3.4.2021 12.35
Uutiset
 
Esa Viippola

Koronaluvut jatkavat jälleen kasvuaan – Eurassa kolme uutta tartuntaa kartalle, Säkylässä yksi

Koronatesteistä on tullut pääsiäisen aikaan runsaasti positiivisia tuloksia.

Koronatesteistä on tullut pääsiäisen aikaan runsaasti positiivisia tuloksia.

image

Eura, Säkylä | Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalle päivittyi lauantaina Euran koronaluvuksi 64 ja Säkylän 28.

Sä­ky­län so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Tai­na Ju­vo­nen ker­too Sä­ky­län tar­tun­nan löy­ty­neen jo val­miik­si ka­ran­tee­nis­sa ole­val­ta, ja tar­tun­nan läh­de on maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­la. Kun­nan ko­ko­nais­ti­lan­net­ta hän ku­vaa rau­hal­li­sek­si.

– Jäl­ji­tys toi­mii meil­lä no­pe­as­ti ja ta­pauk­set on saa­tu sel­vi­tet­tyä hy­vin. Tie­tys­ti toi­von kai­kil­le jak­sa­mis­ta ko­ro­na­oh­jei­den nou­dat­ta­mi­ses­sa, jot­ta uu­sia tar­tun­to­ja ei tu­li­si ti­poit­tain­kaan, Ju­vo­nen sa­noo.

THL:n kar­tal­la Sä­ky­län ko­ro­na­lu­ku on kas­va­nut täl­lä vii­kol­la tä­hän men­nes­sä yh­dek­säl­lä ta­pauk­sel­la. Suu­rin li­säys tuli maa­nan­tai­na, kun kar­tal­le kir­jat­tiin nel­jä uut­ta ta­paus­ta.

Eu­ran ko­ro­na­lu­ku on kas­va­nut täl­lä vii­kol­la tä­hän men­nes­sä 12:lla uu­del­la tar­tun­nal­la. Suu­rin päi­vit­täi­nen li­säys on pit­kän­per­jan­tain vii­si ta­paus­ta.

Eu­ran kun­nas­ta ei ole kom­men­toi­tu per­jan­tain tai lau­an­tain tar­tun­to­jen al­ku­pe­rää. Per­jan­tai­na il­lal­la kun­ta kui­ten­kin lä­het­ti tie­dot­teen per­jan­tai­na to­de­tus­ta uu­des­ta jouk­ko­al­tis­tu­mi­ses­ta Eu­ran yh­teis­kou­lus­sa. Ai­em­min vii­kol­la to­det­tiin puo­les­taan jouk­ko­al­tis­tu­mi­nen Hin­ner­jo­en kou­lul­la.

Tors­tai­na Sa­ta­kun­nan alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä to­te­si, et­tä Eu­ra, Sä­ky­lä ja Huit­ti­nen ovat ko­ro­na­vi­ruk­sen le­vi­ä­mis­vai­hees­sa. Muu Sa­ta­kun­ta on pa­lan­nut py­kä­lää pa­rem­paan kiih­ty­mis­vai­hee­seen.