2.4.2021 12.35
Uutiset
 
Esa Viippola

Koronaluvut nousussa: Eurassa viisi ja Säkylässä kaksi uutta tapausta

image

Eura, Säkylä | THL:n koronakartalla Euran luku on nyt 61 ja Säkylän 27.

Tuo­reim­mat tar­tun­ta­ta­pauk­set li­sät­tiin ko­ro­na­kar­tal­le pit­kä­nä­per­jan­tai­na.

Sä­ky­län so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­ja Tai­na Ju­vo­nen ker­too, et­tä Sä­ky­län per­jan­tai­set tar­tun­nat on löy­det­ty ko­ro­na­ka­ran­tee­niin ase­te­tuil­ta, eli tar­tun­nois­ta ei ole tul­lut li­sää al­tis­tu­mi­sia.

– Vaik­ka tar­tun­to­ja tuli nyt kak­si li­sää, ti­lan­ne on hy­vin hal­lin­nas­sa, Ju­vo­nen tii­vis­tää.

Jo kii­ras­tors­tai­na kum­man­kin kun­nan ko­ro­na­lu­ku nou­si yh­del­lä. Tuol­loin Eu­ran tar­tun­ta­tau­deis­ta vas­taa­va lää­kä­ri Tami Sirén en­na­koi ko­ro­na­lu­vun nou­se­van pää­si­äi­sen ku­lu­es­sa edel­leen, kos­ka ka­ran­tee­nis­sa ole­via on tes­tat­tu tar­tun­nan va­ral­ta.

Kii­ras­tors­tai­na Eu­ran kun­ta tie­dot­ti myös Hin­ner­jo­en kou­lun 1.–2.- ja 5.–6.-luo­kal­la ta­pah­tu­neis­ta jouk­ko­al­tis­tuk­sis­ta, joi­den ta­kia luo­kat ja nii­den kans­sa työs­ken­nel­lyt hen­ki­lös­tö ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin 14. huh­ti­kuu­ta as­ti.

Päi­vi­tys klo 18: li­sät­ty Sä­ky­län so­si­aa­li- ja ter­veys­joh­ta­jan kom­men­tit.