14.1.2022 16.32
Uutiset
 

Korona­ra­joi­tukset jatkuvat, mutta monet virkistystilat voivat avata ovensa – myös lapset ja nuoret saavat harrastaa

image

Lou­nais-Suo­men alu­e­hal­lin­to­vi­ras­to jat­kaa ja tar­ken­taa Var­si­nais-Suo­mes­sa ja Sa­ta­kun­nas­sa jo voi­mas­sa ole­via mää­räyk­siä. Uu­det pää­tök­set ovat voi­mas­sa 16.–28. tam­mi­kuu­ta.

Uu­sis­sa pää­tök­sis­sä kiel­le­tään edel­leen ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten jär­jes­tä­mi­nen sekä si­sä­ti­lois­sa et­tä ul­ko­ti­lois­sa. Li­säk­si toi­mi­jat vel­voi­te­taan ylei­söl­le avoi­mis­sa tai ra­ja­tun osal­lis­tu­ja­pii­rin oles­ke­luun tar­koi­te­tuis­sa ti­lois­sa jär­jes­tä­mään toi­min­ta niin, et­tä osal­lis­tu­jat pys­ty­vät vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­maa tar­tun­ta­ris­kiä. Jär­jes­te­lyis­tä on teh­tä­vä kir­jal­li­nen suun­ni­tel­ma, joka pi­de­tään osal­lis­tu­jien näh­tä­vil­lä ti­lois­sa.

Mo­net lii­kun­ta- ja vir­kis­tys­ti­lat voi­vat kui­ten­kin nyt ava­ta oven­sa. Esi­mer­kik­si kun­to­sa­lien, yleis­ten sau­no­jen, ui­ma­hal­lien ja kyl­py­löi­den sekä si­sä­leik­ki­paik­ko­jen ja tee­ma­puis­to­jen on mah­dol­lis­ta pi­tää ti­lan­sa au­ki asi­ak­kail­le. Ti­lois­sa tu­lee kui­ten­kin edel­leen huo­mi­oi­da ter­veys­tur­val­li­suus.

Sai­raan­hoi­to­pii­rien ar­vi­oi­den pe­rus­teel­la ti­lo­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­vat mää­räyk­set koh­den­ne­taan nyt sel­lai­siin ti­loi­hin ja toi­min­toi­hin, jois­sa osal­lis­tu­jien mää­rä tai si­joit­tu­mi­nen, lä­hi­kon­tak­tien mah­dol­li­suus ja run­sas ae­ro­so­li­tuot­to muo­dos­ta­vat eri­tyi­sen ris­kin tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sel­le.

Sul­jet­ta­vak­si kui­ten­kin mää­rä­tään edel­leen ti­lo­ja, joi­ta käy­te­tään jouk­ku­eur­hei­luun, ryh­mä­lii­kun­taan, kon­tak­ti­la­jei­hin. Sama kos­kee tans­si­paik­ko­ja, kuo­ro­lau­lua ja har­ras­ta­ja­te­at­te­ria.

– Ny­kyi­ses­sä epi­de­mi­a­ti­lan­tees­sa tiuk­ko­ja ra­joi­tuk­sia on syy­tä koh­den­taa nii­hin ti­lan­tei­siin, jois­sa on asi­an­tun­ti­joi­den mu­kaan mer­kit­tä­vä ris­ki uu­sien laa­jo­jen tar­tun­ta­ryp­päi­den syn­ty­mi­sel­le. Osal­lis­tu­jien oma vel­vol­li­suus vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja ja nou­dat­taa hy­gie­ni­a­toi­mia ko­ros­tuu nyt tar­tun­to­jen le­vi­ä­mi­sen es­tä­mi­ses­sä, pai­not­taa vi­ras­ton yli­joh­ta­ja Lee­na Rä­sä­nen.

Vuon­na 2003 ja sen jäl­keen syn­ty­neet lap­set ja nuo­ret voi­vat jat­kaa oh­jat­tua har­ras­tus­toi­min­taa muu­ten sul­je­tuik­si mää­rä­tyis­sä ti­lois­sa. Pää­tös ei myös­kään kos­ke am­mat­tiur­hei­le­mis­ta ei­kä yk­si­tyis- tai per­he-elä­män pii­riin kuu­lu­vaa toi­min­taa.