25.9.2019 10.50
Uutiset
 
Esa Viippola

Katso kuvat: Säkylässä vanhat vuosikerrat olivat kovassa kurssissa

image

Säkylä | Kirjastossa tiistaina 24. syyskuuta esillä olleita Alasatakunnan ja sen edeltäjien vuosikertoja luettiin kymmeniä kertoja.

Suu­rin piir­tein kaik­ki kir­jas­ton pöy­dät täyt­tyi­vät vuo­si­ker­rois­ta, kun Ala­sa­ta­kun­nan jär­jes­tä­mä lu­ku­ti­lai­suus al­koi puo­len­päi­vän ai­kaan. Ul­ko­na kir­jas­ton park­ki­paik­ka oli au­to­ja piu­kas­sa.

Py­hä­jo­el­la asu­va Kal­le Mar­ku­la poik­ke­si ohi­kul­ku­mat­kal­la lu­ke­maan vuo­den 1980 abi­juh­lis­taan. Pal­jon muu­ta­kin oli­si löy­ty­nyt.

– Täs­sä me­ni­si puo­li vuot­ta, jos lu­ki­si kai­ken kiin­nos­ta­van, Mar­ku­la nau­rah­ti.

Sä­ky­läs­tä maa­il­mal­le läh­te­nyt ja ny­kyi­sin Har­ja­val­las­sa asu­va Briit­ta Ro­sen­vall aloit­ti lu­ke­mi­sen vuo­des­ta 1969.

– Mei­dän kuu­lu­tuk­set ja vih­ki­mi­set ovat siel­lä, ja pal­jon tie­toa, mitä ei ole sil­loin pis­tä­nyt pää­hän­sä, hän sa­noo.

Häi­den jäl­keen Briit­ta Ro­sen­vall muut­ti Har­ja­val­taan, mut­ta sil­loi­nen Sä­ky­län-Köy­li­ön Sa­no­mat tuli uu­teen­kin osoit­tee­seen. Ny­ky­ään hä­nel­le kan­ne­taan Ala­sa­ta­kun­taa.

– Leh­ti on tul­lut vuo­des­ta 1969 al­ka­en. Jo­ku­nen vuo­si on ol­lu vä­liä, mut­ta uu­sin ti­lauk­sen, kun il­man pai­kal­lis­leh­teä ei tule toi­meen. Sii­tä py­syy par­hai­ten pe­ril­lä seu­dun asi­ois­ta, hän ke­huu.

Vii­me vii­kon tors­tai­na vuo­si­ker­rat oli­vat esil­lä Eu­ran kir­jas­tos­sa, ja yh­teen­sä kah­des­sa kir­jas­to­ta­pah­tu­mas­sa kävi yli 200 kiin­nos­tu­nut­ta.

Lue li­sää ASK 26.9.