19.2.2021 15.05
Uutiset
 
Juha Kaita-aho

Kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia tiukennetaan Satakunnassa – Eurassa Kiperin sauna kiinni ja aikuisten harras­tus­toi­mintaa rajoitetaan

Kiperin talvisauna sulkeutuu 22. helmikuuta koronarajoitusten takia.

Kiperin talvisauna sulkeutuu 22. helmikuuta koronarajoitusten takia.

Liisa Nykänen

image

Eura, Säkylä | Satakunta on koronan leviä­mis­vai­heessa, ja Aluehal­lin­to­vi­rasto kiristi kokoon­tu­mis­ra­joi­tuksia. Euran kunnan koronanyrkki kokoontui perjantaina tekemään omia rajoituksiaan.

Ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut no­pe­as­ti eri­tyi­ses­ti Rau­mal­la, ja myö­hään tors­tai­na Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­mä ar­vi­oi koko Sa­ta­kun­nan siir­ty­neen ko­ro­na­pan­de­mi­an le­vi­ä­mis­vai­hee­seen. Per­jan­tai­na il­ta­päi­väl­lä Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to päät­ti, et­tä jat­kos­sa maa­kun­nas­sa ovat sal­lit­tu­ja kor­kein­taan kym­me­nen hen­gen ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set, kun niis­sä tar­kas­ti nou­da­te­taan an­net­tu­ja ko­ro­na­oh­jeis­tuk­sia. Mää­räys kos­kee sekä si­sä­ti­lois­sa et­tä ra­ja­tuis­sa ul­ko­ti­lois­sa jär­jes­tet­tä­viä ta­pah­tu­mia ja se on voi­mas­sa lau­an­tais­ta 20. hel­mi­kuu­ta al­ka­en ai­na maa­lis­kuun 19. päi­vään saak­ka.

Eurassa omia linjauksia

Eu­ran kun­nan ko­ro­na­vi­ru­se­pi­de­mi­aan liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia ja toi­men­pi­tei­tä ar­vi­oi­va työ­ryh­mä lin­ja­si per­jan­tai­na, et­tä kai­kis­sa Eu­ran kun­nan ti­lois­sa, mu­kaan lu­kien kou­lut ja ur­hei­lu­ta­lo, kes­key­te­tään ai­kuis­ten har­ras­tus­toi­min­ta vä­lit­tö­mäs­ti. Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­toi­min­taa voi­daan kui­ten­kin jat­kaa.

Ki­pe­rin ran­ta­sau­nan toi­min­ta kes­key­te­tään maa­nan­tais­ta al­ka­en, mut­ta Eu­ran ui­ma­hal­li jat­kaa toi­min­taan­sa tors­tai­na an­ta­mien­sa ra­joi­tus­ten puit­teis­sa. Ui­ma­hal­lin sau­nat py­sy­vät kiin­ni, ja kä­vi­jöi­den mää­rää ra­joi­te­taan.

Sa­ta­o­pis­ton toi­min­ta Eu­ran kun­nan ti­lois­sa kes­key­te­tään ai­kuis­ten ryh­mien osal­ta 19. hel­mi­kuu­ta al­ka­en. Sen si­jaan ai­kuis­ten etä­o­pe­tus ja lu­en­not sekä ul­ko­na ta­pah­tu­va ope­tus jat­kuu edel­leen. Las­ten ja nuor­ten ope­tus jat­kuu ny­kyi­sel­lään. Lu­kio-ope­tus­ta jat­ke­taan Eu­ras­sa lä­hi­o­pe­tuk­se­na tois­tai­sek­si, mut­ta mah­dol­li­siin muu­tok­siin etä- tai hyb­ri­di-ope­tuk­sen osal­ta ol­laan val­mii­ta re­a­goi­maan hy­vin no­pe­as­ti. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­set py­ri­tään jär­jes­tä­mään Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­män an­ta­man oh­jeis­tuk­sen mu­kaan myös niil­le nuo­ril­le, jot­ka ovat ka­ran­tee­nis­sa, mut­ta joil­la ei ole to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­taa. Tar­kem­pia oh­jei­ta täs­tä an­ne­taan myö­hem­min.

Kir­jas­tot ja oma­toi­mi­kir­jas­tot py­sy­vät au­ki ny­kyi­sel­lään, mut­ta pää­kir­jas­ton ko­kous­ti­la sul­je­taan. Leh­ti­lu­ku­sa­lin käyt­töä ja tur­haa oles­ke­lua kir­jas­tos­sa ja näyt­te­ly­ti­las­sa ke­ho­te­taan kui­ten­kin vält­tä­mään. Kir­jas­tois­sa asi­oin­nin ai­ka­suo­si­tus on vii­si­tois­ta mi­nuut­tia.

Eu­ras­sa py­syy voi­mas­sa ylei­nen mas­ki­suo­si­tus. Suo­si­tus kos­kee myös ylä­kou­lun ja lu­ki­on op­pi­lai­ta sekä kuu­den­nen luo­kan op­pi­lai­ta. Vii­den­nen luo­kan op­pi­lai­ta suo­si­tus kos­kee, mi­kä­li kou­lus­sa on yh­dys­luok­kia, jois­sa vii­des- ja kuu­des­luok­ka­lai­set opis­ke­le­vat sa­mas­sa ti­las­sa. Kun­nan hen­ki­lös­töl­le suo­si­tel­laan edel­leen vah­vas­ti etä­työs­ken­te­lyä niis­sä toi­min­nois­sa, jois­sa se on mah­dol­lis­ta. Ko­kouk­set tu­lee jär­jes­tää en­si­si­jai­ses­ti etäyh­teyk­sin

Kaik­kia ra­joi­tuk­sia ja toi­min­to­jen au­ki­o­lo­ja seu­ra­taan päi­vit­täin ja mah­dol­li­set muu­tok­set voi­daan toi­meen­pan­na no­pe­al­la­kin ai­ka­tau­lul­la.

Eu­ras­sa on ha­vait­tu tä­hän men­nes­sä yh­teen­sä 24 ja Sä­ky­läs­sä kym­me­nen ko­ro­na­ta­paus­ta.

Jut­tua on päi­vi­tet­ty per­jan­tai-il­ta­na kel­lo 20.26 Sa­ta­o­pis­ton toi­min­nan osal­ta.