21.2.2021 12.10
Uutiset
 

Koronatilanne pahenee hiljalleen myös Eurassa ja Säkylässä

image

Eura, Säkylä | Molempien kuntien koronatilastoon kirjattiin lisäystä viikonvaihteen aikana.

Eu­ras­sa ko­ro­na­ti­las­to nou­si vii­kon­vaih­teen ai­ka­na kah­del­la ja on nyt yh­teen­sä 26. Sä­ky­län­kin lu­kui­hin tuli pit­käs­tä ai­kaa li­säys­tä, ja luku on nyt 11.

Mo­lem­pien kun­tien ti­lan­ne on ol­lut tois­tai­sek­si vie­lä koh­tuul­li­sen hyvä, mut­ta Sa­ta­kun­nan ti­lan­ne on koko val­ta­kun­nan­kin mit­ta­kaa­vas­sa täl­lä het­kel­lä jo huo­no. Ole­tet­ta­vaa on­kin, et­tä naa­pu­ri­kun­tien ra­jus­ti li­sään­ty­neet ta­pauk­set tu­le­vat vii­veel­lä vai­kut­ta­maan myös Eu­ran ja Sä­ky­län lu­kui­hin. Rau­man te­la­kal­ta tes­teis­sä löy­ty­nei­den jo rei­lus­ti yli 200 tau­ti­ta­pauk­sen li­säk­si myös Huit­tis­ten kau­pun­gis­ta on ra­por­toi­tu vii­me päi­vi­nä ti­he­ään tah­tiin uu­sis­ta ko­ro­na­ta­pauk­sis­ta ja useis­ta al­tis­tu­mi­sis­ta.

Alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­ti­työ­ryh­mä on­kin suo­sit­ta­nut vah­vas­ti, et­tä seu­raa­van kol­men vii­kon ajan va­paa-ai­kaa tu­lee viet­tää vain oman per­heen tai lä­hi­pii­rin kes­ken. Maa­kun­nan epi­de­mi­a­ti­lan­ne on huo­non­tu­nut sii­nä mää­rin no­pe­as­ti.