21.1.2021 12.00
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Kemiallisia kokeita voi tehdä keittiössäkin

Miia, Otto, Neea ja Emma Ahola tutustuivat kemian saloihin Lasten etätammikuun tapahtumassa.

Miia, Otto, Neea ja Emma Ahola tutustuivat kemian saloihin Lasten etätammikuun tapahtumassa.

Juha Kaita-aho

image

Eura | Mitä tapahtuu, kun kaataa ruokasoodaa sitruunamehun päälle? Happoemäsreaktio saa lasin vaahtoamaan, ja sekös Aholan perheen lapsia viisivuotiasta Emmaa, yhdek­sän­vuo­tiasta Ottoa, 11-vuotiasta Neeaa ja 12-vuotiasta Miiaa riemastuttaa.

– Tämä on ihan ki­vaa. Mi­nus­ta tu­lee iso­na rä­jäh­dy­seks­pert­ti, Ot­to to­te­aa.

Käyn­nis­sä on Las­ten etä­tam­mi­kuun tie­de­tun­ti, ja ko­kei­ta joh­taa in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä Hen­na Pe­so­nen Tu­run yli­o­pis­tol­ta. Hä­nen opas­tuk­sel­laan lap­set pää­se­vät tut­ki­maan, mitä hap­pa­muus ja emäk­si­syys käy­tän­nös­sä tar­koit­ta­vat.

– En­tä, jos jo­kin asia ei ole ha­pan tai emäk­si­nen, vaan sil­tä vä­lil­tä: mik­si sitä sil­loin kut­su­taan?, Pe­so­nen ky­syy läp­pä­rin ruu­dul­la.

– Neut­raa­lik­si, lap­set huu­dah­ta­vat kuo­ros­sa keit­ti­ön­pöy­dän ää­res­sä.

Ko­kei­den ohes­sa Pe­so­nen ker­too ly­hy­en op­pi­mää­rän tie­teel­li­sen tut­ki­muk­sen te­ke­mi­ses­tä. Sel­väk­si käy esi­mer­kik­si se, et­tä en­nen tie­teel­li­siä ko­kei­ta teh­dään ai­na hy­po­tee­si, eli va­lis­tu­nut ar­vaus sii­tä, mi­ten tut­ki­muk­ses­sa tu­lee käy­mään.

Yllätyksiä tuloksissa

Ko­keet aloi­te­taan pilk­ko­mal­la pu­na­kaa­lia kuu­maan ve­teen. Vesi vär­jäy­tyy het­kes­sä vi­o­le­tik­si.

– Pu­na­kaa­lia käy­tet­tiin en­nen vaat­tei­den vär­jäyk­seen, isä Ol­li Aho­la tie­tää ker­toa lap­sil­le.

Pian sel­vi­ää, mi­hin kaa­lia tar­vi­taan: se toi­mii pH-in­di­kaat­to­ri­na, jon­ka avul­la voi­daan sel­vit­tää, mi­ten emäk­si­siä tai hap­pa­mia pöy­däl­lä ole­vat Coca-cola, sit­ruu­na, kurk­ku, to­maat­ti ja ruo­ka­soo­da ovat.

En­sik­si teh­dään kui­ten­kin ma­ku­tes­te­jä: Sit­ruu­na­me­hu lait­taa Oton ir­vis­tä­mään, ei­kä ruo­ka­soo­da­kaan hy­väl­tä mais­tu. Kurk­ku ja to­maat­ti me­ne­vät alas, ja Co­kis­ta voi ot­taa vä­hän li­sää­kin.

Sit­ten elin­tar­vik­kei­ta ale­taan yh­dis­tel­lä pu­na­kaa­li­me­huun. La­sien si­säl­löt muut­tu­vat eri­vä­ri­sik­si: on vih­re­ää, si­nis­tä ja vi­o­let­tia.

Sit­ruu­na­me­hu muut­tuu pin­kik­si, jo­ten se aset­tuu pH-as­tei­kol­la nu­me­ro 2:n tie­noil­le. Coca-cola ei jää sii­tä pal­joa jäl­keen hap­pa­muu­des­sa. To­maat­ti­kin aset­tuu vä­ri­as­tei­kol­la sel­väs­ti hap­pa­man puo­lel­le, nu­me­rois­sa vii­den paik­keil­le.

Ty­töt kan­ta­vat vas­tuun ko­kei­den tu­los­ten tie­teel­li­ses­tä kir­jaa­mi­ses­ta pa­pe­ril­le, van­hem­mat toi­mi­vat tut­ki­mu­sa­pu­lai­si­na.

Tun­ti ku­luu hu­jauk­ses­sa, ja vi­ral­li­sen osuu­den pää­tyt­tyä lap­set jat­ka­vat omien ko­kei­den te­ke­mis­tä.

– Koh­ta ovat kaik­ki lei­von­ta-ai­neet ka­don­neet kaa­pis­ta, äi­ti An­na Aho­la nau­res­ke­lee.

Lau­an­tai­na 23. tam­mi­kuu­ta kel­lo 13 jär­jes­te­tään ver­kos­sa lap­sil­le tar­koi­tet­tu tie­de­lä­he­tys, jos­sa tut­ki­taan ti­heyt­tä. Link­ki kai­kil­le avoi­meen lä­he­tyk­seen löy­tyy Eu­ran kun­nan verk­ko­si­vuil­ta.