­ja Kuu­la to­te­aa.

Toiveena valtuusto, jossa uskaltaa kysyä

Kat­ja Kuu­lan mu­kaan val­tuus­to­työn suo­la on sii­nä, et­tä val­tuus­to on lä­pi­leik­kaus kun­ta­lai­sis­ta. Edus­tet­tu­na on mo­nia eri mie­li­pi­tei­tä, joi­den poh­jal­ta läh­de­tään so­vit­te­le­maan pää­tök­siä.

Kuu­la pe­rään­kuu­lut­taa­kin val­tuus­toon ny­kyis­tä enem­män su­vait­se­vai­suut­ta eri nä­kö­kul­mia koh­taan sekä kes­kus­te­le­vam­paa kult­tuu­ria.

– Vä­lil­lä on ol­lut sel­lais­ta, et­tä jos joku on roh­jen­nut ky­syä jo­tain val­tuus­ton tai lau­ta­kun­nan tai muis­sa ko­kouk­sis­sa, ky­sy­jä on saat­ta­nut tun­tea sen na­hois­saan myö­hem­min. Sä­ky­läs­tä sa­no­taan myös, et­tä ai­na tie­tyt val­tuu­te­tut pu­hu­vat, oli­si kiva kuul­la kaik­kien aja­tuk­sia use­am­man ker­ran val­tuus­to­kau­den ai­ka­na, Kat­ja Kuu­la sa­noo.

Vä­lil­lä tun­tuu, et­tä pe­lä­tään eri­ä­vien mie­li­pi­tei­den louk­kaa­van mui­ta, näin sen ei pi­täi­si kui­ten­kaan ol­la.

– Kun­han muis­te­taan asi­al­li­nen kes­kus­te­lu, Kuu­la to­te­aa.

Perehtyminen vaatii paljon aikaa

Tu­le­vil­le val­tuu­te­tuil­le Kat­ja Kuu­lan yk­kös­neu­vo on tämä:

– Pi­tää ym­mär­tää, mitä pää­tök­sis­tä seu­raa ja pi­tää osa­ta kat­soa tu­le­vai­suu­teen. Val­tuu­te­tuil­la pi­tää ol­la riit­tä­väs­ti tie­toa, kun vaik­ka­pa ää­nes­tyk­siin men­nään, ja se on omas­ta ak­tii­vi­suu­des­ta kiin­ni.

Kat­ja Kuu­lan mie­les­tä pelk­kä esi­tys­lis­ta ei ker­ro pää­tet­tä­väs­tä asi­as­ta vie­lä pal­jon mi­tään. Iso osa val­tuu­te­tun työs­tä teh­dään jo en­nen lau­ta­kun­nan tai val­tuus­ton ko­kous­ta.

– Val­tuus­to­kau­den voi vie­dä läpi ri­maa hi­po­en, tai sit­ten me­nee kun­nol­la ai­kaa, kun asi­oi­hin pe­reh­tyy. Minä kan­na­tan jäl­kim­mäis­tä, Kuu­la to­te­aa.

Tu­le­val­le val­tuus­tol­le Kat­ja Kuu­la toi­voo myös kir­kas­ta kat­set­ta tu­le­vai­suu­teen.

– Ajat tu­le­vat ole­maan vai­ke­at, ja ra­haa on koko ajan vä­hem­män ja­et­ta­vak­si, jo­ten vai­kei­ta pää­tök­siä on edes­sä. Sä­ky­läs­sä on nyt kui­ten­kin käy­ty esi­mer­kik­si ter­veys­kes­kuk­ses­sa poh­ja­mu­dat läpi, jo­ten nyt voi­daan läh­teä avoi­min mie­lin uu­teen nou­suun.