6.2.2020 11.05
Uutiset
 
Iida Rissanen-Vatja

Kaveri samassa tuvassa madaltaa kynnystä kysyä – Huovinrinteellä kokeiluun otetut paikkakuntatuvat saavat alokkailta kiitosta

Euralaiset Eemeli Mäkitalo, Aleks Sinkkonen ja Jari Aalto ovat päässeet aloittamaan varusmiespalveluksensa euralaistuvassa.

Euralaiset Eemeli Mäkitalo, Aleks Sinkkonen ja Jari Aalto ovat päässeet aloittamaan varusmiespalveluksensa euralaistuvassa.

iida rissanen-vatja

image

Säkylä, Huovinrinne | Panssa­ri­tor­jun­ta­komp­panian päällikkö kapteeni Matti Kulmanen pysäyttää ratin takaa Huovinrinteen metsätietä vastaan taivaltavan varusmiesletkan ja kysyy avoimesta ikkunasta: kuka on Etelä-Satakunnan alueelta, nostaa käden pystyyn.

Mon­ta kät­tä nou­see, ja jou­kos­ta siir­tyy si­vuun kol­me eu­ra­lais­ta tam­mi­kuun saa­pu­mi­se­rän alo­kas­ta, kaik­ki sa­man tu­van vä­keä 2. jää­kä­ri­komp­pa­ni­as­ta. Se on yk­si Huo­vin­rin­teen pe­ru­syk­si­köis­tä, jois­sa on otet­tu ko­kei­luun niin sa­no­tut paik­ka­kun­ta­tu­vat. Kol­men eu­ra­lais­mie­hen, Aleks Sink­ko­sen, Jari Aal­lon ja Ee­me­li Mä­ki­ta­lon li­säk­si punk­kaan­sa sa­mois­sa ti­lois­sa pi­tää nel­jä muu­ta­kin sa­man kun­nan kas­vat­tia. Mies­ten mu­kaan alo­ka­sai­ka on tois­tai­sek­si su­ju­nut ki­vut­to­mas­ti.

Paik­ka­kun­ta­tu­pien ko­kei­lu – eli sa­mal­ta paik­ka­kun­nal­ta saa­pu­vien va­rus­mies­ten si­joit­ta­mi­nen sa­maan tu­paan alo­kas­jak­son ajak­si – käyn­nis­tyi Po­rin pri­kaa­tin PSTK:ssa vuo­den 2018 saa­pu­mi­se­ris­tä.

– Sii­nä saa­pu­mi­se­räs­sä pää­sim­me sil­loin val­ta­kun­nan pie­nim­piin pois­tu­miin, jo­ten hy­viä ko­ke­muk­sia ja hy­vää pa­lau­tet­ta alok­kail­ta on saa­tu, Mat­ti Kul­ma­nen sa­noo.

Li­sää ai­hees­ta AS 6.2.