8.6.2021 10.22
Uutiset
 

Koko Satakunta on perustasolla, eli Eurankin koronatilanne on nyt hyvä

Rokotukset ovat Satakunnassa edenneet hyvin, mikä osaltaan edesauttaa tilanteen paranemista.

Rokotukset ovat Satakunnassa edenneet hyvin, mikä osaltaan edesauttaa tilanteen paranemista.

Krista Koski

image

Alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä (AT­TR) en­na­koi jo vii­me tiis­tain ko­kouk­ses­saan, et­tä Sa­ta­kun­ta siir­ty­nee lä­hi­ai­ko­na ko­ko­nai­suu­des­saan pe­rus­ta­sol­le. Nyt se on ta­pah­tu­nut.

Vie­lä vii­me vii­kol­la Rau­ma ja Eu­ra oli­vat kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta vii­mei­sen kah­den vii­kon ai­ka­na Eu­ras­sa on to­det­tu vain kak­si ta­paus­ta, jol­loin il­maan­tu­vuus­lu­ku on 17,4 ta­paus­ta 100 000 asu­kas­ta koh­den. Sai­raan­hoi­to­pii­rin omien tark­ko­jen lu­ku­jen pe­rus­teel­la il­maan­tu­vuus on Sa­ta­kun­nas­sa vii­mei­sen kah­den vii­kon ai­ka­na oli 12,1 ta­paus­ta 100 000 asu­kas­ta koh­ti. Po­si­tii­vis­ten näyt­tei­den pro­sent­ti­o­suus on noin 0,6, ja tar­tun­nan­läh­teet ovat hy­vin sel­vil­lä. Sai­raa­la­kuor­mi­tus­ta ei ko­ro­na­vi­ruk­sen vuok­si ole. Osas­to­hoi­dos­sa ei täl­lä het­kel­lä ole ko­ro­na­vi­rus­ta sai­ras­ta­via po­ti­lai­ta.

Rau­man il­maan­tu­vuus on las­ke­nut ta­sol­le 15,4 ta­paus­ta 100 000 asu­kas­ta koh­den kah­des­sa vii­kos­sa, ja ta­pauk­sia on ol­lut kuu­si. Ko­ke­mä­el­lä ei ole kah­teen viik­koon to­det­tu ta­pauk­sia enää lain­kaan. Muu­ten­kin Sa­ta­kun­nan ti­lan­ne on va­kaa, Po­ris­sa kah­den vii­kon il­maan­tu­vuus on 9,6. Eu­ra­jo­el­la ta­pauk­sia on to­det­tu kol­me, mut­ta he ovat sa­man per­heen jä­se­niä.

Muun­to­vi­rus­ten suh­teen ti­lan­ne on en­nal­laan. UK-va­ri­ant­ti eli uu­del­ta ni­mel­tään al­fa-muun­nos on edel­leen Sa­ta­kun­nas­sa val­ta­vi­rus. Uu­sia ta­pauk­sia In­ti­an va­ri­ant­ti­vi­rus­ta eli del­ta-muun­nos­ta ei ole to­det­tu. Tie­dos­sa on vain yk­si var­mis­tet­tu del­ta-vi­rus­ta­paus, ja sii­hen liit­tyy to­den­nä­köi­ses­ti kak­si sa­man mat­ka­seu­ru­een jä­sen­tä.

Noin vii­kon–kah­den ku­lu­es­sa näh­dään, mi­ten vii­me vii­kon­lo­pun juh­lin­ta vai­kut­ti Suo­mes­sa epi­de­mi­o­lo­gi­seen ti­lan­tee­seen. Kä­si­hy­gie­ni­as­ta, tur­va­vä­leis­tä ja mas­kin käy­tös­tä jul­ki­sel­la pai­kal­la, kun tur­va­vä­le­jä ei pys­ty­tä pi­tä­mään on syy­tä edel­leen huo­leh­tia, mut­ta kai­ken kaik­ki­aan ke­hi­tys näyt­tää kul­ke­van myön­tei­seen suun­taan, kun myös ro­ko­tuk­set ete­ne­vät hy­vää vauh­tia Sa­ta­kun­nas­sa.

AT­TR ko­koon­tuu seu­raa­van ker­ran jo tors­tai­na vi­ral­li­ses­ti ar­vi­oi­maan ti­lan­teen ke­hi­tys­tä ja va­ro­toi­mia.