2.8.2020 9.17
Uutiset
 

Kolme uutta COVID-tapausta Satakunnassa lauantaina

Kuvituskuva.

Kuvituskuva.

image

Kaikkien kolmen tartunnanlähde on selvitetty yhteistyössä Porin perusturvan kanssa, ja lähikontaktit on asetettu karanteeniin. Tapauksilla ei ole yhteyttä keskenään.

Yk­si tar­tun­nois­ta on pe­räi­sin Rii­kan mat­kal­ta siel­lä po­si­tii­vi­sek­si to­de­tul­ta hen­ki­löl­tä. Muut kak­si ovat saa­neet tar­tun­nan kah­del­ta ai­em­min di­ag­no­soi­dul­ta CO­VID-po­ti­laal­ta, jo­ten uu­sien al­tis­tu­nei­den mää­rä jäi mel­ko al­hai­sek­si.

Ko­ti­ka­ran­tee­niin jou­dut­tiin lau­an­tai­na aset­ta­maan yh­teen­sä 12 hen­ki­löä. Kol­me sai­ras­tu­nut­ta on ko­tie­ris­tyk­ses­sä. Sai­raa­las­sa ei ole hoi­dos­sa CO­VID-po­ti­lai­ta.

Satakunnassa tapauksia keskiarvoa enemmän

Sa­ta­kun­nas­sa on nyt to­det­tu kaik­ki­aan 76 uu­den ko­ro­na­vi­ruk­sen (CO­VID-19) ai­heut­ta­maa ta­paus­ta. Kah­den vii­me vii­kon ai­ka­na Sa­ta­kun­nan uu­sien ta­pauk­sien esiin­ty­vyys on ylit­tä­nyt Suo­men kes­ki­ar­von, mut­ta on edel­leen ma­ta­la. Kon­tak­tit on huo­lel­li­ses­ti sel­vi­tet­ty ja val­ta­o­sa ta­pauk­sis­ta liit­tyy kah­teen tar­tun­ta­ket­juun.

Vi­ra­no­mais­ten yh­des­sä suo­rit­ta­ma al­tis­tu­nei­den kar­toit­ta­mi­nen ja ka­ran­tee­niin aset­ta­mi­nen on tär­ke­äs­sä roo­lis­sa epi­de­mi­an ra­joit­ta­mi­ses­sa, mut­ta Sa­ta­kun­nan sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä muis­tu­te­taan, et­tä on jo­kai­sen yk­si­lön vas­tuul­la pyr­kiä huo­leh­ti­maan sii­tä, et­tä ei omal­la käy­tök­sel­lään al­tis­ta mui­ta hen­ki­löi­tä tar­tun­nal­le. Hyvä kä­si­hy­gie­nia, tur­va­vä­lit, oi­kea ys­ki­mis­tek­niik­ka ja se, et­tä sai­raa­na py­sy­tään ko­to­na ei­kä al­tis­te­ta mui­ta, on erit­täin tär­ke­ää. Ul­ko­mail­le mat­kus­ta­mis­ta kan­nat­taa har­ki­ta erit­täin tark­kaan, sil­lä ti­lan­teet eri mais­sa vaih­tu­vat no­pe­as­ti­kin, ja vi­ra­no­mais­ten oh­jeet kon­tak­tien mi­ni­moi­mi­ses­ta mat­kan jäl­keen tu­lee ot­taa va­ka­vas­ti.

Tes­tiin tu­lee ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Jos ha­vait­see hen­gi­tys­tie­in­fek­ti­on oi­rei­ta, tu­lee täyt­tää ne­tis­sä oma­o­lo.fi si­vus­ton ko­ro­na­ky­se­ly tai soit­taa nu­me­roon 116 117 ja ha­keu­tua tes­tiin.

Sa­ta­kun­nas­sa on täl­lä het­kel­lä liik­keel­lä run­saas­ti ta­va­no­mais­ta fluns­saa ai­heut­ta­vaa ri­no­vi­rus­ta. Sa­mat kei­not kuin ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­nas­sa aut­ta­vat eh­käi­se­mään ri­no­vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­tä.

Näköislehti

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram

Menovinkit

Pe 7.8. Elokuun ilta

klo 18 Ylä­neen mu­se­on­mä­el­lä ( Lii­san­tie 13). Oh­jel­mas­sa mm. Pöy­ty­än poj­jaat, Es­si Erä­ve­si, Hei­di Tuo­mo­la, Han­hi­jo­en mum­mot, buf­fet­ti.

La–su 8.–9.8. Köyliö-päivät

Lau­an­tai­na oh­jel­mas­sa mm. Juh­la­vuo­den pui­den is­tut­ta­mi­nen Pau­lan puis­tos­sa (Tuis­ku­las­sa Nur­men­mä­en­tien ja Lin­ja­tien vä­lis­sä) klo 10, Vil­la Lin­tu­rin (Köy­li­ön­tie 7) va­lo­ku­va­näyt­te­ly klo 11–17, Köy­liö-seu­ran ko­ti­seu­tu­näyt­te­lyn ava­jai­si­set Lal­lin Gal­le­ri­as­sa ( Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–15 sekä Räi­sä­lä-mu­se­os­sa (Köy­li­ön­tie 2) kel­lo 12–16, Hym­py­ko­ren­non pol­ku Met­sä­jär­vel­lä klo 14, mölk­ky­ot­te­lu Yt­ti­län mu­se­o­kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348) klo 14, pik­nik-puis­to­kon­sert­ti Kan­kaan­pään mei­je­rin puis­tos­sa (Py­hän Hen­ri­kin­tie 8) kel­lo 18. Sun­nun­tai­na ke­sä­kirk­ko Tuis­ku­lan ke­sä­te­at­te­ril­la (Il­miin­tie 27) klo 10, Köy­liö-seu­ran 20-vuo­tis­juh­la kak­ku­kah­vei­neen Lal­lin kou­lul­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 121) klo 12.15 ja oh­jel­ma­o­suus klo 13.

Su 9.8. Reissu-Veikon sottiisi

klo 14 Ylä­neen mu­se­o­mä­el­lä pe­li­man­ne­ja Poh­jan­maal­ta, Sa­ta­kun­nas­ta, Tu­run seu­dul­ta sekä Ylä­neen Pe­li­man­nit.

Ti 11.8. Yttilän iltatori

klo 17–20 Yt­ti­län mu­se­o­kou­lun pi­ha­maal­la (Py­hän Hen­ri­kin­tie 348). Vart­tu­neem­pi väki kah­vit­te­lee en­nen il­ta­to­ria ul­ko­na klo 16.

Instagram